ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    
     
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Από της «ανακηρύξεως» του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος ευσεβής πόθος και πάγιο αίτημα ήταν η έκδοση της Καινής Διαθήκης, και η απόδοση του πρωτοτύπου κειμένου στην λογία νεοελληνική γλώσσα.
Η επιθυμία αυτή εκδηλώθηκε πλέον ως επιτακτικό αίτημα μετά τον εγκαινιασμό, υπό του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Σπυρίδωνος κατά μήνα Ιούνιο 1951, και την λειτουργία του Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας.
Το μείζον τούτο θεολογικό και εκκλησιαστικό θέμα τέθηκε πολλάκις προς συζήτηση στην Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και εν τέλει κατά το έτος 1978 αποφασίσθηκε η έκδοση της Καινής Διαθήκης, υπό της Αποστολικής Διακονίας, στη λογία νεοελληνική (δημοτική) γλώσσα.
Παρενεβλήθησαν πάλι δυσκολίες και προσκόμματα, αλλά χάριτι Θεού το έργο ήχθη εις πέρας. Και είμεθα στη λίαν ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε, μετά πνευματικής χαράς και ιεράς συγκινήσεως, ότι ήδη εκτυπώθηκε η Καινή Διαθήκη -το πρωτότυπο κείμενο μετά της αποδόσεως αυτού στη λογία δημοτική γλώσσα.

Η απόδοση στη λογία δημοτική γλώσσα είναι έργο του Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ελλογιμωτάτου κ. Χρήστου Βούλγαρη.
Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρει στο αποσταλέν Πατριαρχικόν Γράμμα:
«Διεξελθόντες τό ἀποσταλέν ὑφ' ὑμῶν κείμενον τῆς ἀποδόσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τήν Νεοελληνικήν καί θεωρήσαντες συνοδικῶς τήν ὅλην προσπάθειαν, ἐπευλογοῦμεν τήν παροῦσαν ἔκδοσιν, συγχαίρομεν τῷ πολλά κοπιάσαντι καί ἀγαγόντι εἰς πέρας τό ἐπίπονον τοῦτο ἐγχείρημα εἰδικῷ Καθηγητῇ, καί ἐκφράζομεν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν, ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν, ἀδελφέ ἅγιε Φαναρίου, πρός τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ἀπόφασιν καταρτίσεως ἐγκύρου μεταφράσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης καί διά τήν ἐποπτείαν καί τήν ἐπιμέλειαν τῆς ὅλης διαδικασίας».
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη Συνεδρία της 6ης Ιουνίου 2012, «…διαπιστοῦσα τό πνευματικῶς ὠφέλιμον τοῦ ἐγχειρήματος, ἀλλά καί τό ἐπιστημονικῶς ἄρτιον τῆς προτεινομένης καί ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου κ. Χρήστου Βούλγαρη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκπονηθείσης ἀποδόσεως τοῦ ἱεροῦ κειμένου εἰς τήν ἁπλοελληνικήν γλωσσικήν διατύπωσιν, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐγκρίνῃ τήν ὑπό τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑποβληθεῖσαν μετάφρασιν τῆς Καινῆς Διαθήκης».
Σταθερά αρχή ανά τους αιώνες υπήρξε η θέση της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας, η διατυπωθείσα υπό του ιερού Χρυσοστόμου ότι «παράδεισός ἐστι τῶν θείων Γραφῶν ἡ ἀνάγνωσις» ( PG 49, στ. 17), «φωνή μέν ἑτέρα, πίστει δέ οὐχ ἑτέρα, καί γλώσσῃ μέν διαφόρῳ, διανοίᾳ δέ συμφώνῳ. Ὁ μέν γάρ φθόγγος τῆς γλώσσης ἐνήλλακται, ὁ δέ τρόπος τῆς εὐσεβείας οὐκ ἐνήλλακται» ( PG 51, στ. 87-88).

