ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», (τόμος 4ος, Απρίλιος)
του Επισκόπου Φαναρίου ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ.

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται ο τέταρτος τόμος (Απρίλιος) του έργου του Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας Θεοφιλ. Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου: «Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
«Η παρούσα μελέτη... έχει ως μοναδικό σκοπό να παρουσιάσει, στη νεοελληνική γλώσσα, το βίο των Αγίων της Εκκλησίας μας και τη ζωή του Χριστού που αποκαλύπτεται μέσα από το λόγο, τη διδασκαλία, το ήθος, την πράξη, τη θεωρία, τη μαρτυρία και το μαρτύριο των φίλων του Θεού».
«Στην έκδοση αυτή συμπεριλάβαμε τους Νεομάρτυρες και Νεοφανείς Αγίους της πίστεώς μας. Στο νέφος των Μαρτύρων, που κοσμούν την Εκκλησία μας, εκτός από τους Μάρτυρες της Αρχαίας Εκκλησίας συμπεριλαμβάνονται και οι Νεομάρτυρες. Είναι τα εκλεκτά εκείνα τέκνα της Εκκλησίας, που ανεδείχθησαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι και τις ημέρες μας σε όλες τις Τοπικές Εκκλησίες».

Σελίδες 358, σχήμα 17Χ24.
Τιμή: 20 €.

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - «ΛΕΥΪΤΙΚΟΝ» (Κείμενο - Μετάφραση - Ανάλυση - Σχόλια),
υπό Ιερεμίου Φούντα, Αρχιμανδρίτου.

Κυκλοφορήθηκε από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ο τρίτος τόμος της Σειράς: «Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης», ο οποίος περιέχει το τρίτο Βιβλίο της Π. Διαθήκης, το «Λευϊτικόν», με μετάφραση, ανάλυση και σχόλια του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ιερεμίου Φούντα, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο παρών τόμος -όπως και ο πρώτος- χωρίζεται σε δύο μέρη· το Α΄ Μέρος (για τον λαό) περιέχει κείμενο - μετάφραση - ανάλυση. Το Β΄ Μέρος (για τους θεολογούντας) περιέχει τον επιστημονικό, ερμηνευτικό σχολιασμό.
Στο πρώτο μέρος, προηγείται του κειμένου και της μεταφράσεως μικρή εισαγωγή περί του Βιβλίου του «Λευϊτικού», της ονομασίας του, του περιεχομένου του και των θεολογικών ιδεών που αναπτύσσονται στο «Λευϊτικό».
Στο δεύτερο μέρος, πριν από τον επιστημονικό, ερμηνευτικό σχολιασμό, υπάρχει εκτενής εισαγωγή και παράθεση της βιβλιογραφίας του έργου.

Σχήμα 15Χ24, σελίδες 336.
Τιμή: 20 €.

 

«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ»
(Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα),
Βλασίου Ιω. Φειδά, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκδόθηκε σε 5η έκδοση και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το βιβλίο του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βλασίου Φειδά με τίτλο: «Εκκλησιαστική Ιστορία της Ρωσίας» (Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα). Το βιβλίο, το οποίο έτυχε ευρείας κυκλοφορίας και αποδοχής, μεταφέρθηκε «...από τον καθαρεύοντα λόγο στην απλοελληνική γλώσσα, γιατί ήταν ένα εύλογο αίτημα των αναγνωστών και γιατί κάνει ευρύτερα προσιτή την όλη οικονομία της ύλης».
Η ύλη του βιβλίου έχει χωρισθεί κατά περιόδους σε επτά κεφάλαια ως κατωτέρω:
Α. Διάδοση του Χριστιανισμού,
Β. Οργάνωση της Εκκλησίας της Ρωσίας κατά την Κιεβινή περίοδο (988 - 1240),
Γ. Περίοδος Μογγολικής Κυριαρχίας (1240 - 1462),
Δ. Περίοδος αναδιοργανώσεως (1462 - 1589),
Ε. Πατριαρχική Περίοδος (1589 - 1720),
ΣΤ. Συνοδική Διοίκηση (1721 - 1917),
Ζ. Νεώτερη περίοδος.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία και πίνακας κυριοτέρων ονομάτων και πραγμάτων.

Σελίδες 490, σχήμα 13Χ21.
Τ
ιμή: 20 €. 

 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ», Κωνσταντίνου Πρίγγου
Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
(Ο τόμος συνοδεύεται από δύο cds).

