ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου |Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΒΙΒΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΗ

ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος του 1850

Της εν Κωνσταντινουπόλει Αγίας και Ιεράς Συνόδου της συγκροτηθείσης εν έτει από Χριστού Σωτήρος χιλιοστώ οκτακοσιοστώ πεντηκοστώ, εν μηνί Ιουνίω, Ινδικτιώνος Η.

Περί της εν Ελλάδι Ορθοδόξου Εκκλησίας

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν.

† Ο Δεσπότης των απάντων και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εν τη νυκτί, η παρεδίδοτο, διατιθέμενος τοις ιεροίς αυτού Μαθηταίς και Αποστόλοις την καινήν αυτού και χαρακτηριστικήν των χριστιανών εντολήν, την προς αλλήλους αγάπην, «ον δύναται, έφη, το κλήμα καρπόν φέρειν αφ' εαυτόν, εάν μη μείνη εν τη αμπέλω». Και αντιλαμβανόμενος της ανθρωπίνης ασθενείας, αυτός πάλιν ο πάνσοφος Διδάσκαλος ημών ηρμήνευσε τρανώς, ότι αυτός έστιν η άμπελος η αληθινή , εις ην εέντέλλεται άπαντας ημάς μένειν. «Μείνατε εν εμοί». Εντεύθεν εν τω Χριστιανικώ ορθοδόξω πληρώματι η υμνουμένη εκείνη, και τοσούτον φιλοτίμως σπουδαζομένη υπό τε των θείων Αποστόλων και των σεπτών Οικουμενικών Συνόδων, και καθ' εκάστην εν ταις δεήσεσι των πιστών θερμώς εξαιτουμένη ένατης. «Μείνατε εν εμοί». Εις γαρ Κύριος, ω λατρεύομεν μίαν πίστις, ην παρελάβομεν, και εν βάπτισμα, ο βεβαπτίσμεθα. Ταύτα εισιν αι συνθήκαι της μιας αληθούς Ποίμνης του Αρχιποιμένος Χριστού, ήτοι της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ποιμαινομένης υπό πολυπληθών υπηρετών αυτού, αγραυλούντων και φυλασσόντων φύλακας εν τη νυκτί του πλάνου τούτου βίου, επί μιά ελπίδι, εις ην και εκλήθημεν άπαντες, Αλλ' η σοφία του Θεού, ως άπασαν την κτίσιν συνέχει, εν θανμασία αλληλουχία και τάξει διέπουσα, ούτω και την αγίαν αυτού Εκκλησίαν ηυδόκησε τη j αυτή αρμονία οικονομείσθαι και το Άγιον Πνεύμα, το θέμενον τους μεν Αποστόλους, τους δε Προφήτας, τους δε Ποιμένας και Διδασκάλους, ώσπερ δια της των θείων Αποστόλων χειροθεσίας ανέδειξεν εν τη διακονία της πίστεως, τους μεν Επισκόπους, τους δε Πρεσβυτέρους, τους δε Διακόνους· ούτω το αυτό Πνεύμα, και δια της αποφάνσεως των Οικουμενικών Αγίων Συνόδων εκανόνισεν εν τη οικονομία της ενότητος τους μεν Πατριάρχας, τους δε Αρχιεπισκόπους και Μητροπολίτας, τους δε Αρχιπρεσβυτέρους και Αρχιδιακόνους κ.λ.π. Ούτοι δε πάντες, είτε ομότιμοι εν αδελφική υπαλληλία, είτε υποτασσόμενοι αλλήλοις ως «ηγουμένοις», κατά την διακονίαν, ην έκαστος έλαχεν, έχοντες το αυτό πνεύμα της πίστεως και την αυτήν αποστολικήν κατά τους κανόνας χειροτονίαν, ωςμέλη υπουργικά σνναρμολογούμενοι εις εν Σώμα Χριστού, όπου γης αν ώσιν, ένα Ναόν Άγιον καταρτίζουσι, και συνδεόμενοι τω συνδέσμω της αγάπης, καν κεχωρισμένοι και αφεστηκότες δοκώσι κατά τας του κοινωνικού βίου χρείας τε και περιπετείας των πολιτευμάτων, αδιάστατοι και αχώριστοί εισιν εν τη της Εκκλησίας ενότητι.

