ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου |Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Συνάντησις εν όψει της ΙΓ' Γενικής Συνελεύσεως του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΘ' ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΩΝ «ΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ»

Ανακοινωθέν

Κατόπιν προσκλήσεως της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, 27 τον αριθμόν εκπρόσωποι πασών, σχεδόν, των Ορθοδόξων Εκκλησιών-μελών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ), Αρχιερείς, Ιερείς, Διάκονοι, Καθηγηταί Πανεπιστημίου και Λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, συνήλθομεν εν Ιεράπετρα Κρήτης, μεταξύ 27 ης και 30 ης Απριλίου ε.ε, υπό την προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν τω πλαισίω της προετοιμασίας της ΙΓ' Γενικής Συνελεύσεως τοϋ Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, η οποία θέλει συγκληθεί εν Λυών Γαλλίας μεταξύ 15 ης και 21 ης Ιουλίου ε.ε, με θέμα: «Κληθέντες ἐν μίᾳ ἐλπίδι εἰς Χριστόν» (Εφ. 4, 4-5).

Την Προπαρασκευαστικήν ταύτην Συνάντησιν ετίμησαν δια της παρουσίας των ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος κατά τε την αναπεμφθείσαν επί τη ενάρξει των εργασιών αυτής εν τω εν Ιεραπέτρα Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγίου Γεωργίου, Δοξολογίαν και την εν συνεχεία εναρκτήριον συνεδρίαν αυτής, και ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Άπαντες οι μετάσχοντες της Συναντήσεως ήσαν μέλη των επισήμων Αντιπροσωπειών των Εκκλησιών αυτών εν τη εν Λυών Γενική Συνελεύσει. Ειδικώτερον, παρέστησαν εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Πατριαρχείων Σερβίας και Ρουμανίας, των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Πολωνίας, Αλβανίας, Φιλλανδίας και Εσθονίας, του εν Ετζμιατζίν Αρμενικού Καθολικοσάτου, του Πατριαρχείου Βουλγαρίας (ως παρατηρητής), καθώς και δύο εκ των στελεχών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

Το πρόγραμμα της Συναντήσεως περιελάμβανε, πέραν των συζητήσεων επί σειράς θεμάτων, συναντήσεις μετά μελών της τοπικής Εκκλησίας, εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, καθώς και επίσκεψιν εις την έδραν της φιλοξενησάσης την Συνάντησιν Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων χαιρετίζων εισαγωγικώς την σύναξιν, διεβίβασεν τας πατρικάς ευχάς και ευλογίας της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και εξέφρασεν ευχαριστίας προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιον επί τη παρασχεθείση αβραμιαία δοχή και φιλοξενία δια την Συνάντησιν ταύτην. Εξέφρασεν εκ παραλλήλου την ελπίδα ότι η Συνάντησις αύτη ήθελεν αποτελέσει άλλην μίαν εύκαιρίαν προς περαιτέρω ενίσχυσιν των υφισταμένων μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών αδελφικών δεσμών και ότι θα επέτρεπεν εις αυτάς να ενεργήσουν και να εκφρασθούν κατά την επικειμένην Γενικήν Συνέλευσιν του ΚΕΚ εν «ενί στόματι και μια καρδία». Από της ιδικής του πλευράς ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ευγένιος καλωσώρισε με αισθήματα χαράς τους συνέδρους και ηυχήθη αυτοίς επιτυχή διεξαγωγήν των εργασιών της σημαντικής ταύτης Διορθοδόξου Συναντήσεως.