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ευρίσκεται στην ευχάριστη θέση να κυκλοφορεί -αφού εξασφάλισε τα πνευματικά δικαιώματα- σε πρώτη έκδοση για τις Εκδόσεις της, κατ' ουσίαν όμως σε τρίτη επανέκδοση, το «Αναστασιματάριον» του Κωνσταντίνου Πρίγγου, Αρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, συνοδευόμενο από δύο cds, στα οποία έχουν αποτυπωθεί «ζωντανές» ηχογραφήσεις του μακαριστού Aρχοντος Πρωτοψάλτου.
Η παρούσα έκδοση -η πλέον προσεγμένη από μουσικολογικής και εκδοτικής απόψεως- θα αποτελέσει «χρηστικό εργαλείο του Αναλογίου». Την παρούσα έκδοση χαιρετίζουν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριος Χριστόδουλος. Την μουσικολογική επιμέλεια του παρόντος τόμου είχε ο κ. Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με τους συνεργάτες του κ.κ. Κωνσταντίνο Λανάρα και Δημήτριο Παπαδόπουλο.
Ο παρών τόμος προλογίζεται από τον κ. Δημήτριο Ε. Νεραντζή, Αρχοντα Διδάσκαλο του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Σελίδες 256, σχήμα 18Χ25 (δεμένο).
Τιμή: 35 €.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Αποστολική Διακονία σας προτείνει να δείτε τα παρακάτω:

New Publications

«BOOK OF SAINTS OF THE ORTHODOX CHURCH», (volume 4, April )
by AGATHANGELOS, Bishop of Fanarion.

In circulation by the Apostoliki Diakonia Publications is the forth volume (April) of the work by its General Director, His Eminence the Bishop of Fanarion Agathangelos, «Book of Saints of the Orthodox Church».
«This study .... has the sole purpose of presenting in the colloquial Greek language the life of the Saints of our Church and the life of Christ as revealed through the word, the teachings, the morality, the actions, the theory, the witness and the martyrdom of the friends of God.»
«We have included in this volume the Latter-day martyrs and the recently revealed saints of our faith. In the host of Martyrs that adorn our Church - besides the Martyrs of the Ancient Church - are also included all the latter-day martyrs. These are the select children of the Church, who arose during the period of Turkish occupation and up until our times, in all Local Churches.»

358 pages, dimensions: 17x24.
Price: 20 €.

 

OLD TESTAMENT - «LEVITICUS» ( Text-Translation-Analysis-Commentary),
by Archmandrite Jeremiah Foundas.

Now in circulation by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is the third volume of the Series «Interpretation of the Old Testament», which contains the third book of the Old Testament, «Leviticus» and includes the translation, an analysis and a commentary by the Rev. Archmandrite Jeremiah Foundas, Professor of the Athens Univeristy School of Theology.
This volume, like the first one, is divided into two sections. Section A (for the laity) contains text-translation-analysis. Section B (for those who are theologically inclined) contains the scientific-hermeneutic commentary.
In the first Section, there is a small introduction that precedes the text, which refers to the Book of Leviticus, its name, its content and the theological ideas that are contained therein.
In the second Section, placed before the scientific-hermeneutic commentary, there is an extensive introduction and a listing of the project's bibliography.

Dimensions: 15x24, 336 pages.
Price: 20 €.

 

«ECCLESIASTIC HISTORY OF RUSSIA»
(From its founding to this day),
By Vlassios J. Feidas, Professor of the Athens University.

Published in its 5 th edition and in now in circulation by the Apostoliki Diakonia, is the book by Athens University Professor Mr. Vlassios Feidas, titled «The Ecclesiastic History of Russia» (From its founding to this day).
This book, which has enjoyed a broad circulation and acceptance, has been moved « ...from the classical Greek language form to the colloquial Greek of our time, given that this was acknowledged as a reasonable request made by our readers and also because it makes the entire contents more broadly accessible».
The contents of the book have been divided into seven chapters, each representing a certain period of time, as follows:

A . The propagation of Christianity
B . The organizing of the Russian Church during the Kiev period (988 - 1240),
C . The period of Mongolian dominance (1240 - 1462),
D . The period of re-organization (1462 - 1589),
E . The Patriarchal period (1589 - 1720),
F . Synodic Administration (1721 - 1917),
G . Latter - day period.

At the end of the book there is an extensive bibliography and a chart with the more prominent names and events.

Dimensions: 13x21, 490 pages
Price: 20 €.

 

«ANASTASIMATARION», by Constantine Priggos
Master Prime Cantor of the Great Church of Christ.
(The volume is accompanied by two CD's).

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is in the pleasant position of placing in circulation -after having secured the copyright- the first edition of its own Publications, but essentially the third edition of the «Anastasimatarion» by Constantine Priggos, Master Prime Cantor of the Great Church of Christ, accompanied by two compact discs which contain live recordings of the late Master Prime Cantor.
This edition, which is the most carefully prepared one from a musicological and publishing point of view, will comprise a «handy tool on the Lectern».
This edition has been greeted by His Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew and His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Christodoulos.
The musical supervision of this volume was undertaken by Mr. George N. Constantinou, Lecturer of the Musical Studies Department of the Ionian University, along with his associates, Messrs. Constantine Lanaras and Demetrios Papadopoulos. A prologue to this volume has been provided by Mr. Demetrios E. Nerantzis, Master Instructor of the Great Church of Christ.

Dimensions 18x25 (bound), 256 pages.
Price: 35 €.

 

SUGGESTIONS

The Apostoliki Diakonia suggests the reading of the following: