ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


Φωνή συμπαραστάσεως και διαμαρτυρίας από Ετεροδόξους

Το διάβημα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και του πνευματικού κόσμου της εποχής για την διάσωση των Εβραίων

Ο αγώνας και η συναντίληψη των Ορθοδόξων Εκκλησιών

Αρχείον και καθημερινά περιστατικά γεγονότα επί ιταλικής και γερμανικής κατοχής

Η αντίδραση του Χίτλερ και η συνάντησή του με τον Μουσολίνι στη Φλωρεντία

Κατοχή-Εμφύλιος

Η προσφορά της Εκκλησίας το '40 και στην Κατοχή - Ηχητικά ντοκουμέντα

Συναξάρι Εθνομαρτύρων Κληρικών

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ μιλάει για την συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση

Λόγος Σεφέρη στους ξένους ανταποκριτές

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος την 29η Απριλίου 1941
Χρ. Χρηστίδη

Mυστική επιστολή
Χίτλερ προς Μουσολίνι

Mυστική επιστολή
Μουσολίνι προς Χίτλερ

 

 

Το διάβημα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και του πνευματικού κόσμου της εποχής για την διάσωση των Εβραίων

Μνήμες και Μαρτυρίες από το '40 και την Κατοχή ,
Αθήνα 2001, εκδ . Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνίας &
Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σελ. 395-397

 

Το διάβημα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και του πνευματικού κόσμου της εποχής, για την διάσωση των Εβραίων, είναι ιστορικό και αποτελεί μοναδικό μνημείο πολιτισμού και ανθρωπιάς:

Εν Αθήναις τη 23η Μαρτίου 1943

Προς
τον κύριον Κωνσταντίνον Λογοθετόπουλον
Πρόεδρον Κυβερνήσεως

Ενταύθα.

κατά τοσούτον βαθύτερα καθ' όσον:

1) Κατά το πνεύμα των όρων της ανακωχής, πάντες οι Έλληνες πολίται έμελλον να τύχουν της αυτής μεταχειρίσεως υπό των αρχών Κατοχής, αδιακρίτως φυλής και θρησκεύματος.

2) Οί Έλληνες Ισραηλίται, ου μόνον ανεδείχθησαν πολύτιμοι συντελεσταί της οικονομικής επιδόσεως της χώρας, αλλά και γενικώς επέδειξαν νομιμοφροσύνην και πλήρην κατανόησιν των καθηκόντων των ως Ελλήνων. Ούτω, μετέσχον των κοινών θυσιών υπέρ της Ελληνικής Πατρίδος και ευρέθησαν εις την πρώτην γραμμήν των αγώνων, τους οποίους διεξήγαγε το Ελληνικόν Έθνος αμυνόμενον των απαραγράπτων ιστορικών δικαίων του.

3) Η νομοταγία του εν Ελλάδι Ισραηλιτικού στοιχείου αποκλείει προκαταβολικώς πάσαν αιτίασιν περί αναμείξεώς του εις ενεργείας και πράξεις, δυναμένας να απειλήσουν, έστω πόρρωθεν, την ασφάλειαν των Στρατιωτικών Αρχών Κατοχής.

4) Ενώπιον της εθνικής συνειδήσεως, τα τέκνα της κοινής μητρός Ελλάδος εμφανίζονται αδιαρρήκτως ηνωμένα και μέλη ισότιμα του Εθνικού Οργανισμού, ασχέτως πάσης διαφοράς θρησκευτικής ή δογματικής.

5) Η Αγία ημών θρησκεία ουδεμίαν αναγνωρίζει διάκρισιν, υπεροχήν ή μείωσιν, ερειδομένην επί της φυλής ή της θρησκείας, δογματίζουσα ότι «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην» (Γαλ. 3,28), καταδικαζομένης ούτω πάσης τάσεως προς δημιουργίαν διακρίσεως ή φυλετικής ή θρησκευτικής διαφοράς.

6) Η κοινότης των τυχών, εν ημέραις δόξης και εις περιόδους εθνικών ατυχημάτων, εσφυρηλάτησεν επί του άκμονος της Ελληνικής ευψυχίας ακαταλύτους δεσμούς μεταξύ πάντων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών, εις οιανδήποτε και αν ανήκουν φυλήν .

Δεν αγνοούμεν βεβαίως την βαθείαν αντίθεσιν μεταξύ της νέας Γερμανίας και Ισραηλιτικοϋ στοιχείου ουδέ και προτιθέμεθα να γίνωμεν υπερασπισταί ή απλώς κριταί του διεθνούς Ισραηλιτικού και της τοιαύτης ή τοιαύτης δράσεώς του εις την σφαίραν των μεγάλων πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων του κόσμου. Ημάς ενδιαφέρει σήμερον αποκλειστικώς και ανησυχεί η τύχη των 60.000 συμπολιτών Ισραηλιτών, των οποίων εγνωρίσαμεν, κατά την μακράν εν δουλεία και ελευθερία συνδιαβίωσιν, και των αισθημάτων την ευγένειαν και την φιλάδελφον διάθεσιν και των ιδεών την προοδευτικότητα και την οικονομικήν δραστηριότητα, και όπερ σπουδαιότερον την αδιάβλητον φιλοπατρίαν, του τελευταίου τούτου μάλιστα μάρτυς αψευδής πρόκειται ο μέγας αριθμός των θυμάτων, τα οποία οι Έλληνες Ισραηλίται προσήνεγκαν αγογγύστως και άνευ δισταγμών εις τον βωμόν του προς την κινδυνεύουσαν κοινην πατρίδα καθήκοντος.

