ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Την ημέρα της πρώτης μουσουλμανικής «προσευχής» στην Αγία Σοφία της Βασιλεύουσας, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, θα τελέσουμε με σταυρώσιμη διάθεση και αναστάσιμο ήθος την ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δήμου Αττικής. Θα ψάλλει ο βυζαντινός Χορός «Αντιφωνικόν Μέλος», υπό τον Χοράρχη κ. Γιώργο Καμαριάρη.

Παρακαλούνται οι φιλευσεβείς Χριστιανοί μας να προσέλθουν στην Ιερά Ακολουθία.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ ORTHODOXIA.INFO ΚΑΙ ΤΟ FACEBOOK ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

 

 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

 

Η Θεομήτωρ
Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Τρεις θεομητορικές ομιλίες - Εις την Γέννησιν, Εις τον Ευαγγελισμόν, Εις την Κοίμησιν - του Αγ. Νικ. Καβάσιλα. Κείμενο - Μετάφραση - Εισαγωγή - Σχόλια Παναγ. Νέλλα.

Σχήμα: 14x21, Σελ.: 224, Τιμή: 6€

 
 

 

Η Θεοτόκος
Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού

Τέσσερις θεομητορικές ομιλίες - Λόγος εις το Γενέσιον της Θεοτόκου και Εγκώμια Α΄, Β΄, Γ΄ εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου - του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού. Κείμενο - Εισαγωγή - Σχόλια Ιερομονάχου Αθανασίου Γιέβτιτς (νυν Επισκόπου Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης).

Σχήμα: 14x21, Σελ.: 320, Τιμή: 6€

 
 
 
 

 

TIME FOR PRAYER AND NATIONAL RESPONSIBILITY  

During the first Muslim prayer in Hagia Sophia on Friday, July 24th, all Orthodox churches and monasteries the world over should open and the faithful people, the High Priests, the Priests, the Monks and the Nuns, should sing the Akathist Hymn. 

Our response to the sacrilege currently being committed can only come through prayer. Just like our ancestors and our Fathers turned to the Holy Mother of God, the Champion Leader of our Nation every time the enemies besieged the walls of Constantinople, we must also now resort to Her and peacefully, from our souls, ask the Virgin Mary to liberate the church of Hagia Sophia “from all dangers”. In a silly and not only provocative way, they cover the mosaics with curtains, believing that they will prevent the rays of truth and culture from illuminating the souls of the people. God allows this Hubris to ensure that the fall of the abusers will be spectacular in the history of the world.

Through the unity of faith and the dedication to traditions, we shall always confess, as Orthodox people and as a pious Nation, the testimony of God's Wisdom. Imagine if, when the verses from the Koran are heard under the great mosaics and the bright dome that looks like it touches the heavens, in the churches of our Homeland and the world over, the hymn “To thee, the Champion Leader” is also heard and the whole planet understands the history that this unique monument of faith bears.  

 The eternal Divine Liturgy which was interrupted during the fall of Constantinople is not over yet; this is why it still goes on in secret, in all the churches of Saint Sophia of all the Orthodox people in order to shine their light, just like the rays of Sun, on their common source, the Hagia Sophia of Constantinople. Thus, it is for Hagia Sophia that we must unite our prayers, turning to our common Mother, the Holy Mother of God and feel that during the Divine Liturgy that takes place in Heaven, the whole earth also celebrates.

FOR THIS REASON, ON FRIDAY, JULY 24TH, AT 8 IN THE EVENING, AT THE HOLY SHRINE OF SAINT BARBARA WE WILL HOLD THE AKATHIST HYMN SERVICE (CHARETISMOI). DURING THE SERVICE, THE BYZANTINE CHOIR “ANTIFONIKON MELOS”, UNDER THE DIRECTION OF THE CHOIR MASTER GEORGIOS KAMARIARIS WILL SING. THE SERVICE WILL BE BROADCASTED ONLINE ON THE FACEBOOK PAGE OF APOSTOLIKI DIAKONIA AND THE SITE ORTHODOXIA.INFO.

We kindly invite devout Christians to come to the Holy Liturgy.

With Christ's blessings and love
†THE METROPOLITAN BISHOP OF FANARION, AGATHANGELOS

 
 
 
 

 

UN TEMPS DE PRIÈRE ET DE RESPONSABILITÉ

Au moment de la première prière musulmane à Sainte-Sophie, toutes les églises et monastères orthodoxes du monde entier sont invités à ouvrir le vendredi 24 juillet, et nous, tous les Grands Prêtres, les Prêtres, les Moines, chantons le l'Hymne Acathiste.

Notre réponse à cette abomination se passant à notre époque ne peut être exprimée que par notre prière. Comme nos ancêtres et nos Pères se dirigeaient à la Sainte Vierge, la Protecteur Ultime de notre Nation, chaque fois que les ennemis assiégeaient les murs de Constantinople, de même, nous devons nous diriger à Elle et, paisiblement, du plus profond de nos âmes, demandons à notre Sainte Vierge qu'elle libère le Temple de Sainte-Sophie de notre Dieu par « tous les dangers ». D'une manière stupide et non seulement provocante, ils couvrent les mosaïques avec des rideaux, considérant qu'ils empêcheront les rayons de la vérité et de la culture de éclairer l'âme des peuples. Dieu permet cette Hybris , pour que la chute des injures soit bruyante dans l'histoire du monde.

Par l'unité de notre foi et l'adhésion à nos traditions, nous témoignerons toujours, comme personnes orthodoxes et Nation pieux, le témoignage de la Sagesse de Dieu. Imaginez si, les versets du coran seront entendus le moment où sous les superbes mosaïques et le dôme lumineux qui semble toucher les ciels, s'entend l'Hymne Acathiste dans les églises de notre Patrie et du monde entier et toute la planète réalise la grandeur de l'histoire de ce monument unique de notre foi.

La Sainte Liturgie éternelle de Sainte-Sophie, qui a été violemment interrompu par la prise de Constantinople, n'est pas encore terminée, pour cela elle continue secrètement dans tous les églises de Saint-Sophie des tous les peuples orthodoxes pour rayonner leur lumière, comme les rayons du soleil, à leur source commune, la Saint-Sophie de Constantinople. Donc, nous devons joindre nos prières pour Saint-Sophie, en nous adressant à notre Mère commune, la Sainte Vierge, et nous sentir que quand le Ciel écoute la Liturgie, toute la terre l'écoute.  

POUR CES RAISONS, VENDREDI 24 JUILLET, À 20H00, AU SANCTUAIRE SACRÉ DE ST. VAVARA, NOUS CÉLÉBRERONS LA MESSE DE L'HYMNE ACATHISTE (SALUTATIONS À LA VIERGE MARIE). LE CHŒUR BYZANTIN « ANTIFONIKON MELOS » CHANTERA À LA MESSE, SOUS LA DIRECTION DU DIRECTEUR DU CHŒUR GEORGIOS KAMARIARIS. LA MESSE SERA RETRANSMISE PAR INTERNET SUR LA PAGE FACEBOOK DU MINISTÈRE APOSTOLIQUE ET SUR ORTHODOXIA.INFO.

Nous invitons les Chrétiens pieux à se présenter à la Messe Sacrée.

Avec les souhaits et l'amour du Christ
† LE MÉTROPOLITE DE FANARION, AGATHANGELOS

 
 
 
 

 

ЧАС МОЛИТВЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В пятницу, 24 июля, в час, когда будет проходить первая мусульманская молитва в Святой Софии, должны открыться все православные храмы и монастыри на всей земле и во всей ойкумене, а верующие люди, архиереи, иереи, монахи и монашенки должны исполнить Акафист.

Наш ответ на святотатство, которое творится в наши дни, может быть дан только с помощью молитвы. Как наши предки и наши отцы обращались к Пресвятой Богородице, к Взбранной Воеводе нашей нации, каждый раз, когда враги осаждали стены Царь-града, так же и мы сейчас должны обратиться к мирным средствам – от всей души попросить нашу Пресвятую Богородицу избавить «от бед» храм Святой Софии Премудрости Божией. Они хотят закрыть мозаики занавесками, что является не только бессмысленным, но и вызывающим, считая, что таким образом им удастся не допустить, чтобы лучи истины и культуры освещали души людей. Бог допускает это сквернение, но впоследствии осквернители будут посрамлены, что станет громким событием в истории мира.

С помощью единства веры и приверженности традициям как православные люди и благочестивая нация мы неизменно будем давать свидетельство Премудрости Божией. Представьте себе час, когда под великолепными фресками и светлым куполом, который, кажется, касается небес, будут звучать строки из Корана, в храмах нашей Родины и всего мира будет возноситься к небу кондак «Взбранной Воеводе», и вся планета осознает, какую историю имеет этот уникальный памятник веры.

В Святой Софии еще не завершилась прерванная в ходе взятия Константинополя вечная божественная литургия - она тайно продолжается во всех храмах Святой Софии всех православных народов, чтобы они могли излучать свой свет, напоминающий лучи Солнца, исходящий от их общего родника – Святой Софии Константинопольской. Итак, ради Святой Софии мы должны объединить наши молитвы, обратившись к нашей общей Матери – Пресвятой Богородице, и ощутить, что когда совершается литургия на Небесах, она идет на всей земле.

ПОЭТОМУ В ПЯТНИЦУ, 24 ИЮЛЯ, В 20.00, В СВЯТОМ ХРАМЕ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ БУДЕТ ОТСЛУЖЕН ЧИН АКАФИСТА (ПОХВАЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ) . В ХОДЕ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЯТЬ ПЕСНОПЕНИЯ БУДЕТ ВИЗАНТИЙСКИЙ ХОР «АНТИФОНИКОН МЕЛОС» ПОД РУКОВОДСТВОМ ХОРАРХА ГЕОРГИЯ КАМАРЬЯРИСА, ТРАНСЛЯЦИЯ СЛУЖБЫ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СТРАНИЦЫ «АПОСТОЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ» В FACEBOOK И ORTHODOXIA.INFO.

Мы просим благочестивых христиан прийти и присутствовать на службе.

С молитвами и любовью о Христе
† МИТРОПОЛИТ ФАНАРСКИЙ АГАФАНГЕЛ