Νέες Εκδόσεις

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού», υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Πρωτοπρεσβυτέρου.

«Με ιδιαιτέραν χαράν, αλλά και με βαθείαν συναίσθησιν ευθύνης, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος δίδει εις την δημοσιότητα το υπό του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη καταρτισθέν "ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΙΚΟΥ των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού...".
Το έργον τούτο, καρπός μακράς πείρας και πολυετούς εργασίας του π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, ουδόλως αποσκοπεί εις την κατάργησιν του ισχύοντος Τυπικού της Μ. του Χριστού Εκκλησίας, το οποίον έχει θέσει ως κυρίαν βάσιν και πηγήν ο συντάκτης, ως δηλοί σαφώς ούτος εις τα Προλεγόμενα, αλλά μάλλον εις την βελτίωσιν και συμπλήρωσιν αυτού.
Η Αποστολική Διακονία ευελπιστεί ότι η δημοσίευσις του έργου τούτου θα συμβάλη σημαντικώς εις την μελέτην των τυπικολογικών προβλημάτων, παρέχουσα αφορμήν και εις άλλους ασχολουμένους περί αυτά εις την διατύπωσιν των παρατηρήσεων αυτών. Ούτω δια της συμβολής όλων θα καταστή δυνατός ο καταρτισμός οριστικού Τυπικού των ι. ακολουθιών, ώστε αύται να τελούνται κατά την αποστολικήν παραγγελίαν "ευσχημόνως και κατά τάξιν» (Α´ Κορ . ιδ´ 40)".
Τα ανωτέρω γράφει, στον πρόλογο του βιβλίου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας.
Το σημαντικό τούτο έργο χωρίζεται στις εξής ενότητες:
α. Προλεγόμενα˙ με εκτεταμένη εισαγωγή του συγγραφέως αιδεσιμολ. π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.

Μέρος Γενικό.
β. Τμήμα πρώτον˙ Γενικά περί Ι. Ακολουθιών, εορτών και Λειτουργικών βιβλίων.
γ. Τμήμα δεύτερον˙ Τα επί μέρους στοιχεία των Ι. Ακολουθιών.
δ. Τμήμα τρίτον˙ Αι κυριώτεραι περιπτώσεις των τακτικών Ακολουθιών.

Μέρος Ειδικό.
α. Τμήμα πρώτον˙ Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κατά μήνα ακινήτων εορτών.
β. Τμήμα δεύτερον˙ Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κινητών εορτών του Τριωδίου.
γ. Τμήμα τρίτον˙ Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κινητών εορτών του Πεντηκοσταρίου.

Παράρτημα.
• I. Ιερατικόν Συλλείτουργον.
• II. Αρχιερατικαί Χοροστασίαι και Λειτουργίαι.
• III. Ακολουθία εις Εγκαίνια Ναού.
• IV. Ακολουθία επί Χειροτονία.

Σχήμα 21Χ28 (δεμένο), σελίδες 731.
Tιμή 35 €.

 

Εκδηλώσεις

Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου στο κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου του ομωνύμου Δήμου της Αττικής, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων «Δημήτρια 2006» με απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού βραβεύθηκε ο Οργανισμός της Αποστολικής Διακονίας για την 70χρονη παρουσία του στο κατηχητικό, εξομολογητικό, ιεραποστολικό και εκδοτικό έργο της Εκκλησίας.
Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε εκ μέρους της Αποστολικής Διακονίας ο Γενικός Διευθυντής, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο οικονομολόγος - δημοσιογράφος κ. Ευθύμιος Παπαγεωργίου, που προλόγισε την ομιλία της βουλευτού της Β΄ Περιφέρειας Αθηνών κας. Σοφίας Βούλτεψη με θέμα «Ελλάδα και Τουρκία μπροστά στην Ευρωπαϊκή πρόκληση» και συντόνισε τη συζήτηση που ακολούθησε.

 

Προτάσεις

Το μήνα Νοέμβριο η Εκκλησία μας εορτάζει την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Η Αποστολική Διακονία σας προτείνει να διαβάσετε το παρακάτω αφιέρωμα:


 

NEW EDITIONS

«RUBRIC SYSTEM of the divine services of the entire year»,
by Constantine Papagiannis, Protopresbyter.

«It is with special joy, but also with a profound sense of responsibility, that the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is placing into circulation the recently elaborated "RUBRIC SYSTEM of the divine services of the entire year" which has been prepared by the Rev. Protopresbyter Constantine Papagiannis."
This work is the fruit of a long experience and many years of labour by fr. Constantine Papagiannis; in no way does it aspire to abolishing the currently valid Rubric of the Great Church of Christ, which the author has used as his main basis and source - as he clearly denotes in his Foreword - but moreso aspires to improving and supplementing it.
The Apostoliki Diakonia hopes that the publication of this work will contribute significantly towards the examination of typological problems, thus providing a pretext to others who are preoccupied with such issues, so that they might formulate their own observations.
Thus, with everyone' s contribution, it will be possible to draft a finalized Rubric of the divine services, so that they might be performed according to the Apostolic instruction: "in a comely and orderly manner". (Corinthians I, 14:40)
The above are mentioned in the foreword of the book, by His Eminence the Bishop of Fanarion Agathangelos, General Director of the Apostoliki Diakonia.

This important piece of work is divided into two sections:
a. Foreword, with an extensive introduction by the author, Rev. Constantine Papagiannis.
General Section.
b. Part 1 - General outline on divine services, feast-days and Liturgical books .
c. Part 2 - Particulars of Divine Service.
d. Part 3 - Main instances of regular Services.

Special Section .
a . Part 1 - Formal order of Services for each month's fixed feast-days.
b . Part 2 - Formal order of Services for the variable feast-days of the Easter Triodion.
c . Part 3 - Formal order of Services for the variable feast-days of the Pentecost period.

.  I. Appendix.
. II. Hieratic Co- officiation.
. III. High Priests' Officiations and Services.
. IV. Service for the Inauguration of a Temple.
.  V. Service for Ordainment.

Dimensions 21x28 cm(bound), 731 pages.
Price 35 €.

 

Events

On Monday the 23 rd of October, in the packed Spiritual Center of the Holy Temple of Saint Demetrius in the Attica Municipality of the same name, and within the framework of the festive events under the name of «Demetria 2006», per the decision of the Holy Temple's Church Council, the Organization of the Apostoliki Diakonia was awarded for its 70-year presence in the Church's catechist, confessional, missionary and publishing work. The honorary plaque was accepted on behalf of the Apostoliki Diakonia by its General Director, His Eminence the Bishop of Fanarion Agathangelos.
Also present at this event was the economist-journalist Mr. Efthimios Papageorgiou, who preceded the speech by the parliamentary representative of the 2nd Athens Area, Mrs. Sophia Voultepsi with the topic: "Hellas and Turkey before the European challenge" and coordinated the conversation that followed.

 

Suggestions

During the month of November our Church will be celebrating the Induction of the Most Holy Theotokos. The Apostoliki Diakonia suggests the reading of the following text:

«The Feast of Induction of the Theotokos»
(by Lambros K. Skontzos, Theologian-professor)