Νέες εκδόσεις

Τα ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ περιέχουν τις ειδικές διατάξεις του μηνολογίου 2011 και την κανονική οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εφέτος είναι αφιερωμένα στον κορυφαίο λογοτέχνη Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

 

Μέγεθος : 14Χ21, σελίδες : 1216
Υπό έκδοση

Ο ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ είναι αφιερωμένος στα βυζαντινά μνημεία της Κωνσταντινούπολης. Πέρα από το εορτολόγιο και το καθημερινό μήνυμα, παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής και προγραμματισμού των ημερήσιων υποχρεώσεων του κατόχου του.

 

Μέγεθος: 14Χ21
Τιμή: 9 €

Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ (ημερολόγιο τσέπης) περιέχει συνοπτικό και αναλυτικό εορτολόγιο του 2011, σημειωματάριο, τηλεφωνική ατζέντα, τις περιόδους της νηστείας του έτους και χρήσιμες εκκλησιαστικές πληροφορίες.
Η επετηρίδα του έτους 2011 είναι αφιερωμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

 

Μέγεθος: 9Χ14, σελίδες: 112
Τιμή: 1€

Ο ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ περιέχει αναλυτικό εορτολόγιο του έτους αλλά και μηνύματα για την εορτή της ημέρας ή θέματα που αφορούν τη χριστιανική ζωή. Ο ημεροδείκτης κοσμείται με ωραιότατη φορητή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοϋπήκοου, η οποία πλαισιώνεται με χρυσοτυπία.

 

Μέγεθος: 21Χ29
Τιμή: 5€

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ (ΒΕΠΕΣ),
τόμος 91, Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Β' μέρος)

Σχήμα: 14x21, σελ. 386.
Τιμή: 18€

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ (ΒΕΠΕΣ),
τόμος 92, Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Γ' μέρος)

Σχήμα: 14x21, σελ. 396.
Τιμή: 18€

 

 

Faith and life in the Orthodox Church,
Ελένης Γκανούρη

Κυκλοφορείται στην αγγλική από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας το πρωτότυπο έργο της Ελένης Γκανούρη, το οποίο παρουσιάζει προστάτες αγίους ενοριακών ναών. Η έκδοση κοσμείται από τετράχρωμες, σπανίου κάλλους, εικόνες των αγίων.


Σχήμα: 16Χ24, Σελ 312.
Τιμή : 15 €

 


New editions

The DIPTYCHS OF THE CHURCH contain the special provisions of the menologion (book of saints) of 2011 and the canonical organization of the Orthodox Church. This year, they are dedicated to the important litterateur Alexandros Papadiamadis.

 

Dimensions : 14Χ21, pages: 1216
To be published

The TABLE CALENDAR is dedicated to the byzantine monuments of Konstantinoupoli, and apart from the Orthodox calendar (list of saints) and the daily message, it also provides the opportunity for an analytical recording and scheduling of the daily duties of the holder.

 

Dimensions: 14Χ21
Price: 9 €

The YEAR BOOK (pocket calendar) contains a brief and analytical list of the Orthodox calendar for 2011, a telephone book, the periods of fasting for the year and useful ecclesiastical information. The year book of 2011 is dedicated to the Orthodox Church.

 

 

Dimensions: 9Χ14, pages: 112
Price: 1€

The WALL CALENDAR contains an analytic Orthodox calendar of the year as well as messages for the specific day and saint revered or issues related to Christian life. The calendar is decorated with a very beautiful portable icon of Theotokos of Gorgoepikoos, framed with gold blocking.

 

Dimensions: 21Χ29
Price: 5€

 

LIBRARY OF HELLENIC FATHERS
AND ECCLESIASTIC AUTHORS (VEPES),
volume 91, John Chrysostomus (Part Β).

Dimensions: 14x21 cm, 386 pages.
Price: 18
each

 

LIBRARY OF HELLENIC FATHERS
AND ECCLESIASTIC AUTHORS (VEPES),
volume 92, John Chrysostomus (Part C).

Dimensions: 14x21 cm, 396 pages.
Price: 18

 

 

Faith and life in the Orthodox Church,
Eleni Ganouni

Apostoliki Diakonia publications published the original work of Eleni Ganouri, in English, which discusses the lives of the most important patron saints of Parish Churches. The publication is embellished with four-colour pictures of the saints of rare beauty.

 

Dimensions: 16Χ24, pages 312.
Price : 15 €