ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου |Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΒΙΒΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ

ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1928

Περί της διοικήσεως των Ιερών Μητροπόλεων των Νέων Χωρών

†Βασίλειος

Ελέῳ Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

Ακλόνητον την βάσιν της κανονικής τάξεως έχουσα και διαφυλάττουσα η Αγία του Χριστού Εκκλησία εν τη της εκκλησιαστικής διοικήσεως οικονομία, οίδε και είωθεν εν τη ε μμελεί αυτής περί της απανταχού ιεράς ευταξίας και καταστάσεως φροντίδι ευθετίζειν και διέπειν τα επί μέρους κατά τας ανάγκας και τους καιρούς, εναρμόνιον πάντοτε στοχαζομένη αποφαίνειν πανταχού κατά την χρείαν των καιρών και των πραγμάτων την ιεράν τάξιν, ήπερ η εκκλησιαστική κατάστασις καθωραΐζεται.

Επειδή τοίνυν, προκειμένου και περί της διοικήσεως των εις το Θεοφρούρητον Κράτος της Ελλάδος τελευταίως περιελθουσών πολιτικώς Επαρχιών του καθ' ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, κατάδηλον εγένετο ότι δια την επελθούσαν πολιτικήν μεταβολήν των κατ' αυτάς ουκ άμοιρος δυσχερείων και ανωμαλιών ποικίλων ην εφεξής η άμεσος αυτών παρά του Αγιωτάτου τούτου Θρόνου ως πρότερον διακυβέρνησις, η Μετριότης ημών μετά των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων των εν Αγίῳ Πνεύματι αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών, λαβόντες υπ'όψιν κατά το χρεών την νέαν κατάστασιν και την ενδεικνυμένην εξ αυτής ανάγκην αξιοχρέου προνοίας και μερίμνης προς την προσήκουσαν ανάλογον διευθέτησιν και διοργάνωσιν και εκκλησιαστικώς των κατά τας Επαρχίας ταύτας, έγνωμεν και απεφασίσαμεν Συνοδικώς, όπως, τηρουμένου τον επί των Επαρχιών τούτων ανωτάτου κανονικού δικαιώματος του Αγιωτάτου Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, η διοίκησις εν τοις επί μέρους των επαρχιών τούτων διεγάγηται εφεξής επιτροπικώς υπό της πεφιλημένης Αγιωτάτης αδελφής Εκκλησίας της Ελλάδος, προφρόνως αποδεξαμένης, συναινούσης και κυρούσης και της Εντίμου ΕΕλληνικής Πολιτείας, όπως κατά την παράκλησιν της Μητρός Εκκλησίας αναλάβη την εντολήν ταύτην, ενεργουμένην επί τοις εξής κυρωθείσιν εκκλησιαστικώς τε και πολιτικώς γενικοίς όροις:

Α) Άπασαι αι εις το Ελληνικόν Κράτος περιελθούσαι Επαρχίαι του Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, πλην της Αγιωτάτης Εκκλησίας της νήσου Κρήτης, διαφυλαττούσης το άχρι τούδε αυτόνομον αυτής καθεστώς, υπάγονται εφεξής υπό την άμεσον διακυβέρνησιν της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Ελλάδος, επεκτεινούσης και επί των Επαρχιών τούτων εν πάσι το σύστημα της διοικήσεως και την τάξιν των ιδίων αυτής Επαρχιών.

Β) Άμεσος ως εκ τούτου κεντρική και των επαρχιών τούτων ανωτέρα εκκλησιαστική αρχή αναγνωρίζεται εφεξής η εν Αθήναις Ιερά Σύνοδος της Ορθοδοξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, ης συμμετέχουσι και οι Μητροπολίται των Επαρχιών τούτων, καλούμενοι εις αυτήν και ίσον άριθμόν προς τους εκ των Επαρχιών της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος προσκαλουμένους αρχιερείς και κατά τον αυτόν τρόπον και σύστημα και μετά των αυτών δικαιωμάτων.

Γ) Κατ' ίσον άριθμόν και μετά των αυτών δικαιωμάτων συμμετέχουσι και παρεδρεύουσιν οι των εν Ελλάδι Επαρχιών του καθ' ημάς Αγιωτάτου Οικουμενικού Θρόνου και εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω του Γενικού Εκκλησιαστικού Ταμείου και εν τω Εποπτικώ Συμβουλίω της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.

Δ) Οι των Επαρχιών του καθ' ημάς Αγιωτάτου Πατριαρχικού Θρόνου εν Ελλαδι αρχιερείς συμμετέχουσιν ωσαύτως υποχρεωτικώς και των Γενικών Συνόδων της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησἰας της Ελλάδος και ως εν σώμα συσκέπτονται και λαμβάνουσιν αποφάσεις από κοινού , εξ ίσου ισχυούσας και δια τας αυτόθι επαρχίας του Πατριαρχικού Θρόνου .

Ε) Οι των εν Ελλάδι επαρχιών τον Πατριαρχικού Θρόνον αρχιερείς εκλέγονται εφεξής και αποκαθίστανται εις τας οικείας έδρας καθ' ον τρόπον και σύστημα και οι της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος επί τη βάσει καταλόγου εκλεξίμων, συντεταγμένον υπό της εν Αθήναις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εγκεκριμένον υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δικαιουμένον και τούτον υποδεικνύειν υποψηφίους, απαγορευομένων των αρχιερατικών μεταθέσεων από επαρχίας εις επαρχίαν. Προσωρινώς μόνον το γε νυν, εφ' όσον εισέτι υπάρχουσιν εν Ελλάδι διαθέσιμοι πρόσφυγες αρχιερείς, η πλήρωσις χηρευούσης τινός μονίμου Μητροπόλεως της περιοχής του εν Ελλάδι Πατριαρχικού κλίματος δύναται διενεργείσθαι, αποφάσει της εν Αθήναις Ιεράς Συνόδου, δι αποκαταστάσεως τινός εκ των προσφύγων τούτων αρχιερέων, η δια μεταθέσεως αρχιερέως κατέχοντος προσωρινόν Μητροπολιτικήν έδραν, η δια διορισμού τινός εκ των ήδη υπαρχόντων βοηθών Επισκοπών, ων ο θεσμός εφεξής καταργείται.

