Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στην οποία συμμετέχει και η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, υλοποιεί το σχέδιο με τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού ’ξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Οι ωφελούμενοι του Σχεδίου είναι:

Α. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Β. ’νεργοι ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενοι από φτώχεια

Γ. ’νεργοι-άστεγοι

Κάτοικοι του δήμου Αθηναίων ή Μοσχάτου-Ταύρου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Σχέδιο έως 26/10/2012
Το Σχέδιο ξεκίνησε τον Ιούλιο 2012 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2014 και αφορά την υποστήριξη και την προετοιμασία των ωφελουμένων μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής για τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας στον τομέα της παροχής προνοιακών υπηρεσιών. Η προώθηση στην απασχόληση που επιχειρεί το Σχέδιο θα επιτευχθεί μέσω της σύστασης 3 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) καθώς και μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

-Έντυπη αίτηση συμμετοχής
-Πρόσφατη φωτογραφία
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου
- Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
- Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (για Μετανάστες)- ’δεια παραμονής (για Πρόσφυγες)- Κάρτα παλιννόστησης/ομογενούς (για παλιννοστούντες)
-Εκκαθαριστικό εφορίας- δήλωση οικογενειακού εισοδήματος ή Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλου επιδοτούμενου σεμιναρίου τους τελευταίους 2 μήνες)
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
-Παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ
-’λλα πτυχία/πιστοποιήσεις (χρήσης H / Y ,ξένων γλωσσών κ.ἄ.)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37
11743 Αθήνα

Τηλ .: 2130 18440
Fax.:210 9246740
E-mail. fandroutsou@mkoapostoli.gr

www.diktyoall.gr

Πληροφορίες:
κα Φούλβια Ανδρούτσου