ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προκηρύσσει μία (1) θέση για υποτροφία (για κληρικό ή λαϊκό) που της προσφέρει η Καθολική Επιτροπή για την Πολιτιστική Συνεργασία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την πραγματοποίηση εξειδίκευσης στις εκκλησιαστικές επιστήμες, στην Ιταλία.

Γενικές Πληροφορίες

• Η υποτροφία που θα χορηγηθεί έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Μπορεί να ανανεωθεί από έτος σε έτος, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων του υποψηφίου, εάν μία τέτοια ανανέωση είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση των σπουδών του, κατόπιν αιτήσεως του ιδίου του υποψηφίου, και με έγκριση της Αποστολικής Διακονίας.

• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών (η προϋπόθεση της ηλικίας δεν ισχύει για τους κληρικούς).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Χρόνος υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν δια της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου και ανήκουν, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα), στο Γραφείο Προσωπικού, 3ος όροφος, το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017.

Υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των αιτήσεων:
κ. Νικόλαος Δημακόπουλος , τηλέφωνο: 210-7272305, fax : 210-7272304
e-mail: prosopikou@apostoliki-diakonia.gr

Σε κάθε περίπτωση, εάν οι αιτήσεις που θα υποβληθούν δεν περιέχουν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που απαριθμούνται στη συνέχεια, δεν θα μπορούν να ληφθούν υπ' όψη από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Αποστολικής Διακονίας.

Αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος:

• Συστατική επιστολή του οικείου Ιεράρχου.

• Ένα curriculum vitae (βιογραφικό σημείωμα) με τις ακόλουθες πληροφορίες: χρονολογία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση (άγαμος/έγγαμος), πλήρη διεύθυνση (με αριθμό τηλεφώνου, fax και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εάν υπάρχουν)· περιγραφή των αποπερατωμένων σπουδών και της βασικής θεολογικής μόρφωσης· γνώση γλωσσών -της Ιταλικής συμπεριλαμβανομένης (που όμως δεν είναι απαραίτητη, αφού η υποτροφία καλύπτει το χρονικό διάστημα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας στην Ιταλία)- και επίπεδο γνώσης (γραφή, ομιλία). Στο βιογραφικό πρέπει να επισυνάπτονται: οι φωτοτυπίες των αποκτημένων διπλωμάτων, βασικές σπουδές, θεολογική μόρφωση, γλώσσες (αν υπάρχουν) κ.λπ. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

• Συστατική επιστολή που ν' απευθύνεται στην Αποστολική Διακονία εκ μέρους δύο τουλάχιστον καθηγητών της Θεολογικής Σχολής, όπου φοίτησε ο υποψήφιος, και οι οποίοι διηύθυναν τις σπουδές του.

• Ακριβή περιγραφή των σπουδών εξειδίκευσης, για τις οποίες γίνεται αίτηση υποτροφίας, και του τύπου διπλώματος, που υπάρχει πρόθεση ν' αποκτηθεί.

• Ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας του υποψηφίου.

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του υποψηφίου.

 

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τα έξοδα που καλύπτονται απ' την υποτροφία είναι:

• Η διαμονή και διατροφή του υποψηφίου σε μια κοινότητα η ένα foyer για φοιτητές.

• Οι σχετιζόμενοι με τις σπουδές πανεπιστημιακοί φόροι (εγγραφή, εξετάσεις, πτυχίο κ.λπ.).

• Ένα μικρό μηνιαίο ποσό για τα έξοδα μετακίνησης απ' τη διαμονή του στον τόπο σπουδών και για άλλες μικρές προσωπικές ανάγκες.

• Μια ιατρική ασφάλιση κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