Σχ. 12Χ18, σελ. 1364
Εξώφυλλο βινύλιο : 10 €
Σκληρόδετο εξώφυλλο : 12€

 

 

 

 

Κώδιξ Ειδικών Θεμάτων Εκκλησιαστικής Τάξεως και Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήτοι Ειδικόν τελετουργικόν της Εκκλησίας της Ελλάδος ή Περί Ιεράς αισθητικής δοκίμιον

Στη νέα έκδοση του Κώδικος Ειδικών Θεμάτων Εκκλησιαστικής Τάξεως και Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας ενσωματώθηκαν, κατ' εντολήν της Ιεράς Συνόδου, οι απαιτούμενες βελτιώσεις, διασαφήσεις και προσθήκες υπό του πανοσ. Αρχιμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη. Ο Κώδικας επέχει θέση Συνοδικής Εγκυκλίου και είναι αφιερωμένος στους ενδόξως πεσόντες στον αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.

Σχ. 17Χ24, Σελ. 1082, Τιμ. 50€.  

 

 

 
 

Α΄ Παραλειπομένων
Ιερεμίου Φούντα, Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
Ομοτ. Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κείμενο-μετάφραση-σχόλια

Το 13ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης στο α΄ μέρος περιέχει εν συντομία την ιστορία της ανθρωπότητας από τον Αδάμ μέχρι τον Δαυίδ και την εγκατάσταση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, ενώ το β΄μέρος είναι αφιερωμένο στην οργάνωση του βασιλείου του Δαυίδ και κυρίως την οργάνωση του ιερατείου και άλλων αξιωματούχων για την έγερση του Ναού.

Σχ. 16Χ24, Σελ. 272, Τιμ. 20€.

 
 

 

Αθηναγόρας-Clément.
Ένας Πατριάρχης και ένας Καθηγητής
μεταξύ των εθνικισμών και της παγκοσμιοποίησης

Andrea Riccardi
μετάφραση: Δημήτρης Κεραμιδάς
Τίτλος πρωτοτύπου: Andrea Riccardi, Il professore e il patriarca. Umanesimo spirituale tra nazionalismi e globalizzazione, Jaca Book, Milano 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας είναι ασφαλώς ο κεντρικός πρωταγωνιστής της ανά χείρας μεταφρασμένης μελέτης του Ιταλού ιστορικού Andrea Riccardi «Αθηναγόρας-Clément, ένας Πατριάρχης και ένας καθηγητής μεταξύ των εθνικισμών και της παγκοσμιοποίησης». Οι συνομιλίες στο Φανάρι το καλοκαίρι του 1968 με τον έτερο πρωταγωνιστή του βιβλίου, τον Γάλλο θεολόγο Olivier Clément (1921-2009), από τις οποίες προέκυψε το Dialogues avec le patriarche Athenagoras (1969), προσφέρουν στον Riccardi την αφορμή να αναλύσει την κοινωνική, διαχριστιανική και πολιτισμική ατμόσφαιρα της εποχής στην οποία διεξήχθησαν.
Ο συγγραφέας μας μεταφέρει στο ιδεολογικά φλεγόμενο Παρίσι του ’68, που αποτελούσε την πνευματική Ιθάκη πολλών νέων του ’60, αλλά και στη «σιδηρά» Σοβιετική Ένωση. Μας ταξιδεύει, επίσης, στα Βαλκάνια των αρχών του 20ού αιώνα, περίοδο μετάβασης από την οθωμανική κοινωνία στα εθνικά Κράτη, το καθένα με το δικό του εθνο-εκκλησιαστικό αφήγημα. Αυτό το κάνει ο Riccardi, προκειμένου ο αναγνώστης να μυηθεί στις περιστάσεις όχι τόσο του βίου του Αθηναγόρα, όσο κυρίως στο βάθος και την αξία της μαρτυρίας του.
Ο Clément έφθασε στην Κωνσταντινούπολη προβληματισμένος από τις νεανικές κινητοποιήσεις του παρισινού Μαΐου – δεν είχε διστάσει να αποκαλέσει τους μαθητές «κατεψυγμένους εγκεφάλους» – αλλά και έντονα απογοητευμένος από το γενικότερο κλίμα της φοιτητικο-μαθητικής εξέγερσης. Άνθρωπος της παιδείας και της μάθησης ο ίδιος, διέβλεπε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο στα συνθήματα του ’68. Η ρήξη μεταξύ νέου και παλαιού, μεταξύ των νέων και ό,τι αυτοί έβλεπαν ως εξουσιαστική «αυθεντία» κινδύνευε να ανατρέψει τη δομή και τις αξίες της μεταπολεμικής δυτικής κοινωνίας.
Ο καθηγητής Clément συνάντησε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα κομίζοντας τις παραπάνω ανησυχίες. Τί είχε να πει, όμως, στους μοντέρνους δυτικούς νέους ένας 82χρονος Ιεράρχης της Ανατολής; Ο Clément βρέθηκε αμέσως αντιμέτωπος με μία ισχυρή προσωπικότητα: αντί ενός αντιμοντέρνου υπερασπιστή των παραδοσιακών αξιών της κοινωνίας, ο Γάλλος θεολόγος συνάντησε έναν άνθρωπο με εφηβική φρεσκάδα και με διάθεση να μεταδώσει στον κόσμο του σήμερα τη μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας του.
Ένας γηραιός Αθηναγόρας, που έγινε «γέροντας», όπως αναφέρει ο Riccardi, και εξομολογήθηκε τα πνευματικά του εσώψυχα στον συνομιλητή του, μυώντας τον συγχρόνως στο όραμά του για την Εκκλησία.