Ο κύριος σκοπός της Συναντήσεως ταύτης συνίστατο εις:

α) την ανάλυσιν και τον σχολιασμόν του προγράμματος της Γενικής Συνελεύσεως του ΚΕΚ,

β) την εμβάθυνσιν εις το θέμα αυτής: «Κληθέντες εν μια ελπίδι εις Χριστόν»,

γ) την εξέτασιν των τρεχουσών εκκλησιαστικών και πολιτικο-κοινωνικών εξελίξεων εν Ευρώπη και τον προσδιορισμόν του ρόλου των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την διαμόρφωσιν της νέας Ευρωπαϊκής κοινωνίας,

δ) την διαμόρφωσιν κοινής Ορθοδόξου προσεγγίσεως επί των θεμάτων, τα όποια θέλουν συζητηθεί κατά την διάρκειαν του επικειμένου κορυφαίου οικουμενικού γεγονότος,

ε) την συζήτησιν επί του μέλλοντος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, και

στ) την σύνταξιν Ανακοινωθέντος και Εκθέσεως, προς διαβίβασιν εν συνεχεία εις όλους, όσοι θα μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως εν Λουγδούνω.

Οι σύνεδροι έλαβον, ήκουσαν και συνεζήτησαν εισηγήσεις επί του θέματος και του προγράμματος της εν Λουγδούνω Γενικής Συνελεύσεως του ΚΕΚ, τας οποίας παρουσίασαν οι Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων Καθ. Δρ. Γεννάδιος, Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρ. Δρ. Γεώργιος Τσέτσης, Αιδεσιμολ. Καθ. Δρ. Viorel Ionita, Εντιμολ. Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Ευγεν. κ. Smaranda Dochia, E ν τιμολ. Δρ. Κωνσταντίνος Κενανίδης και η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Η Συνάντησις ενεπνεύσθη υπό της εισηγήσεως επί του κυρίου θέματος της εν Λουγδούνω Γενικής Συνελεύσεως «Κληθέντες εν μία ελπίδι εις Χριστόν», του Μητροπολίτου Σασίμων, ο οποίος υπεγράμμισεν ότι η ελπίς δεν είναι στατική ή παθητική, αλλά δυναμικόν, ενεργόν, καθοδηγητικόν και ζωοποιόν δώρον του Αγίου Πνεύματος. Θεωρούμενη εκ βιβλικής απόψεως, η ελπίς δεν συνιστά απόδρασιν εκ της πραγματικότητος και των συγχρόνων προβλημάτων. Η ελπίς μεταμορφώνει ημάς εις πιστούς, αντιλαμβανόμενους τον επίγειον βίον ως πρόσκαιρον ενταύθα παρεπιδημίαν υπό την προσδοκίαν της ελεύσεως της ανεσπέρου Βασιλείας του Θεού· η ελπίς οδηγεί η μάς να επιζητώμεν τα επουράνια αγαθά και νοηματοδοτεί την ζωήν, τας δραστηριότητας και τα δράματα ημών. Η ελπίς πληροί ημάς χαράς, ειρήνης, θάρρους, τόλμης, ελευθερίας, απαλλάσσει ημάς εκ του φόβου, διανοίγει τας καρδίας ημών και ενδυναμώνει την μαρτυρίαν ημών περί του Αναστάντος Κυρίου.

Εις ο Χριστός, προς ον πάντες οι πιστοί ελπίζουν, και μία η ζωή του μέλλοντος αιώνος, ην πάντες προσκαρτερούν. Ως σημειοί ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εφεσίους Επιστολήν του (4, 4-5), οι Χριστιανοί έχουν μίαν ελπίδα και αγάπην εις Χριστόν. Όλοι εγενόμεθα μέλη του σώματος της Εκκλησίας δι' ενός Βαπτίσματος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ανακαινισθέντες και αναγεννηθέντες εν Χριστώ. Ο Θεός και Πατήρ ενοικεί εν πάσι τοις πιστοίς δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι και τη Χάριτι Αυτού.

Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίς ημών και η ελπίς της δόξης. Ο Χριστός εν τω Ευαγγελίω, ο Χριστός επί Σταυρού, ο Αναστάς Χριστός, ο Χριστός εν ουρανοίς, είναι πάντοτε πηγή ελπίδος. Ο Χριστός εν ημίν, ο πραγματικώς παρών Χριστός, ο ζων και βασιλεύων εν ημίν Χριστός, ως ζει και βασιλεύει εν δόξη, συνιστά την μόνην ελπίδα ημών, εν τη αγάπη, και τη χάριτι του Θεού και Πατρός.

