Νέες Εκδόσεις

«ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ»,
Παντελεήμονος Κ. Καρανικόλα (†) Μητροπολίτου Κορίνθου.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέδωσε και κυκλοφορεί σε καλαίσθητο τόμο εμπλουτισμένο με πολλές τετράχρωμες εικόνες το ως ανωτέρω έργο, το οποίο, όπως γράφει και στον Πρόλογο ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, «Κύκνειον άσμα του ανωτέρω λογιωτάτου Μητροπολίτου αποτελεί το παρόν πόνημα υπό τον τίτλον "Θεομητορικά προσωνύμια", το οποίον ο ίδιος μας παρέδωσεν προς έκδοσιν υπό της Αποστολικής Διακονίας ολίγους μήνας προ της εκδημίας του. Αφορμή δια την συγγραφήν αυτήν απετέλεσεν ο εορτασμός του Ιωβηλαίου έτους 2000 από την Γέννησιν του Θεανθρώπου Υιού της Αειπαρθένου Μαρίας, εις την οποίαν υπερπανευλαβώς αφιερώνει και τον Τόμον. Το περιεχόμενόν του υποδηλώνεται από τον αρχικόν υπότιτλον των χειρογράφων, ήτοι αποτελεί συστηματική καταγραφή των "ονομάτων, προσωνυμίων, προσαγορευμάτων, επωνύμων, προσρήσεων, αλληγοριών, ονοματοδοτημάτων, ονοματεπωνυμιών, ονοματοσυνθέσεων, παρεπωνυμιών, παρονομασιών, εκφράσεων, εξονομασιών και επονομασιών δια την Θεοτόκον Μαρίαν, την υπερπανευλογημένη Παναγία μας". Απάσας τας δυσεξαριθμήτους προσωνυμίας της Υπεραγίας Θεοτόκου του παρόντος τόμου, ο συγγραφέας τας αθροίζει εις τον εκπληκτικόν αριθμόν των 23.564 συνολικώς.
Είναι ενδεικτικόν ότι αι Θεομητορικαί αύται προσωνυμίαι προέρχονται είτε εκ των λειτουργικών βιβλίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας είτε εκ των εκκλησιαστικών συγγραφέων και Πατέρων της Ανατολής. Αύται αποτελούν εκφράσεις μεγίστης τιμής και δοξολογίας του ονόματος της Παναγίας, η οποία είναι συνυφασμένη με τον Υιόν της».

Σχήμα 20Χ26, σελίδες 444.
Τιμή: 20 €.

 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - «ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ», (Κείμενο–Μετάφραση, Ανάλυση–Σχόλια)
υπό Επισκόπου Ιερεμίου Φούντα, Μητροπολίτου Γόρτυνος κ´ Μεγαλοπόλεως.

Με τον παρόντα τόμο, τον πέμπτο κατά σειρά, που εκδόθηκε και κυκλοφορείται από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας ολοκληρώνεται η «Πεντάτευχος» με μετάφραση, ανάλυση και σχόλια του Σεβασμ. Μητροπολίτου Γόρτυνος κ´ Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου Φούντα.
Το «Δευτερονόμιο», το οποίο είναι το πέμπτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, έλαβε το όνομά του από μία λάθος μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο´), η οποία όμως δεν είναι σοβαρή. Στην πραγματικότητα το «Δευτερονόμιο» είναι μία επανάληψη του νόμου του Μωυσέως. Ως τελευταίο βιβλίο της Πεντατεύχου αποτελεί την φιλολογική γέφυρα, η οποία ενώνει τον «Νόμο» (δηλαδή την Πεντάτευχο) με τους «Πρότερους Προφήτες».
Ο παρών τόμος ακολουθεί τον χωρισμό σε δύο μέρη όπως και οι προηγούμενοι εκδοθέντες. Στο Α´ μέρος (για τον λαό) υπάρχει το κείμενο, η μετάφραση και απλή ανάλυση και στο Β´ μέρος (για τους θεολογούντας) υπάρχει επιστημονικός ερμηνευτικός σχολιασμός και αναλυτική βιβλιογραφία του έργου.

Σχήμα 16Χ24, σελίδες 452.
Τιμή 20 €.

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2008

Μετά από παρέλευση πολλών ετών η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος επανακυκλοφόρησε το επιτραπέζιο ημερολόγιο για το ερχόμενο έτος 2008.