Σχ. 14Χ24, σελ. 352
Τιμή : 10 €


 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΩΝ

Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας (1ος -9ος αι.), Το Corpus Canonum της Εκκλησίας της Α΄ Χιλιετίας από τον Νομοκάνονα του Ιερού Φωτίου
αρχιμ. Γρηγορίου Παπαθωμά,  
καθηγ. Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μία νέα, πολύευκτη επιστημονική Σειρά εμφανίζεται στο εκδοτικό επιστημονικό στερέωμα με την ανύστακτη 100ετή πλέον φροντίδα για τα θεολογικά ακαδημαϊκά δρώμενα εκ μέρους της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και με πρωτοβουλία της, με την ξεχωριστή ευλογία Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και την επευλογία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Πρόκειται για την φερώνυμη «Βιβλιοθήκη Ελλήνων Νομοκανόνων» (ΒΕΝ), την άρτι εγκαινιασθείσα (2019-2020) δίπλα στην προϋπάρχουσα εφάμιλλη και ευρέως καταξιωμένη θεολογική Επιστημονική Σειρά «Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων» (ΒΕΠ), η οποία συμπληρώνει σε λίγο 100 τόμους (1955-2020). Κάτι αντίστοιχο φιλοδοξεί να εκπληρώσει και η νέα Σειρά ΒΕΝ με συγκέντρωση και έκδοση Κανονικών Συλλογών και ανέκδοτων Νομοκανόνων σύνολης της Β΄ χιλιετίας (9ος-19ος αι.), που αποτελούν κείμενα, τα οποία προέκυψαν μέσα από τα σπλάχνα της Εκκλησίας στα πολυπληθή χρόνια της χιλιετίας αυτής.

