Νέες Εκδόσεις

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - «ΑΡΙΘΜΟΙ» (Κείμενο - Μετάφραση - Ανάλυση - Σχόλια),
υπό Ιερεμίoυ Φούντα, Αρχιμανδρίτου
(νυν Μητροπολίτου Γόρτυνος κ´ Μεγαλοπόλεως).

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας ο 4ος τόμος της Σειράς «Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης» που περιέχει το Βιβλίο των «ΑΡΙΘΜΩΝ».
Οι «Αριθμοί» είναι το τέταρτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Το όνομά του αυτό το έλαβε από την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο´) λόγω των απογραφών και των άλλων απαριθμήσεων, τις οποίες αυτό περιέχει. Στα εβραϊκά ο τίτλος του βιβλίου είναι «Στην έρημο» (bemidbar).
To βιβλίο των «Αριθμών» θα μπορούσε να διαιρεθεί στα εξής τμήματα:
  1. Οργάνωση του Ισραήλ πριν την αναχώρησή του από το Σινά (1,1 - 10,10).
  2. Η πορεία στην έρημο: Από το Σινά μέχρι τις πεδιάδες της Μωάβ (10,11- 21,35).
  3. Στις πεδιάδες της Μωάβ : Προετοιμασία για την είσοδο στην Γη (22,1-36,13).
«Όλες οι ιστορίες του βιβλίου των Αριθμών αποτελούν τύπο της ζωής των πιστών όλων των εποχών. Η ζωή του κάθε πιστού ομοιάζει με το ταξίδι των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο προς την Γη της Επαγγελίας. Αίγυπτος είναι η ζωή της δουλείας στα πάθη και Γη της Επαγγελίας είναι η Βασιλεία των Ουρανών προς την οποία πορευόμαστε εμείς η Εκκλησία, ο νέος Ισραήλ».

Σχήμα 15Χ23, σελίδες 417.
Tιμή 20 €.

 

«Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
(Κείμενο - Μετάφραση)
Σχήμα 10Χ14, σελίδες 183.
Τιμή 3 €.

«Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ»
(Κείμενο - Μετάφραση)
Σχήμα 10Χ14, σελίδες 205.
Τιμή 3 €.

Κυκλοφορήθηκαν από την Αποστολική Διακονία, στη Σειρά «Από τη Λατρεία της Εκκλησίας μας», δύο νέα εγκόλπια, σε πολυτελή έκδοση, περιέχοντα τη Θεία Λειτουργία του Μεγ . Βασιλείου και τη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων με μετάφραση στη νεοελληνική από τον θεολόγο κ. Ευάγγελο Καρακοβούνη.
Ο σκοπός της προσπάθειας για την απόδοση του πρωτότυπου κειμένου της Θ. Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου και της Θ. Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων στην νεοελληνική είναι προφανής˙ για να μπορέσει ο πιστός, που διαβάζει τα κείμενα των δύο Θ. Λειτουργιών, να εμβαθύνει νοηματικά στις εξαίσιες και μυσταγωγικές ευχές των ιερών κειμένων.

 

«ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ
ΠΑΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΑΘΩ».
Ψάλλει ο Πέτρος Νικήτας, εκφωνεί ο π. Γεώργιος Γραδούλας.
Μουσική επιμέλεια˙ Πέτρος Νικήτας.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέλαβε την κεντρική διάθεση του ψηφιακού δίσκου (CD) του κ. Πέτρου Νικήτα με τον Παρακλητικό Κανόνα «εις τον όσιον και θεοφόρον πατέρα ημών Αθανάσιον τον εν τω Άθω». Οι εκφωνήσεις στην Ακολουθία γίνονται από τον π. Γεώργιο Γραδούλα και την μουσική επιμέλεια έχει επίσης ο κ. Νικήτας.
Στο cd περιέχεται πλήρης η Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος.
Για προμήθεια των CDs απευθύνεσθε στην Αποστολική Διακονία (Κεντρική διάθεση) τηλ. 210.7272381, Fax 210.7272380.


Τιμή 14 €.

Προτάσεις

Η Αποστολική Διακονία σας προτείνει για τις ημέρες του Πάσχα:

Αφιέρωμα στο Άγιο Πάσχα


New Publications

OLD TESTAMENT - «NUMBERS» (Text - Translation - Analysis - Commentary),
by fr . Jeremiah Foundas , Archmandrite
(currently Metropolitan of Gortyna and Megalopolis ).

Published and now in circulation by the publications of the Apostoliki Diakonia is the 4th Volume of the Series "Interpretation of the Old Testament" containing the Book of "Numbers". "Numbers" is the fourth book of the Old Testament . It was given this name by the Greek Septuagint translation, on account of the censuses and the various other enumerations that it contains. In Hebrew the title of the book is "In the desert" (Bemidbar).
The Book of " Numbers" can be divided into the following sections:
  1. The organizing of Israel before its departure from Sinai (1:1 - 10:10).
  2. The journey through the desert : From Sinai to the plains of Moab (10:11 - 21:35).
  3. In the plains of Moab : Preparing to enter the Promised Land (22:1 - 36:13).
«All of the narrations in the Book of Numbers reflect a mode of living, which applies to the faithful throughout the ages. The life of each faithful person resembles the journey of the Israelites from Egypt towards the Promised Land. Egypt represents our life of enslavement to our vices, and the Promised Land is the Kingdom of Heaven towards which we, the Church, the "new Israel " are journeying.

Pages 417, dimensions 15Χ23,
Price 20 €.

 

«THE DIVINE LITURGY OF BASIL THE GREAT»
(
Text-Translation)
Pages 183, dimensions 10Χ14.
Price 3 €.

«THE DIVINE LITURGY OF THE PRE-SANCTIFIED GIFTS»
(
Text-Translation)
Pages 205, dimensions 10Χ14.
Price 3 €.

In circulation by the Apostoliki Diakonia, in the Series "From the Worship of our Church", are two new handbooks, in a luxurious edition, which contain the Divine Liturgy of Basil the Great and the Divine Liturgy of the Pre-Sanctified Gifts, translated into modern Greek by the theologian, Mr. Evangelos Karakovounis.
The purpose of this endeavor to present the original text of the Divine Liturgy of Basil the Great and of the Pre-Sanctified Gifts in modern Greek is obvious: so that the faithful who will be reading the texts of both Liturgies can discern the more profound spiritual meanings behind the exquisite and mystical benedictions of those sacred texts.
  

«SUPPLICATORY CANON TO OUR BLESSED
AND GOD-BEARING FATHER ATHANASIOS OF ATHOS».
Sung by Cantor Peter Niketas, delivered by fr. George Gradoulas.
Musical overview by Peter Niketas.

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has undertaken the central distribution of the compact disc (CD) by Mr. Peter Niketas containing the Supplicatory Canon « to our blessed and God-bearing Father Athanasios of Athos». The deliveries in the Service are by fr. George Gradoulas, while the musical overview is also by Mr. Niketas.
The CD contains the entire Service of the Supplicatory Canon.
To acquire the CD, please contact the Apostoliki Diakonia (Central Distribution), at phone no. 210/7272381, or fax no.210/ 7272380.


Price: 14 €.


The Apostoliki Diakonia suggests the following, for reading during the days of Easter:

A Dedication on Holy Easter