ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ( 15.12.2006 )

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσημη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου στο Βατικανό, ύστερα από πρόσκληση του Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄, ο οποίος επανέφερε την πρόσκληση του προκατόχου του μακαριστού Ιωάννου Παύλου Β΄. Το πρωί της 14ης Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η πρώτη στα χρονικά συνάντηση των Προκαθημένων των δύο Εκκλησιών, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και αμοιβαίας αγάπης.

Μεταξύ των άλλων ο Μακαριώτατος κ. Χριστόδουλος, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα Ρώμης, ετόνισε χαρακτηριστικά για την πολιτιστική συνεργασία των δύο Εκκλησιών:

« Κατ' οφειλήν αναφερόμεθα εις το πλήθος των Κληρικών και λαϊκών μελών της Εκκλησίας ημών, οι οποίοι μετεξεπαιδεύθησαν εις ανώτατα Ρωμαιοκαθολικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τυχόντες υποτροφιών υπό του Ποντιφικού Συμβουλίου δια την προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών. Και ημείς, εις αντίδωρον της γενομένης φιλαδέλφου προσφοράς, εχορηγήσαμεν υποτροφίας κατά τα δύο παρελθόντα έτη προς πεντήκοντα Ρωμαιοκαθολικούς Κληρικούς και υποψηφίους Κληρικούς, οι οποίοι σπουδάζουν εν Ρώμη, προς εκμάθησιν της ελληνικής γλώσσης και εξοικείωσιν αυτών μετά του ελληνικού πολιτισμού και της Ορθοδόξου παραδόσεως. Έχομεν μάλιστα την επιθυμίαν να συνεχίσω μεν το πρόγραμμα αυτό γνωριμίας και συνεργασίας. Επ' ευκαιρία επιθυμούμεν να υπογραμμίσωμεν συγκεκριμένως την αγαστήν μεταξύ των Εκκλησιών ημών συνεργασίαν δια την συντελεσθείσαν έκδοσιν του πανομοιοτύπου του Μηνολογίου του Βασιλείου Β´, ενός εκ των σημαντικωτέρων ιστορημένων βυζαντινών χειρογράφων, το οποίον σώζεται εις την Αποστολικήν Βατικανήν Βιβλιοθήκην....».

Στην αντιφώνησή του ο Πάπας Βενέδικτος 16ος, εκτός των ποιμαντικών θεμάτων, αναφέρθηκε και στη συμβολή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Και ετόνισε χαρακτηριστικά:

«Σήμερον, αι σχέσεις ημών ανακάμπτουν βραδέως μεν, αλλά εις βάθος και με την φροντίδα της αυθεντικότητος. Αποτελούν δι' ημάς την ευκαιρίαν να ανακαλύψωμεν εν νέον φάσμα πνευματικών εκφράσεων, πλουσίων εις νόημα και εις αμοιβαίας δεσμεύσεις...... Εν ταυτώ, δεν θα επεθύμουν, ουδέ θα ηδυνάμην, να παραλείψω την καρποφόρον συνεργασίαν ήτις έχει εδραιωθεί, μεταξύ της Αποστολικής Διακονίας και της Αποστολικής Βιβλιοθήκης του Βατικανού. Παρόμοιαι πρωτοβουλίαι συμβάλλουν συγκεκριμένως εις την αμοιβαίαν γνώσιν και δεν αμφιβάλλω ότι και αυταί, θα συνεισφέρουν εν τη προωθήσει των νέων αυτών σχέσεων, μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Ρώμης.....».


PRESS RELEASE ( 15.12.2006 )

The official visit to the Vatican of the Archbishop of Athens and of All Greece is in progress, following the invitation by the Pope Benedict XVI who renewed a previous invitation by his predecessor, the late Pope John Paul II. In the morning of 14 th December 2006 took place the first meeting ever in history between the Leaders of the two Churches in an atmosphere laden with emotion and mutual love.