Καλαίσθητο στην εμφάνιση, μ' έναν ωραίο πίνακα –στο εξώφυλλο– του ζωγράφου κ. Ανδρέα Ζυματίκα, είναι και εύχρηστο αφού στις ημερήσιες σελίδες του –εκτός των αναλυτικών ημερολογιακών στοιχείων– ο κάτοχος δύναται να σημειώσει τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης ημέρας και όποιο άλλο προσωπικό στοιχείο τον ενδιαφέρει.

Στις πρώτες σελίδες του Ημεροδείκτη υπάρχει ένα χρήσιμο τηλεφωνικό ευρετήριο των Εκκλησιαστικών Υπηρεσιών.

Σχήμα 14Χ21.
Τιμή: 8
€.

 

Χριστουγεννιάτικη κάρτα

 

Σχήμα 23x17.
Τιμή: 0,60 €.

 

 

Επανεκδόσεις

«ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ»
Ανδρέας Θεοδώρου (†)

Σχήμα 20,5x14, σελίδες 311.
Τιμή: 10 €.

«ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΝΑΟΥ»,

 

Σχήμα 21x14, σελίδες 80.
Τιμή: 7€.

 


 

New Publications

“THEOMETOR'S ANNOMINATIONS”
Panteleimon K . Karanikolas (†) Metropolitan of Corinth

The above work was published by the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece in an elegant volume, enriched with many four - colour pictures. His Eminence the Bishop of Fanarion, Agathangelos, writes in the Preface: “ This work entitled “ Θεομητορικά προσωνύμια ” (Theometor's annominations) is the swan song of the above very learned Metropolitan. It was delivered to us to be published by Apostoliki Diakonia a few months prior to his passing . The reason for writing this book was the celebration of Jubilee Year 2000 from the Birth of the Theanthropos (God/man), Son of the Ever-Virgin Mary to whom he dedicates this Volume full of veneration. Its content is indicated in the initial subheading of the manuscripts; it is a systematic recording of the “names, adjectives, addresses, titles, salutations, allegories, callings, appellations, name-combinations, cognomens, annominations, expressions and designations for Theotokos Maria, our superbly most blessed Panaghia (All-Holy)”. The writer of this volume estimates that all the innumerable names for the Most-Holy Theotokos reach the extraordinary number of 23,564 in total.
It is indicative that all these names for the Theometor (the Mother of God) derive either from the liturgical books of the Orthodox Church or from the ecclesiastical writers and Fathers of the East. They are expressions of great honor and doxology of the name of Panaghia who is interwoven with her Son.”

Dimensions 20Χ26, 444 pages.
Price: 20 €.

 

OLD TESTAMENT – “ DEUTERONOMY ”, ( Text- Translation – Analysis – Commentary) by Jeremiah Fundas, Bishop, Metropolitan of Gortyna & Megalopolis

This volume, the fifth in order, published by the Apostoliki Diakonia publications completes the “Pentateuch” with the translation, analysis and commentary by the Reverend Metropolitan of Gortyna & Megalopolis, Mr. Jeremiah Fundas.
”Deuteronomy”, the fifth book of the Old Testament, took its name from an unimportant error in the translation of the Septuagint (translation of the seventy interpreters). In reality, “Deuteronomy” is a repetition of the Law of Moses. As the last book of the “Pentateuch”, it is the philological bridge between the “Law” (that is the Pentateuch) and the “Former or First Prophets”.
The volume follows the layout in two parts of the previously published ones. The first part (for the laity) includes the text, the translation and a simple analysis whereas the second (for the theological reader) the scientific and interpretation commentary as well as an analytical bibliography of the work.

Dimensions 16Χ24, 452 pages.
Price: 20 €.

 

2008 TABLE CALENDAR

After many years, the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece republished the table calendar, now for the year 2008.
Elegant in appearance , with a beautiful painting on the front cover by the painter Mr . Andreas Zymatikas , the calendar is also easy-to-use as the owner can find in its pages –apart from the analytical calendar information- space to write down his/her obligations for the specific day and any other personal remark of interest.
A useful telephone directory of the Ecclesiastical Services can be found in the first pages of the Calendar.

Dimensions 14Χ21.
Price: 8
€.

 

Christmas Card

 


Dimensions 23x17.
Price: 0,60 €.

 

Republications

“I BELIEVE IN ONE GOD”
Andreas Theodorou (†)

Dimensions 20,5x14, 311 pages.
Price: 10 €.

“SERVICE FOR THE INAUGURATION OF A CHURCH”

 

Dimensions 21x14, 80 pages.
Price: 7€.