ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τα ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ περιέχουν τις ειδικές διατάξεις του μηνολογίου 2013 και την κανονική οργάνωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για το έτος 2013 τα ΔΙΠΤΥΧΑ είναι αφιερωμένα στους ιεραποστόλους των Σλάβων, αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο.

Σχήμα: 14x21, σελ. 1240
Τιμή: 22 €

Διαβάστε κείμενα για το ιεραποστολικό έργο των αγίων:

1. Ιεραποστολικοί αγώνες των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου-
Αποτίμηση της προσφοράς τους,
Δημητρίου Γόνη.

2. Το κήρυγμα της βυζαντινής ιεραποστολής και οι απόστολοι των Σλάβων Κωνσταντίνος (Κύριλλος) και Μεθόδιος, Βλασίου Ι.Φειδά.

3. Who Sent Cyril and Methodius Into Central Europe, The Emperor Or The Patriarch?, Panayiotis Christou.

4. Russia and Byzantium in the Mid-Tenth Century: The Problem of the Baptism of Princess Olga, Dimitri Obolensky

 

Ο ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ περιέχει αναλυτικό εορτολόγιο του έτους, καθώς και μηνύματα για την εορτή κάθε μέρας ξεχωριστά.

Σχήμα: 21x29
Τιμή: 4 €

H ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ (ημερολόγιο τσέπης) για το έτος 2013 είναι αφιερωμένη στο ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Περιέχει διάφορες εκκλησιαστικές πληροφορίες, αναλυτικό και συνοπτικό εορτολόγιο, σημειωματάριο, τηλεφωνική ατζέντα, καθώς και τις περιόδους νηστείας του έτους.

Σχήμα: 9x14
Τιμή: 1€

 

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ,
Ζωής Κανάβα

Ο εκκλησιασμός δύο παιδιών του Δημοτικού δίνει την ευκαιρία για μία λογοτεχνική αφήγηση με θεολογικά νοήματα για όσα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τη σημασία τους. Ένας απαραίτητος «οδηγός» εκκλησιασμού για τους εκκλησιαζόμενους μικρούς μας φίλους.

Σχήμα:17x24, σελ. 42
Τιμή:8€

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 30-70 μ.Χ.
Χρηστου Σπ. Βουλγαρη, Ομοτ. Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο ομότ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστος Βούλγαρης, με μακρά επιστημονική ενασχόληση επί των καινοδιαθηκικών χρόνων, πραγματεύεται τη ζωή και τη δράση της αρχεγόνου Αποστολικής Εκκλησίας, έργο δυσχερές και επίπονο. Με την απαιτούμενη εμβριθή μελέτη και ερμηνεία των πηγών της εποχής συνέγραψε την εν λόγω περισπούδαστη και εμπεριστατωμένη ιστορία των πρωτοχριστιανικών χρόνων.

Το επιστημονικό του πόνημα περιλαμβάνει εισαγωγή και τρία μέρη. Στην Εισαγωγή πραγματεύεται το εν τω κόσμω λυτρωτικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Στο Α΄ μέρος εστιάζει στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, από την Πεντηκοστή μέχρι την Αποστολική Σύνοδο. Στο Β΄ μέρος καταγράφεται η εξάπλωση της Εκκλησίας στον Ελληνορωμαϊκό κόσμο, από τη Β΄ Αποστολική Περιοδεία του Παύλου μέχρι τον Ιουδαϊκό Πόλεμο και την καταστροφή των Ιεροσολύμων, ενώ στο τελευταίο μέρος αναφέρεται στη διοίκηση, την οργάνωση και τον λατρευτικό βίο της Εκκλησίας.

Σχήμα: 17x24, σελ. 696
Τιμή: 30 €

 


NEW EDITIONS

The DIPTYCHS OF THE CHURCH OF GREECE include the special menologion 2013 and the canon organisation of the Orthodox Church. For 2013, the DIPTYCHS are dedicated to the missionaries to the Slavs, Saints Cyril and Methodius .

Dimensions: 14x21, pages: 1240
Price: 22 €

Read texts for the missionary work of the saints :

1.  Demetrius Gonis, Missionary struggles of saints Cyril and Methodius – Evaluation of their offering.

2.  Vlassios I . Feidas, The sermon of the Byzantine mission and the apostles to the Slavs, Constantine (Cyril) and Methodius.

3.  Panayiotis Christou, Who Sent Cyril and Methodius Into Central Europe , The Emperor Or The Patriarch?

4. Dimitri Obolensky, Russia and Byzantium in the Mid-Tenth Century: The Problem of the Baptism of Princess Olga,

 

The WALL CALENDAR includes analytical eortologio (name days) of the year and messages for each day separately.

Dimensions: 21x29
Price: 4 €

The YEAR BOOK (pocket calendar) for 2013 is dedicated to the holy Mystery of the Eucharist (Holy Communion). It includes various ecclesiastic information, analytical and brief eortologio (name days), notes, telephone book and the fasting periods of the year.

Dimensions: 9x14, Pages: 112
Price: 1€

 

INVITED TO THE SUPPER OF LOVE,
by Zoe Kanava

The church-going of two children of the Elementary school gives the opportunity for a literal narration with theological messages about what takes place in the Divine Service and its importance. A necessary worship “guide” for our church-going young friends.

Dimensions:17x24, pages: 42
Price:8€

 

HISTORY OF THE ORIGINAL APOSTOLIC CHURCH 30- 70 A. D.
Christos Sp. Voulgaris, Professor Emeritus of the University of Athens

Professor emeritus of the University of Athens, Mr. Christos Voulgaris, with long scientific involvement in the New Testament times, discusses the life and activities of the original Apostolic Church, an arduous and laborious task. With the required profound study and interpretation of the sources of the era, he wrote the said ponderous and well-documented history of the early Christian times.
His scientific project includes an introduction and three parts. The Introduction discusses the redemption work of the God-Man Jesus Christ in the world. Part A focuses on the Church of Jerusalem, from the Pentecost until the Apostolic Conference. Part B describes the dissemination of the Church in the Greek-Roman world from the 2nd Missionary Journey of Paul and the destruction of Jerusalem while the last part refers to the administration, organisation and worshipping life of the Church.

Dimensions: 17x24, pages: 696
Price: 30 €