ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

πίσω


Φωνή συμπαραστάσεως και διαμαρτυρίας από Ετεροδόξους

Το διάβημα της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας και του πνευματικού κόσμου της εποχής για την διάσωση των Εβραίων

Ο αγώνας και η συναντίληψη των Ορθοδόξων Εκκλησιών

Αρχείον και καθημερινά περιστατικά γεγονότα επί ιταλικής και γερμανικής κατοχής

Η αντίδραση του Χίτλερ και η συνάντησή του με τον Μουσολίνι στη Φλωρεντία

Κατοχή-Εμφύλιος

Η προσφορά της Εκκλησίας το '40 και στην Κατοχή - Ηχητικά ντοκουμέντα

Συναξάρι Εθνομαρτύρων Κληρικών

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ μιλάει για την συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση

Λόγος Σεφέρη στους ξένους ανταποκριτές

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος την 29η Απριλίου 1941
Χρ. Χρηστίδη

Mυστική επιστολή
Χίτλερ προς Μουσολίνι

Mυστική επιστολή
Μουσολίνι προς Χίτλερ

 

 

Φωνή συμπαραστάσεως και διαμαρτυρίας από Ετεροδόξους

Μνήμες και Μαρτυρίες από το '40 και την Κατοχή ,
Αθήνα 2001, εκδ. Κλάδος Εκδόσεων Επικοινωνίας &
Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σελ. 435-437

Ι. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία

Πάπας Πίος ο 12ος, κατά την περίοδο της Ιταλικής εκθέσεως εναντίον της Ελλαδος, σε λόγο που εκφώνησε στην βασιλική του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, ευχήθηκε:

« Είθε ο Θεός να παρηγόρηση όλους αυτούς τους δυστυχείς και ενισχύση τους πολεμιστές να εκπληρώσουν το καθήκον τους για την άμυνα της πατρίδας τους και, τέλος, να υπερισχύοη στον κόσμο η μεγάλη έννοια του άξιώματος, να μην πράττωμε στον πλησίον μας ο,τι δεν θέλουμε να πράττουν σε μας ή οτην πατρίδα μας ».

Έκκληση προς τους Ρωμαιοκαθολικούς όλου του κόσμου για συμπαράσταση στον Αγώνα των Ελλήνων απηύθυνε και ο Ανώτερος Αξιωματούχος του Βατικανού, στην Αθήνα, Δον Μάμος.

Την συμπαράστασή τους προς τον Ελληνικό Λαό και τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο εξέφρασαν με επιστολή τους, στις 19 Νοεμβρίου 1940, και οι Ρωμαιοκαθολικοί της Γαλλικής Παροικίας των Αθηνών, την οποία έγραψε εξ ονόματός τους ο Καθηγητής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών Ροζέ Μιλλιέ : «. .. Συνενούντες εαυτούς ατενώς προς όλας τας εκδηλώσεις των αδελφών αυτών Καθολικών Ελλήνων και ενούντες εαυτούς ευλαβώς προς τας εκδηλώσεις της λατινικής ιεραρχίας εν Αθήναις δεν ηδυνήθηοαν να αντιστώσιν εις την αυθόρμητον ορμήν, ήτις τους ώθησε να προσκομίσωσιν άνευ αναβολής, δι ' ίδιον αυτών λογαριασμόν, την όλως ιδιαιτέραν αυτών προσχώρησιν εις την σταυροφορίαν της διαμαρτυρίας και των ευχών, ην εξέπεμψεν ο Μακαριώτατος Χρύσανθος εις όλην την χριστιανωσύνην .

