Νέες Εκδόσεις

«Η ΖΥΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ»,
Ομιλίες σε Ευαγγελικές περικοπές και εορτές.
Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε και κυκλοφορεί το υπό τον τίτλο: “Η ζύμη του Ευαγγελίου” βιβλίο του Γενικού Διευθυντού Της Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου.
Ο Θεοφιλέστατος συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου αναφέρει:
«Η "ζύμη του Ευαγγελίου" εκφράζει ταπεινές σκέψεις για τις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του λειτουργικού έτους και ολίγων εορτών, χωρίς καμιά αξίωση πρωτοτυπίας ή "εν πειθοίς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις" (Α' Κορ. 2,4), αλλ' ως μια υπόμνηση όσων εσείς καλά γνωρίζετε και με τη Χάρη του Θεού βιώνετε και πιστεύετε, και το σπουδαιότερο, μαρτυρείτε στον σύγχρονο κόσμο, όχι σαν μία εκκλησιαστική είδηση, αλλά ως μία εξομολόγηση της προσωπικής σας σχέσεως με τον Θεό.
Όλοι μας, ως διάκονοι του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, μελετάμε τον λόγο του Θεού και κηρύσσουμε το Ευαγγέλιο προς τον κόσμο με τον λόγο, τον βίο και την πολιτεία μας, όταν λέμε κάθε φορά απλά, καθαρά και απερίφραστα: "τάδε λέγει Κύριος".
Παρακαλώ να θεωρήσετε τα γραφόμενα ως κατάθεση "λογισμών" προς αδελφούς. Αυτό είναι άλλωστε το μεγάλο δώρο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ελευθερία, ελευθερία που εγγυάται την ακεραιότητα του προσώπου σου, τη δυνατότητα να βλέπεις εσωτερικά, ορθόδοξα, ήσυχα και ταπεινά τα πράγματα».

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 297.
Tιμή: 10 €.

 

«Οι ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ – ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΠΛΑΤΩΝ»
[Συμεών του Μεταφραστού].
Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου Θεολόγου,
Φιλολόγου – Λυκειάρχου.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, στη Σειρά των Αγιολογικών εκδόσεων, εξέδωσε και κυκλοφορεί - από το Αγιολόγιο του Αγίου Συμεών του Μεταφραστού - το Βίο και το Μαρτύριο των Μεγαλομαρτύρων Αρτεμίου, Παντελεήμονος και Πλάτωνος με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Θεολόγου – Φιλολόγου Λυκειάρχου κ. Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου.
Στον πρόλογο του βιβλίου ο κ. Παπαδημητρόπουλος σημειώνει:
«Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία των αγίων μαρτύρων Του, συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για την απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα – προς διευκόλυνση των φιλάγιων αναγνωστών – κειμένων Βίων και Μαρτυρίων Αγίων από το Αγιολόγιο του Αγίου Συμεών του Μεταφραστού, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε το μετά χείρας βιβλίο στους φιλομάρτυρες αναγνώστες, από το ως άνω Αγιολόγιο, σε απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα τα κείμενα των Μαρτυρίων των Μεγαλομαρτύρων Αρτεμίου, Παντελεήμονος και Πλάτωνος.
Της αποδόσεως των κειμένων στη νεοελληνική γλώσσα προτάσσουμε μια σύντομη εισαγωγή περί των διωγμών και του βίου του συγγραφέα· σε παράρτημα δε του βιβλίου παραθέτουμε τις ασματικές ακολουθίες των τριών αυτών Μεγαλομαρτύρων. Το βιβλίο συμπληρώνεται και με κάποια πραγματολογικά στοιχεία και σχόλια».
Στο Παράρτημα του βιβλίου παρατίθενται οι Ασματικές Ακολουθίες των Μεγαλομαρτύρων και ο Παρακλητικός Κανών του Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 211.
Tιμή: 10 €.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος σας προτείνει να διαβάσετε τα παρακάτω κείμενα:


NEW PUBLICATIONS

 

«THE YEAST OF THE GOSPEL»,
Homilies on Evangelical excerpts and celebrations.
By Agathangelos, Bishop of Fanarion

The Apostoliki Diakonia has issued and placed into publication the book titled “The yeast of the Gospel” by its General Director, fr. Agathangelos, Bishop of Fanarion.
His Eminence mentions in the prologue of his book:
«The "yeast of the Gospel" expresses some humble thoughts regarding the Gospel excerpts of the Sundays of the liturgical year and a few other celebrations, without aspiring to any originality or to “convincing words of human wisdom” (A' Cor . 2:4), but only as a reminder of those things that you are already familiar with and actually live and believe - by the Grace of God - and, more importantly, that you testify towards the contemporary world; not as ecclesiastic news, but as a confession of your personal relationship with God.
Being deacons to the mystery of Divine Providence, we all study the word of God and preach the Gospel to the world, in word, in our life and our way of living, each time we say in a simple, clear-cut and outright manner: “thus sayeth the Lord”.
Please regard this writing as a deposition of “reflections” for brethren. After all, this is the greatest of gifts, in the life of the Church. This signifies freedom; a freedom that guarantees the integrity of your persona; the potential to see things internally, Orthodoxically, serenely and humbly».

Dimensions 14Χ21, 297 pages.
Price: 10 €.

 

«THE GREAT MARTYRS ARTEMIOS - PANTELEIMON - PLATON»
[Symeon the Translator].
Introduction - Translation - Commentary by George Papadimitropoulos,
Theologian, Philologist - High School Principal.

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece, in its series of Scriptural publications, has issued and placed into circulation - from the List of Saints by Saint Simeon the Translator - the Bios and the Martyrdom of the Great Martyrs Artemios, Panteleimon and Platon, composed by the Theologian - Philologist Mr. George Papadimitropoulos.
In the prologue of the book, Mr. Papadimitropoulos notes:
«By the grace of God and the blessings of His holy martyrs, in our continuing endeavors for a rendition in the neo-Greek language (to facilitate our saint-loving readers) of the Biographical texts and the Martyrdoms of Saints taken from the List of Saints by Saint Simeon the Translator, we are in the pleasant position of offering this book to our martyr-loving readers, with the texts pertaining to the Martyrdoms of the Great Martyrs Artemios, Panteleimon and Platon, which have been taken from the aforementioned List of Saints, and rendered in the neo-Greek language.
Prior to the rendition of the texts in the neo-Greek language, we have inserted a brief introduction regarding the persecutions and the biography of the author; Furthermore, in an appendix of the book, we have also inserted the choral Services of these three Great Martyrs. The book is also supplemented with certain realistic elements as well as comments».
The Appendix of the book contains the choral Services of the Great Martyrs as well as the Entreaty Canon of the Great Martyr Panteleimon.

Dimensions 14Χ21, 211 pages.
Price: 10 €.

SUGGESTIONS

The Apostoliki Diakonia proposes the reading of the following texts :