In addressing the Pope of Rome, his Beatitude Archbishop Mr. Christodoulos made specific reference, among other issues, to the cultural collaboration between the two Churches :

« It is our duty to mention the multitude of clergymen and lay persons, members of our Church, who through scholarships by the Pontifical Council were trained in Higher Education Institutes of the Roman Catholic Church with the aim to promote the unification of all Christians. During the last two years, and in reciprocation to this brotherly offer, we granted scholarships to fifty Roman Catholic clergymen and to candidate clerics studying in Rome to learn the Greek language and familiarize themselves with the Greek culture and the Orthodox tradition. Indeed, we wish to continue this program of contacts and collaboration. On this occasion, we wish to underline specifically the excellent cooperation in the publication of a unified Menologium of Basil II, a most historically significant Byzantine manuscript kept in the Vatican Apostolic Library. ».

In addition to pastoral issues, Pope Benedict XVI responded by highlighting the contribution of the Apostolic Deaconship of the Church of Greece in the cultural collaboration between the two Churches. More specifically :

« Our relations continue today, slowly but deeply and with the desire for authenticity. This has made it possible to discover a new range of spiritual expressions, rich in significance and joint commitment ..... At the same time, I should not fail - nor can I - to mention the fruitful collaboration which has been established between the Apostolic Deaconship and the Vatican Apostolic Library. Similar initiatives increase our mutual understanding and, no doubt, the same shall contribute to the promotion of the new relations between the Church of Greece and the Church of Rome.».


Comunicato stampa ( 15-12-2006 )

È in corso in Vaticano la visita ufficiale dell'Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, Cristodoulos. L'evento dà seguito all'invito del Pontefice, Papa Benedetto XVI, invito che rinnovava quello del suo predecessore, Giovanni Paolo II.
La mattina del 14 dicembre 2006, in un clima di commozione ed affetto reciproco, ha avuto luogo il primo degli incontri registrati dagli annali dei massimi rappresentanti delle due Chiese.

Sua Beatitudine l'Arcivescovo Cristodoulos, nell'eloquio con cui si è rivolto al Papa di Roma, ha fatto riferimento, tra l'altro, e con particolare enfasi, agli scambi culturali in atto tra le due Chiese:

«Avvertiamo l'esigenza di ricordare la moltitudine di sacerdoti e membri laici della nostra Chiesa che hanno seguito dei corsi di perfezionamento presso gli Istituti Educativi Superiori della Chiesa Cattolica Romana, grazie alle borse di studio messe a disposizione dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità tra le due Chiese; in cambio di questa offerta fraterna, anche Noi, a nostra volta, ne abbiamo concesse negli ultimi due anni a cinquanta sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana, come pure a sacerdoti che, già studenti nella città di Roma si sono candidati all'apprendimento della lingua greca, desiderosi di familiarizzare con la civiltà greca e la tradizione ortodossa. È nostro intento continuare questo programma di conoscenza e collaborazione reciproche. Vorremmo, poi, far pure parola dell'eccellente collaborazione instauratasi tra le nostre due Chiese in occasione dell'edizione del Menologio di Basilio II, uno tra i più importanti tra i manoscritti bizantini che si trovano nella Biblioteca Apostolica Vaticana... »

Papa Benedetto XVI, nel suo messaggio di risposta, oltre a toccare argomenti pastorali, ha menzionato l'apporto del Apostoliki Diakonia della Chiesa Ortodossa greca rispetto alla collaborazione tra le due Chiese ad un livello più diffusamente culturale, dichiarando:

«Oggi, le nostre relazioni riaffiorano lentamente, ma nella loro dimensione più profonda ed improntate alla più piena autenticità.Questi rinnovati rapporti costituiscono per i Nostri intelletti l'occasione della scoperta di un nuovo spazio espressivo, riccho di significati e impegni reciproci. Per questo non vorremmo mai, ma nemmeno potremmo, tralasciare di porre in rilievo la proficua collaborazione che si è instaurata tra la Apostoliki Diakonia e la Biblioteca Apostolica del Vaticano. Simili iniziative contribuiscono in maniera particolare alla conoscenza reciproca e non dubitiamo che anch'esse contribuiranno alla promozione di nuove relazioni, tra la Chiesa Greca e la Chiesa di Roma...».