Ρωμαίοι Καθολικοί, εμπνεόμενοι υπό ενθέρμου πίστεως, ξένοι της φιλοξένου Ορθοδόξου Ελλάδος, με αληθή σπαραγμόν της καρδίας είδον από τριών εβδομάδων έθνος επισήμως καθολικόν και φέρον το έμβλημα και φοβερόν προνόμιον να οτεγάζη την πρωτεύουσαν εκατομμυρίων πιστών, είδον να πολιορκή εν φιλειρηνικόν μικρόν χριστιανικόν έθνος πολλαχώς ιερόν και να προσθέτη ούτω νέαν κηλίδα εις χιτώνα του βαπτίσματός του, την οποίαν πολ λάκις ήδη έσυρεν εις τον πηλόν και το αίμα. Η εντροπή και η αγανάκτηοις την οποίαν ησθάνθησαν επί τούτω οι ρωμαίοι ούτοι καθολικοί επιθυμούν, ίνα είναι μία παρηγορία εις την καρδίαν του σεπτού αρχηγού της Ελληνικής Εκκλησίας και των ορθοδόξων αυτών αδελφών.

Η Ελλάς δι' αυτούς δεν είναι μόνον μία κοιτίς πολιτισμού ανθρωπιστικού, του οποίου οι Γάλλοι είναι υπερήφανοι να κηρύττωσιν εαυτούς τα πνευματικά τέκνα και τους συνεχιστάς . Η Ελλάς, την οποίαν έχουν το ευτύχημα να κατοικώσι, προσέφερεν εις αυτούς και έτερον ευεργέτημα, να προσέγγιση δήλόν ότι αυτούς εις τας πηγάς και εις τα πρώτα πεδία της οράσεως του χριστιανισμου . Ο Άρειος Πάγος, η Κόρινθος, η Θεσσαλονίκη, είναι δι ' αυτούς, ως τόσα προσκυνήματα, όπου αναπολούσιν όχι μόνον την κλασσικήν αρχαιότητα, αλλά και την μεγάλην φωνήν την πάντοτε ενεστώσαν του Αποστόλου των Εθνών.

Δεν λησμονούσι, ως η Α. Αγιότης Πίος ο IB ', τω υπέμνησεν εν τω εγκυκλίω του “Δια της Θείας Προνοίας”, ότι εις τον Ελληνικόν κόσμον το πρώτον διεκηρύχθη ο μέγας νόμος της ανθρωπίνης καθολικότητος εν τω Χριστώ, και του οποίου και ως Γάλλοι και ως καθολικοί κηρύττουσιν εαυτούς μετόχοις . Εις την Ελλάδα ησθάνθησαν εαυτούς συγχρόνους του αγ . Παύλου και των πρώτων μελών της μεγάλης χριστιανικής οικογένειας.

Θρηνούντες την άδικον επίθεσιν, της οποίας η χώρα αύτη εγένετο θύμα και την νέαν ταύτην αμαρτίαν εναντίον του νόμου της καθολικής χάριτος, περί του οποίου η Α. Αγιότης Πίος ο IB ' έγραψεν, ότι αυτός μόνος ηδύνατο αποτελεσματικώς να εξασφάλιση την ειρήνην μεταξύ των εθνών, έχουσι την πεποίθησιν ότι αποδίδουν εις την χριστιανικήν Ελλάδα μέρος εξ ων έδωκεν εις αυτούς.

Κατά την διάρκειαν του πολέμου τούτου, όστις λαμβάνει τον συμβολικόν και αποκαλυπτικόν χαρακτήρα μιας πάλης μεταξύ των τέκνων του φωτός και των τέκνων του σκότους, αι ευχαί των εκάστην ημέραν, αι διάπυραι ευχαί των, θα ανέρχωνται προς τον Θεόν, ίνα η ευτυχής άντίστασις κατ' άρχάς και έπειτα η νίκη εξασφαλίσωσι, προς μεγίστην δόξαν της αθανάτου Ελλάδος και την παρούσαν και την μέλλουσαν ενίσχυσιν της άνθρωπότητος, τον θρίαμβον μιας υποθέσεως, ήτις είναι υπόθεσις αυτού του χριστιανικού πολιτισμού και του πνεύματος».

