Νέες Εκδόσεις


Χριστός προτυπούμενος,
Χριστολογία της Παλαιάς Διαθήκης
† Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου (Κ. Στύλιου )

Ένα ευσύνοπτο και εύληπτο θεολογικό βοήθημα στο οποίο παρατίθενται και ερμηνεύονται οι προτυπώσεις του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού στα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Βάσει των εν λόγω χωρίων ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει ότι τα κύρια σημεία του απολυτρωτικού έργου του Θεανθρώπου, καθώς και πλείστα γεγονότα του επί της γης βίου του, εμπεριέχονται στις παλαιοδιαθηκικές προτυπώσεις. Πρόκειται για ένα εμπεριστατωμένο θεολογικό βοήθημα κηρυγματικής, κατηχητικής και σχολικής χρήσεως, ανεκτίμητης ποιμαντικής αξίας.

Σχήμα 21Χ14, σελ. 200
Τιμή 6€

 

Θεία Λειτουργία
Κωνσταντίνου Πρίγγου, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ. τ.Χ . Ε.

Για πρώτη φορά στο εκδοτικό γίγνεσθαι παρουσιάζεται με τέτοια πληρότητα ύλης τόμος Θείας Λειτουργίας του Άρχοντος Πρωτοψάλτη της Μ. τ. Χ. Ε. υπό την επιμέλεια του Δρος Μουσικολογίας κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου. Η έκδοση περιέχει Τυπικά, Κοντάκια του όλου ενιαυτού, Τρισάγια και «Δύναμις» σε διάφορους ήχους κατά το γνήσιο πατριαρχικό ύφος. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται Χερουβικά τόσο του Κ. Πρίγγου όσο και ορισμένα των κλασικών διδασκάλων των τελευταίων αιώνων που συγκέντρωσε ο επιμελητής της έκδοσης από προσωπικές συλλογές. Ο τόμος διαθέτει 2 cd.

Σχήμα 25Χ17, σελ. 536
Τιμή 40€

 

Ο Άγγελος στην Πόλη
Χαράλαμπου Κατσάρα

Τέσσερα διηγήματα βυζαντινής εποχής με τα οποία ο συγγραφέας αναβιώνει με γλαφυρό τρόπο την βαθύτατα ορθόδοξη συνείδηση των βυζαντινών σε καιρούς χαλεπούς για την αυτοκρατορία. Η Βασιλεύουσα, οι αδάμαστες πόλεις της Μ. Ασίας που αντιστέκονται στους Φράγκους κατακτητές, το αγέρωχο Δεσποτάτο του Μυστρά και οι τελευταίες ώρες πριν την Άλωση είναι τα σκηνικά στα οποία εκτυλίσσονται οι καθημερινές και ανθρώπινες ιστορίες, κατάλληλες για αναγνώστες όλων των ηλικιών.

Σχήμα 25Χ17, σελ. 74
Τιμή 8€

 

Σαν τα καράβια, σαν τα πουλιά, σαν τα φύλλα των δένδρων
Ευαγγέλια Μορφοπούλου Γεωργουλέα

Ένας συγκινητικός διάλογος περί θανάτου μεταξύ μιας βαθύτατα πιστής γιαγιάς και της εγγονής της. Η συγγραφέας με εξαιρετική σαφήνεια, απλότητα και λυρισμό παραθέτει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξοικειώσουμε τα παιδιά με την ιδέα της απώλειας και του θανάτου, πάντοτε υπό ορθόδοξη προοπτική και πνευματικότητα. Ένα ψυχωφέλιμο ανάγνωσμα για όλες τις ηλικίες.

Σχήμα 28Χ22, σελ. 36
Τιμή 6€

 

 

 

Παιδικά βιβλία για τα Χριστούγεννα 

 

 

 

 

 

 

 

 New editions

Christ prefigured, Christology of the Old Testament
† Metropolitan of Acheloos Efthymios ( Κ . Stylios )

A well - conceived and easily comprehensible theological guidebook setting forth and interpreting the types of the God - Man, Jesus Christ, in the 49 books of Old Testament. Based on the said passages, the reader can see that the main points of the redemptive work of the God-Man as well as a plethora of events about his life on earth are included in the Old Testament prefigures. It is a documented theological aid of homiletic, catechetical and school use, of priceless pastoral value.

Dimensions 21Χ14, pages 200
Price 6€

 

Divine Liturgy
Konstantinos Priggos, Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ

It is the first time that such a complete volume of the Divine Liturgy by the Archon Protopsaltis of the Great Church of Christ, edited by the Dr. of Musicology, Georgios Konstantinos, has been published. The publication includes Typikons, Kontakia of the whole year, Trisagion Hymns and “ Dynamis ” in various modes according to the authentic patriarchal style. Furthermore, Cherubical Hymns, both of K. Priggos as well as some of the classic teachers of the last centuries, collected by the editor of the publication from personal collections. The volume is accompanied by 2 CDs.

Dimensions 25Χ17, pages 536
Price 40€

 

The Angel in Constantinople
Charalambos Katsaras

Four short stories taking place in the Byzantine era where the author colourfully the deep Orthodox consciousness of the Byzantines in harsh times for the Empire. The Queen of cities, the untamed cities of Asia Minor resisting the Frank conquerors, the lofty Despotate of Mystras and the last hours before the Fall comprise the stage where the daily and human stories evolve, appropriate for the readers of all ages.

Dimensions 25Χ17, pages 74
Price 8€

 

 

Like boats, like birds, like the leaves of trees
Evangelia Morfopoulou Georgoulea

A moving dialogue on death between a deeply faithful grandmother and her granddaughter. The author with exceptional clarity, simplicity and lyricism shows the way we can familiarize the children with the idea of loss and death, always according to the orthodox perspective and spirituality. An anagogic reading for all ages.

Dimensions 28Χ22 , pages 36
Price 6€

 

 

Childrens' books for Christmas