ΣΤ) Υπαγόμενοι εφεξής εν πάσιν υπό τους νόμους της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας οι εν Ελλαδι αρχιερείς του Πατριαρχικού Θρόνου, δικάζονται καθ' ον τρόπον και οι αρχιερείς της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, κεκτημένοι μόνον το δικαίωμα του εκκλήτου ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου εν περιπτώσεσι ποινών αργίας ή καθαιρέσεως ή τίνος τοιούτου.

Ζ') Η τε χηρεία και η πλήρωσις επαρχίας τινός της περιοχής της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Θρόνου αναγγέλλεται τω Οικουμενικώ Πατριάρχη υπό του Προέδρου της εν Αθήναις Ιεράς Συνόδου Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, αποστέλλοντος εκάστοτε προς Αυτόν και αντίγραφον του υπομνήματος της εκλογής των αποκαθισταμένων αρχιερέων, καθώς επίσης και την κατά την χειροτονίαν αρχιερατικην αυτών ομολογίαν, οσάκις πρόκειται περί νεωστί χειροτονούμενων. Ωσταύτως κατά τον αυτόν τρόπον αγγέλλεται τω Οικουμενικώ Πατριάρχη η πρόσκλησις των Μητροπολιτών του Οικουμενικού θρόνου προς συμμετοχήν εις την εν Αθήναις Ιεράν Σύνοδον, το Γενικόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον και το Εποπτικον Συμβούλιον της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, ως και εις τας Συνόδους της Ιεραρχίας. Η ανάληψις δε των ποιμαντορικών καθηκόντων αναγγέλλεται προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και δι ιδίου γράμματος του εκλεγέντος νέου αρχιερέως, αποστελλομένου ωσαύτως δια της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η) Διά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος οι αρχιερείς των Πατριαρχικών Επαρχιών αποστέλλουσιν ωσαύτως κατ' έτος προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην αντίγραφον των προς την Ιεράν Σύνοδον της Ελλάδος τακτικών ετησίων εκθέσεων αυτών, περί της εν ταις Επαρχίαις αυτών εκκλησιαστικής καταστάσεως.

Θ) Οι εν Ελλάδι Μητροπολίται του Οικουμενικού Θρόνου μνημονεύουσι του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου, ου η εκλογή διεξάγεται κατά τα από τίνος γιγνόμενα.

Ι) Διατηρούνται απαραμείωτα τα κανονικά δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριάρχου επί των εν Ελλάδι Ιερών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών, μνημονευομένου εν αυταίς του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου και εκάστοτε υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος δια του Προέδρου αυτής ανακοινουμένης προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην της εκλογής των νέων Ηγουμενοσυμβουλίων των Μονών τούτων. Αλλ' η διοίκησις όμως των Μονών και η εν γένει διαχείρισις και ο επ' αυτών έλεγχος υπάγονται υπό την άμεσον δικαιοδοσίαν της Αγιωτάτης Εκκλησιας της Ελλάδος, εφαρμοζούσης και επί των Μονών τούτων τας ισχυούσας δια τας εν τη ιδία αυτής περιοχή Ιεράς Μονάς διατάξεις. Η διάλυσις όμως τυχόν ή η συγχώνευσις Πατριαρχικής τινός Σταυροπηγιακής Μονής διενεργείται πάντοτε μετά προηγούμενην συνεννόησιν προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

Ταύτα ούτω συνοδικώς εγκριθέντα και αποφασισθέντα κυρούνται και δια της παρούσης Πατριαρχικής ημών και Συνοδικής Πράξεως, καταστρωθείσης εν τω κώδικι της καθ' ημάς Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, εν ίσω δε και απαραλλάκτω αποστελλομένης και τη Αγιωτάτη Αδελφή Εκκλησία της Ελλάδος .

Κύριος δε ο Θεός, ο τα πάντα προς το συμφέρον του ευσεβούς Αυτού λαού οικονομών, ευλογοί πάντοτε εν πάσι και αύξοι τα κατά την Αγίαν Αυτού εν Ελλάδι Εκκλησίαν εν τε τη άλλη αυτής περιοχή και εν ταις αυτόθι Επαρχίαις του καθ' ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, ίνα και ημείς «χαίρωμεν βλέποντες την τάξιν αυτών και το στερέωμα της εις Χριστόν πίστεως».

Εν έτει σωτηρίω 1928, μηνός Σεπτεμβρίου δ, Ίνδικτιώνος IB '

t ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

Αποφαίνεται

Ο Κυζίκου ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, † Ο Νίκαιας BENIAMIN , †Ο Προύσης ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, †Ο Νεοκαισαρείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, † Ο Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, † Ο Ίμβρου και Τενέδου ΙΑΚΩΒΟΣ, † Ο Θεοδωρουπόλεως ΛΕΟΝΤΙΟΣ, †Ο Ειρηνου πόλεως ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, †Ο Χριστουπόλεως ΜΕΛΕΤΙΟΣ, † Ο Μύρων ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, †Ο Λαοδικείας ΔΩΡΟΘΕΟΣ.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.