 

ΙΙ. Η Αγγλικανική Εκκλησία

Ο Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Cosmo Lang και ο Αρχιεπίσκοπος Ύόρκης William Ebor απέστειλαν προς τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο την ακόλουθη έπιστολή:

Παλάτιον του Λάμπεθ
13 Δεκεμβρίου 1940

Τιμιώτατε Αδελφέ,

Επιθυμούμεν εξ ονόματος της Εκκλησίας της Αγγλίας, να αποστείλωμεν υμίν λίαν εγκάρδιον απάντησιν εις το συγκινητικόν και εύγλωττον μήνυμα, το οποίον η Ύμετέρα Μακαριότης απηύθηνε προς πάσας τας Χριστιανικάς Εκκλησίας. 

Η φιλία μεταξύ της Εκκλησιας της Αγγλίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος ενισχυθείσα δια των προσωπικών επισκέψεων αμφοτέρων ημών προς υμάς και τον επιφανή προκάτοχον υμών, λίαν δ' εσχάτως και δια της επισκέψεώς της εξ Αγγλικανών Ιεραρχών και λογίων Επιτροπής, είναι τόσον στενή και οικεία, ώστε να μη δυνάμεθα παρά να σνγκινηθώμεν λίαν ιδιαιτέρως και βαθέως από της εκκλήσεως υμών.

Η Εκκλησία και άπας ο λαός της Αγγλίας μετέχουσι πλήρως της αγανακτήσεως, την όποιαν εν δυνάμει πολλή εξεφράσατε επί τη απροκλήτω επιθέσει της Ιταλίας κατά της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Αι καρδίαι ημών πληρούνται συμπάθειας προς τον λαόν υμών δια τα βασανιστήρια, τα οποία δια της βίας ενεργούνται κατ' αυτού, και θαυμασμού δια την επιδεξιότητα, αφοσίωσιν και γενναιότητα, μεθ' ης τα στρατεύματα υμών απελαύνουσι την επίθεσιν. Έχομεν πεποίθησιν επί της Κυβερνήσεως ημών ότι θα δώσωμεν προς αυτούς πάσαν δυνατήν βοήθειαν .

Ύποδεχόμεθα φιλοφρόνως τον λαόν της Ελλάδος ουχί μόνον ως συμμάχους ημών εν τη κοσμική ταύτη πάλη, αλλ' ωσαύτως ως συντρόφους ημών εν μεγάλω πνευματικώ αγώνι, διότι συμμεριζόμεθα μεθ' υμών την πεποίθησιν ότι αι αρχαί της αληθείας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, δια τας οποίας ομού αγωνιζόμεθα, είναι θεμελιώδεις δια τον χριστιανικόν τρόπον ζωής και πάντα χριστιανικόν πολιτισμόν .

Η Ύμετέρα Μακαριότης θα ευαρεστηθή να γνωρίση ότι ο λαός της χώρας ταύτης παρεκλήθη, όπως προσφέρη τας ηνωμένας αυτού προσευχάς, τη Κυριακή 15η Δεκεμβρίου, υπέρ της Ελλάδος, του Βασιλέως αύτής, των Κυβερνητών αυτής, των στρατευμάτων, του λαού και του σκοπού, τον οποίονν τόσον γενναίως υπερασπίζει.

Ημείς οι αποστέλλοντες ταύτην την επιστολήν ποιούμεθα ημετέραν την προσευχήν μετά της οποίας το υμέτερον μήνυμα τελευτά: «Ίνα ο Κύριος παύση τα φρυάγματα των Εθνών και αποδώση τοις λαοίς της γης την ελευθερίαν, την ειρήνην και τας ευλογίας της Βασιλείας Αυτού ».

Η Αγγλικανική Εκκλησία, δια του Αρχιεπισκόπου Κανταβρυγίας Δρ. W . Temple, ενίσχυσε το έργο της ανοικοδομήσεως των υπό των Κατακτητών καταστραφέντων Ναών και άλλων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων δια της προσφοράς 20.000 αγγλικών λιρών.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.