Επί ταύτη τη βάσει ανέκαθεν η του Χριστού Εκκλησία, ήτοι αι σεπταί Οικουμενικαί Σύνοδοι, ως γε προς την του βιωτικού πολιτεύματος καιρικήν χρείαν αφορώσαι, ή εχώρισαν, ή συνήψαν επαρχίας εκκλησιαστικάς και ή άλλοις υπέταξαν, ή αυτοκεφάλους ανέδειξαν αυτάς, της εν τη πίστει και εν τη εκκλησιαστική κανονική τάξει ενότητος αλώβητου διαμενούσης. Επεί τοίνυν και τινες των υπό την εκκλησιαστικήν κυριαρχίαν του Πατριαρχικού, Αποστολικού, Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως αγιώταται Μητροπόλεις, και Αρχιεπισκοπαί, και Επισκοπαί, αι απαρτίζουσαι σήμερον το θεόσωστον και θεοστήρικτον Βασίλειον της Ελλάδος, δια καιρικάς περιπετείας, καίπερ διατηρούσαι τη του Θεού χάριτι την της πίστεως ενότητα, απελείφθησαν όμως επί τινα καιρόν της εκκλησιαστικής και κανονικής σχέσεώς τε και συναφείας προς τε την Ορθόδοξον αυτών Μητέρα, την εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην Εκκλησίαν, εξ ης ήρτηντο, και δη και προς πάσας τας λοιπάς Ορθοδόξους του Χριστού Εκκλησίας · η μείς οι δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος συνελθόντες εν πλήρει Συνόδω προς καταρτισμόν της κανονικής ένότητος της εν Ελλαδι Εκκλησίας μετά των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών ακούσαντες δια των επισήμων γραμμάτων, των επισταλέντων ημίν παρά του ευσεβούς Υπουργείου του Θεοσώστου Κράτους της Ελλάδος, την τε περί τούτου αίτησιν του εκεί σύμπαντος ευλαβεστάτου Κλήρου, και την συντρέχουσαν επιθυμίαν παντός του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, των εν Αγίω Πνεύματι τέκνων ημών αγαπητών και περιπόθητων, συνιδόντες δε και την χρείαν της κατ' εκείνο το νεοσύστατον Κράτος διακονίας της πίστεως, και της εκκλησιαστικής οικονομίας της ενότητος, και συσκεψάμενοι, όπως η τε αγία ημών Πίστις διατηρηθή εσαεί αλώβητος, και οι κανόνες των θείων Πατέρων απαραβίαστοι και απαρασάλευτοι, ώστε είναι πάντας ημάς, ως εν τη αυτή πίστει, ούτω και εν τη αυτή οικονομία της ενότητος, και κλίματα αδιάσπαστα της θείας αμπέλου, ωρίσαμεν τη δυνάμει του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος , δια του παρόντος ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ , ί να η εν τω Βασιλείω της Ελλαδος Ορθόδοξος Εκκλησία, Αρχηγόν έχουσα και κεφαλήν , ως και πάσα η Καθολική και Ορθόδοξος Εκκλησία , τον Κύριον και Θεόν και Σωτήρα ημών Ιησούν Χριστόν, υπάρχη του λοιπού κανονικώς αυτοκέφαλος, υπερτάτην εκκλησιαστικήν αρχήν γνωρίζουσα Σύνοδον διαρκή, συνισταμένην εξ Αρχιερέων, προσκαλουμένων αλληλοδιαδόχως κατά τα πρεσβεία της χειροτονίας, Πρόεδρον έχουσαν τον κατά καιρόν Ιερώτατον Μητροπολίτην Αθηνών, και διοικούσαν τα της Εκκλησίας κατά τους θείους και ιερούς κανόνας ελευθέρως και ακωλύτως από πάσης κοσμικής επεμβάσεως. Ούτω δη και επί τούτοις καθισταμένην δια του παρόντος Συνοδικού Τόμου την Ιεράν εν Ελλάδι Σύνοδον, επιγιγνώσκομεν αυτήν, και ανακηρύττομεν πνευματικήν ημών αδελφήν , και πάσι τοις απανταχού ευσεβέσι και ορθοδόξοις τέκνοις της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας επισυνιστώμεν ως τοιαύτην του λοιπού αναγνωρίζεσθαι και μνημο νεύεσθαι τω ονόματι «Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος» δαψιλεύομεν δε αυτή και πάσας τας προνομίας και πάντα τα κυριαρχικά δικαιώματα τα τη α νωτάτη εκκλησιαστική αρχή παρομαρτούντα, ίνα του λοιπού μνημονεύηται υπο των εν Ελλάδι Αρχιερέων εν ταις ιδίαις επαρχίαις ιερουργούντων, του Προέδρου αυτής μνημονεύοντος πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων, και χορηγή τας προς χειροτονίαν Αρχιερέων απαιτουμένας κανονικάς εκδόσεις. Ίνα δε η κανονική ενότης προς τε την εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην Εκκλησίαν,και προς τας λοιπάς Ορθοδόξους του Χριστού Εκκλησίας διατηρήται κατά τους θείους και ιερούς κανόνας και τα πατροπαράδοτα έθιμα της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας , οφείλει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, μνημονεύειν εν τοις ιεροίς Διπτύχοις του τε κατά καιρόν Οικουμενικού Πατριάρχου και των λοιπών τριών Πατριαρχών κατά τάξιν, καθώς και πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων λαμβάνει δε, οσάκις αν χρήζη και το άγιον μύρον παρά της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας . Κατά δε τας κανονικάς και πατροπαραδότους διατυπώσεις, ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου αναγορευόμενος οφείλει επιστέλλειν τα αναγκαία συνοδικά γράμματα προς τε τον Οικουμενικόν και προς τους λοιπούς Πατριάρχας, καθώς και ούτοι αναγορευόμενοι το αυτό ποιήσουσιν. Ου μην αλλά και εν τοις συμπίπτουσιν εκκλησιαστικοίς πράγμασι, τοις δεομένους συσκέψεως και συμπράξεως προς κρείττονα οικονομίαν και στηριγμόν της Ορθοδόξου Εκκλησίας , ήρεσεν, ίνα η μεν εν Έλλάδι Ιερά Σύνοδος αναφέρηται προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και την περί αυτόν Ι εράν Σύνοδον ο δε Οικουμενικός Πατριάρχης μετά της περί αυτόν Αγίας και Ιεράς Συνόδου παρέχει προθύμως την εαυτοϋ σύμπραξιν, ανακοινών τα δέοντα προς την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος .

Τα δε προς την εσωτερικήν εκκλησιαστικήν διοίκησιν αφορώντα, οία φερ' ειπείν τα περί εκλογής και χειροτονίας Αρχιερἐων, περί αριθμού αυτών και ονομασίας των θρόνων αυτών, περί χειροτονίας ιερέων και ιεροδιακόνων, περί γάμον και διαζυγίου, περί διοικήσεως Μοναστηρίων, περί ευταξίας και εκπαιδεύσεως του ιερού Κλήρου , περί του κηρύγματος του θείου λόγου, περί αποδοκιμασίας αντιθρησκευτικών βίβλων , ταύτα πάντα και τα τοιαύτα κανονισθήσονται παρά της Ι εράς Συνόδου δια συνοδικής πράξεως, μη αντιβαινούσης το παράπαν τοις ιεροίς κανόσι των αγίων και ιερών Συνόδων, και τοις πατροπαραδότοις εθίμοις, και ταις διατυπώσεσι της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Επ' αυτοίς ουν τοις όροις, αύτη η αρχήθεν καλλιγόνος Μήτηρ, η ως άμπελος ευθηνούσα εν ταις κλίτεσι του οίκου Κυρίου, η εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, εν Αγίω Πνεύματι συνοδικώς αποφαινομένη, αναγορεύει και κηρύττει την εν Ελλάδι Εκκλησίαν αυτοκέφαλον, και την εν αυτή Σύνοδον αδελφήν εν Πνεύματι εαυτής τε και πάσης άλλης ανά μέρος Ορθοδόξου Εκκλησίας· έτι αναγνωρίζει πλήρη και κυρίαν και Αποστολικήν την ψήφω και δοκιμασία των εν Ελλαδι Ιερωτάτων Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων γινόμενην χειροτονίαν, ην ελαβον εντεύθεν από του Αποστολικού Οικουμενικού τούτου Θρόνου, ή και αφ' ετέρου Αποστολικού Θρόνου, ή και Συνόδων αυτοκεφάλων, των εν τω Ορθοδόξω πληρώματι· έτι δε κατέχει πλήρη, κυρίαν και αποστολικήν πάσαν χειροθεσίαν αυτών, και πάσαν ιεράν τελετήν νομίμως τελουμένην, και τοιαύτην αξιοί κατέχεσθαι και παρά πάντων των Ορθοδόξων. Ταύτα ώρισεν εν Αγίω Πνεύματι η εν Κωνσταντινονπόλει Ορθόδοξος Ιερά Σύνοδος, ευχομένη απλέτω πόθω, και διαπύρω αγάπη τη φίλη αυτής εν Χριστώ αδελφή, στηριγμόν εν τη πίστει και εν τη ενότητι, προκοπήν εν τοις παραγγέλμασι του Κυρίου, και άγρυπνον προσοχήν εις την Ορθόξοξον διδασκαλίαν του Ποιμνίου, εις ο το Πνεύμα το Άγιον επέστησε ποιμαίνειν, όπως αν είπωσι και οι αντικείμενοι τη ευσεβεία «Τις αύτη η εκκύπτουσα ωσεί όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμέναι»· ο δε Θεός της ειρήνης , ο ποιήσας τα αμφότερα εν, και το μεσότειχον του φραγμού λύσας, δώη ημίν το αυτό φρονείν εν αλλήλοις πάντοτε, χάριτι και οιχτιρμοίς του Πρώτου και Μεγάλου και Άκρου Αρχιερέως Χριστού του Θεού ημών, πρεσβείαις της Παναχράντου αυτού Μητρός, της αειπαρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, του τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων ενδόξων Πανευφήμων Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και πάντων των Αγίων . Αμήν.