Τοιουτοτρόπως, όλοι οι Χριστιανοί εκλήθησαν εν μια ελπίδι εις Χριστόν εν τω συνδέσμω της αγάπης, της συγγνώμης και της καταλλαγής. Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει βαθείαν κρίσιν πίστεως και διέρχεται «την έρημον της εκκοσμικεύσεως», -καταλήγει ο Μητροπολίτης Γεννάδιος-, αι Ευρωπαϊκαί Εκκλησίαι, εν τω φωτί της ελπίδος εις Χριστόν καθήκον έχουν να καλλιεργήσουν εις βάθος τον διάλογον και την στενοτέραν συνεργασίαν τόσον μεταξύ των, όσον και μεθ' όλων των λαών της γηραιάς ηπείρου.

Επί τη βάσει των ανωτέρω εισηγήσεων, οι μετέχοντες της Συναντήσεως συνεφώνησαν επί των κάτωθι:

α) Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε αι αδελφαί Ορθόδοξοι Εκκλησίαι Βουλγαρίας και Γεωργίας να επαναξετάσουν το θέμα της συμμετοχής αυτών ως πλήρη μέλη εις τε το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, λαμβάνουσαι υπ' όψιν ό τι η απουσία αυτών ουχί μόνον αποστερεί τον Ορθόδοξον κόσμον της πολυτίμου συνεισφοράς αυτών, αλλά προκαλεί επίσης εσφαλμένας εντυπώσεις σχετικώς προς την ενεστώσαν εν ταις χώραις αυτών εκκλησιαστικήν κατάστασιν. Το τελευταίον τούτο αφού ειδικώτερον την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Βουλγαρίας, καθότι η Βουλγαρία αποτελεί πλέον πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

β) Εκφράζομεν την λύπην ημών δια την απόφασιν της Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως αναστείλη την συμμετοχήν αυτής εις τας δραστηριότητας του ΚΕΚ και θλιβόμεθα επί τη απουσία αυτής εκ της ημετέρας Συναντήσεως. Ελπίζομεν και προσευχόμεθα ότι αύτη θα επανέλθη εις το ΚΕΚ συμμετέχουσα εις την εν Λουγδούνω Γενικήν Συνέλευσιν.

γ) Λαμβάνοντες υπ' όψιν την σπουδαιότητα της Charte Oecumenica υπογραμμίζομεν την σημασίαν της αξιοποιήσεως αυτής κατά τον εν εξελίξει εν Ευρώπη οικουμενικόν διάλογον και επαναβεβαιούμεν την αναγκαιότητα εκπληρώσεως των διαλαμβανομένων εν αυτή δεσμεύσεων.

δ) Διακατεχόμεθα υπό ανησυχίας δια την ενεστώσαν κατάστασιν ως προς τα πολυάριθμα εν εξελίξει, πλην όμως μη ολοκληρωθέντα, προγράμματα τοΰ ΚΕΚ, καθώς επίσης και δια τον βαθμόν της διαφάνειας και την υποχρέωσιν λογοδοσίας κατά την διαδικασίαν λήψεως των αποφάσεων. Δια τούτο προτείνομεν την ριζικήν αναθεώρησιν των ισχυόντων κριτηρίων αναφορικώς προς την έγκρισιν και εκτέλεσιν προγραμμάτων και δράσεων.

ε) Εν των πλαισίω της διαδικασίας αναδομήσεως και αναδιαρθώσεως του ΚΕΚ, προτείνομεν, μεταξύ άλλων:

i ) την ενίσχυσιν του συντονιστικού ρόλου του Γενικού Γραμματέως,

ii ) την ανάπτυξιν στενοτέρας συνεργασίας μεταξύ των τριών (3) ων του ΚΕΚ, και

iii ) την επιτάχυνσιν των διαδικασιών λήψεως των αποφάσεων επί της έως μιας και μόνης έδρας του ΚΕΚ.

στ) Εν όψει των προσφάτων εξελίξεων εις την ζωήν του ΚΕΚ υπογραμμίζομεν μετά εμφάσεως την ανάγκην όπως τούτο διατήρηση τον Καταστατικόν χαρακτήρα αυτού (βλ. Προοίμιον του Καταστατικού) ως Συμβουλίου Εκκλησιών εν Ευρώπη.

ζ) Έχοντες συναίσθησιν των δεσμεύσεων ημών, ως Ορθοδόξων Εκκλησιών προς προαγωγήν των σκοπών του ΚΕΚ, δοθείσης, εν τούτοις, της δυσχερείας εις το να εισακουσθή η φωνή ημών, αιτούμεθα όπως η ΙΓ' Γενική Συνέλευσις υιοθετήση την συναινετικήν μέθοδον κατά τας διαδικασίας λήψεως αποτιμώσα σχετικώς την θετικήν εμπειρίαν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

η) Προτείνομεν όπως το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών αξιολογήση τη εμπειρία των μέχρι τούδε τριών Οικουμενικών Συνελεύσεων ( Basel, Graz & Sibiu ), καθώς επίσης και συνολικώς την συνεργασίαν μετά του Συμβουλίου των εν Ευρώπη Ρωμαιοκαθολικών Επισκοπικών Συνελεύσεων ( CCEE ). Θα πρέπει να διερευνηθούν νέαι οδοί και νέοι τρόποι δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ ΚΕΚ και CC ΕΕ.

Μετ' ιδιαιτέρας ικανοποιήσεως σημειούται, τέλος, η φιλική ατμόσφαιρα ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, το οποίον επεκράτησε κατά την διάρκεια της Συναντήσεως. Εκφράζομεν εγκάρδιους ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην ημών προς την Α.Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, επί τη συγκλήσει της Συναντήσεως ταύτης, αιτούμεθα δε ευσεβάστως όπως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον διευκολύνη

την πραγματοποίησιν εις το μέλλον αναλόγων συναντήσεων ούτως, ώστε να παρέχηται η δυνατότης εις τας Ορθοδόξους Εκκλησίας να διατυπώνουν τας ανησυχίας αυτών και να δίδουν κοινήν μαρτυρίαν εις την οικουμένην.

Είθε ο Αναστάς Κύριος, η ελπίς ημών, και το ανατείλαν εκ του κενού μνημείου φως, φαίνη εν ταις καρδίαις ημών και οδηγή τα βήματα ημών επί της οδού προς την Ενότητα.

Εν Ιεράπετρα, τη 29η Απριλίου 2009.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων Καθ. Δρ. Γεννάδιος

Ο Πανοσιολ. Άρχιμ. Καθ. Δρ. Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης

Ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ιωακείμ Μπίλλης

Ο Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβ. Δρ. Γεώργιος Τσέτσης

Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. κ. Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης

Ο Εντιμολ. Καθηγ. Δρ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής

Η Ελλογιμ. κ. Χριστίνα Παπάζογλου

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Cajo Gajic

Ο E λλογιμ. κ. Πέτρος Ρ etkovic

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο Θεοφ. Επίσκοπος Δρ. Campineanul κ. Κυπριανός

Ο E λλογιμ. κ. Α drian Ionut Nazarcu

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεγάλου Τυρνόβου κ. Γρηγόριος

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Θεοφ. Χωροεπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος

Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Δρ. Βενέδικτος Ιωάννου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Θεοφ. Επίσκοπος Θερμοπυλών Δρ. Ιωάννης

Η Ευγεν. κ. Αικατερίνη Ζορμπά-Καρκαλά

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Ο Αιδεσιμ. Πρεσβ. Δρ. Ανδρέας Kuzma

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Ο Ελλογιμ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος

Η Ευγεν. κ. Anila Baba

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ

Ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Rauno Pietarinen

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

Ο Αιδεσιμολ. Πρεσβ. κ. Sakarias Leppik

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣΑΤΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Α ren Shahenian

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (ΚΕΚ)

Ο Αιδεσιμολ. Καθ. Δρ. Viorel Ionita

Η Ευγεν. κ. Smaranda Dochia

ΕΠΙΣΚΕΠΤΑΙ:

Ο Εντιμολ. Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός

Ο Εντιμολ. Δρ. Κωνσταντίνος Κενανίδης

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.