Κύριε Πρόεδρε,

Έχομεν την βεβαιότητα ότι και η Κυβέρνησις σκέπτεται και αισθάνεται, καθ' ον τρόπον και πάντες οι λοιποί Έλληνες επί του προκειμένου ζητήματος. Πιστεύομεν επί πλέον ότι θα έχετε ήδη προβεί εις τα αναγκαία διαβήματα προς τας Αρχάς Κατοχής, δια την αναστολήν του οδυνηρού και ασκόπου μετρου της εκτοπίσεως του εν Ελλάδι Ισραηλιτικού στοιχείου.

Ελπίζομεν μάλιστα, ότι θα υπεδείξητε προς τους ισχυρούς ότι η τοιαύτη σκληρά μεταχείρισις των Ισραηλιτών Ελλήνων υπηκόων, κατ' αντιδιαστολήν προς τους εν Ελλάδι Ισραηλίτας άλλων υπηκοοτήτων, καθιστά μάλλον έτι αδικαιολόγητον και κατ' ακολουθίαν ηθικώς απαράδεκτον το τεθέν εις εφαρμογήν μέτρον . Εάν δε τυχόν προβάλλωνται λόγοι ασφαλείας προς δικαιολόγησιν αυτού, φρονούμεν ότι θα ήτο δυνατόν να προταθούν λύσεις και να ληφθούν προληπτικά μέτρα, οίον ο περιορισμός μόνον του εν δράσει άρρενος πληθυσμού (παρεκτός γερόντων και παιδίων ) εις ωρισμένον μέρος της Ελληνικής Επικρατείας υπό την επιτήρησιν των Αρχών Κατοχής εις τρόπον, ώστε και η ασφάλεια τούτων να κατοχυρωθή, έστω και κατά κινδύνου υποθετικού, και η τάξις των Ελλήνων Ισραηλιτών να αποφύγη τα δεινά επακόλουθα της δι ' ης απειλείται εκτοπίσεως. Ως εκ περισσού σημειούμεν ότι εις το ανωτέρω μέτρον, ο υπόλοιπος Ελληνικός λαός θα ήτο διατεθειμένος, εάν ήθελε ζητηθή, να προσθέση ανενδοιάστως ολόκληρον την εγγύησιν αυτού υπέρ των χειμαζομένων αδελφών του.

Εύχόμεθα , όπως αι Αρχαί Κατοχής αντιληφθούν έγκαίρως το άσκοπον της διώξεως ειδικώς των Ελλήνων Ισραηλιτών, οίτινες καταλέγονται μεταξύ των ειρηνικωτέρων και παραγωγικοτέρων στελεχών του τόπου.

Εάν όμως παρ' ελπίδα ήθελον εμμείνη αμεταπείστως εις την πολιτικήν της εκτοπίσεως αυτών, φρονούμεν ότι η κυβέρνησις, ως φορεύς της απομενούσης πολιτικής έξουσίας εν τω τοπω, θα έδει να λάβη θέσιν σαφή έναντι των συντελουμένων, αφήνουσα εις τους ξένους ολόκληρον την ευθύνην της διαπραττομένης προδήλου αδικίας. Διότι νομίζομεν ότι ουδείς έχει το δικαίωμα να λησμονή, ότι πάσαι αι πράξεις της δυσχερούς ταύτης περιόδου ακόμη και όσαι κείνται έξω της θελήσεως και της δυνάμεως ημών θα ερευνηθοϋν μίαν ημέραν από το Έθνος, δια τον προσήκοντα ιστορικόν καταλογισμόν . Κατά δε την στιγμήν της κρίσεως, θα βαρύνη μεγάλως εις την συνείδησιν του Έθνους η πλευρά των ηθικών ευθυνών, τας οποίας οι άρχοντες επωμίζονται και δι ' αυτάς έτι τας πράξεις των ισχυρών, εφ' όσον παρέλειψαν να εκδηλώσουν δια χειρονομίας υψηλόφρονος και γενναίας την κατά πάντα εύλογον δυσφορίαν και την ομόθυμον διαμαρτυρίαν του Έθνους δι ' ενεργείας θιγούσας καιρίως την εθνικήν ενότητα και φιλοτιμίαν, ως η αρξαμένη εκτόπισις των Ελλήνων Ισραηλιτών.

Μετά τιμής
†Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός
(ακολουθούν υπογραφές προέδρων Συλλόγων, Εταιρειών και άλλων φορέων)

 


†Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός  

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Σ. Δοντάς

Ο Πρύτανις του Πανεπιστημίου Αθηνών Ερ. Σκάσσης

Ο Πρύτανις του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ι. Θεοφανόπουλος

Ο Πρύτανις της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Α. Νέζος

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αττικής Μ. Καρζής

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αττικής Π. Αναστασόπουλος

Ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών και Αιγαίου Κ. Αντωνόπουλος

Ο Πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ Γ. Καραντζάς

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Θ. Συνοδινός

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Μ. Αργυρόπουλος

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Δ. Πετρουλάκος

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Α. Καρράς

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Σ. Χαλκιαδάκης

Ο Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών Κ. Νεύρος

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών Α. Τσιτσώνης

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ι. Καρακλής

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κ. Παπαδογιάννης

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς Μ. Καλατζάκος

Ο Πρόεδρος των Ελλήνων Ηθοποιών Θ. Μορίδης

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Α. Καραμερτζάνης

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Δ. Μαντούβαλος

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Δ. Βασιλόπουλος

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Α. Πουλόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών Ν. Ροδάς

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καλλιθέας Μ. Ρημαντώνης

Ο Γεν. Γραμματεύς του πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου Χ. Αποστόλου

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Ι. Τερζάκης

Ο Γεν. Διευθυντής των Καταφυγίων Επειγούσης Περιθάλψεως Θ. Σπεράντζας

Ο Γεν. Διευθυντής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Χ. Αγαλόπουλος

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.