Ήδη, μόλις κυκλοφόρησε ο εναρκτήριος πρώτος τόμος της Σειράς από τον Καθηγητή του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αρχιμ. Γρηγόριο Δ. Παπαθωμά, με τίτλο «Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας (1ος-9ος αι.). Το Corpus Canonum της Εκκλησίας της Α΄ χιλιετίας από τον Νομοκάνονα του Ιερού Φωτίου (883)», 751 σελ. Όπως προκύπτει από την εκτενή και αναλυτική Εισαγωγή, την «Προθεωρία», όπως την αποκαλεί ο ίδιος ο συγγραφέας της, σύμφωνα με την ορολογία που υιοθετούν οι Νομοκάνονες, έγινε κριτική αποκατάσταση («συγκριτική επαναγωγή») και χρονική κατάταξη του κειμένου των Ιερών Κανόνων, ανευρέθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία των εκδόσεών τους όλα τα βιβλικά χωρία από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τα οποία ανέρχονται πάνω από 1200 παραθέματα, εμπλουτίσθηκαν οι παράλληλοι και συναφείς ιεροί Κανόνες, απομονώθηκαν οι ψευδεπίγραφοι κανόνες, οι οποίοι δεν υπάρχουν στον Νομοκάνονα του Ιερού Φωτίου (883), και προτείνεται μία διπλή και συνεχής απαρίθμηση των ιερών Κανόνων, με άλλα συναφή ζητήματα που σχετίζονται με Κανόνες της Εκκλησίας. Όλα αυτά συνοδεύονται από επεξηγηματικούς Πίνακες και Παραρτήματα, και άλλα επιστημονικά στοιχεία που προβλέπονται για ανάλογες εκδόσεις, με ένα Γλωσσικό Χρονολόγιο και ένα αντίστοιχο Κανονοδρόμιο, όπως παρουσιάζονται αυτά στα τελικά Παραρτήματα. Πρόκειται για μία εξαιρετικά καλαίσθητη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας με πολύ χαμηλή και προσιτή τιμή σε σχέση με το περιεχόμενο και την καταβολή του έργου, για να γίνουν οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας ευπρόσιτο απόκτημα του κάθε ενδιαφερόμενου μελετητή τους.

Σχ. 21Χ14, σκληρόδετο, Σελ. 754, Τιμ. 15€.

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 
 

Οι άγγελοι και η αποστολή τους
Jean Daniélou

Η κλασική πραγματεία αγγελολογίας του περίφημου πατρολόγου Jean Daniélou στην οποία εξετάζεται η πολύπλευρη αποστολή των αγγέλων: από την κοινοποίηση του Νόμου και την πνευματική προετοιμασία των εθνών, έως τη συμμετοχή τους στο σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού και τον ρόλο τους τόσο στον λειτουργικό βίο της Εκκλησίας, όσο και στην ζωή κάθε πιστού ξεχωριστά. Το έργο καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Εντυπωσιακή είναι η χρήση πατερικών κειμένων και ο εύληπτος τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η περί αγγέλων διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Σχ. 14Χ24, Σελ. 174, Τιμή: 6€

 

 

Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως
Τόμοι Α΄& Β΄
Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας & Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα

Το δίτομο αυτό έργο του Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας & Σκανδιναυΐΐας κ. Κλεόπα για τον βίο του Αγίου Νεκταρίου αποτελεί επισφράγισμα της αγάπης και του οφειλομένου σεβασμού του συγγραφέως προς τον αοίδιμο ιεράρχη, αλλά και μία εμβριθή μελέτη, μία πραγματική «εγκυκλοπαίδεια», στην οποία παρουσιάζονται άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του βίου του Αγίου, η πολυδιάστατη διακονία του και η ακλόνητη πίστη του, ακόμη και κατά τις διώξεις τις οποίες υπέστη. Ο «Άγιος του 20ου αιώνα» με τον κατά Χριστόν βίο του κατέστη διαχρονικό πρότυπο ευσεβείας, αγιότητας και φιλανθρωπίας. Την δίγλωσση αυτή έκδοση (στην ελληνική και στην αγγλική), η οποία γίνεται με την ευκαιρία συμπληρώσεως 100 ετών από την οσιακή κοίμησή του το 2020, την προλογίζουν η Α. Θ. Π. Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερὠνυμος.

Ελληνική έκδοση
Α΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, σελ. 576, Τιμ. 12€
Β΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, Σελ. 544 Τιμ. 12€

Αγγλική έκδοση
Α΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, Σελ. 560, Τιμ. 12€
Β΄ Τόμ. Σχ. 17Χ24, Σελ. 688, Τιμ. 12€

 
 
 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ    
 

Δείτε το αφιέρωμα στους Αγγέλους