Εν έτει σωτηρίω 1850. Ιουνίου κθ'.

†Άνθιμοςε λέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης εν Χριστώ τω Θεώ αποφαίνεται.

† Ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως ΚωνστάντιοςΑ'εν Χριστώ τω Θεώ συναποφαίνεται.

† Ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως ΚωνστάντιοςΒ εν Χριστώ τω Θεώ συναποφαίνεται.

†Ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος εν Χριστώ τω Θεώ συναποφαίνεται.

†Ο πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός εν Χριστώ τω Θεώ συναποφαίνεται.

†Ο πρώην Κωνταντινουπόλεως Άνθιμος εν Χριστώ τω Θεώ συναποφαίνεται.

† Κύριλλος ε λέω Θεού Πατριάρχης της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ εν Χριστώ τω Θεώ συναποφαίνεται..

†Ο Καισαρείας Π αΐσ ι ο ς.

† O Εφέσου Ά νθιμος.

†Ο Ηρακλείας Πανάρετος.

† Ο Νικομήδειας Διονύσιος,έ χων και την γνώμην του σεβ. γέροντος αγίου Χαλκηδόνος Κυρίου Ιεροθέου .

† ΟΔερκων Νεόφυτος .

† Ο Πρόεδρος Διδυμοτείχου Μελέτιος,

† Ο Νεοκαιααρείας Λεόντιος.

† Ο Κρήτης Χρύσανθος

† Ο Σερρών Ιάκωβος .

† O ΒιζύηςΓρ ηγόριος.

†Ο Σωζοναγαθουπόλεως Προκόπιος.

† Οπρώην Μεσημβρίας Σα μουή λ.

† Ο Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.