ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
 
 
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ

περιέχον ἅπασαν τήν ἀνήκουσαν αὐτῷ Ἀκολουθίαν
κατά τήν τάξιν τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
Νέα ἔκδοσις - Ἁγιολογικῶς συμπληρωμένη

Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προέβη σέ νέα ἀναθεωρημένη ἔκδοση τοῦ Μεγάλου Ὡρολογίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ὡς εἶναι γνωστόν, ἀπό ὅλα τά λειτουργικά βιβλία τό Ὡρολόγιον, ἔχει πάντοτε μία ἰδιαίτερη ἐπικαιρότητα γιά τά διαλαμβανόμενα κείμενα πού ὑπάρχουν σέ αὐτό, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου, καί γιά τήν πληθώρα τῶν Ἀπολυτικίων καί Κοντακίων, μέ τά ὁποῖα διανθίζονται ὅλες οἱ κινητές καί ἀκίνητες ἑορτές ὁλόκληρου τοῦ ἔτους. Γι’ αὐτό ἀποτελεῖ πολύτιμο βοήθημα γιά ὅλους τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς.

Ἡ παροῦσα νέα ἔκδοση πραγματοποιήθηκε ἐπί τῇ βάσει τῶν δύο τελευταίων ἐκδοθέντων Ὡρολογίων, δηλαδή τοῦ μεγάλου καί μικροῦ σχήματος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, καί ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν ὅλες οἱ νεότερες ἀναθεωρημένες λειτουργικές ἐκδόσεις της, ἐγκεκριμένες ὑπό τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως.

Ἡ νέα ἔκδοση ἀφιερώνεται εὐγνωμόνως στήν ἐπέτειο ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821, ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου Πίστεως καί τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας. Γιά τόν λόγο αὐτό συμπληρώθηκε τό ὑπάρχον παλαιόθεν ἑορτολόγιο καί ἀνεγράφησαν τά ὀνόματα ἀφ’ ἑνός μέν τῶν ἁγίων νεομαρτύρων τοῦ Γένους, ἀπό τῆς ἁλώσεως τῆς ἐνδόξου πρωτευούσης τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους, τῆς κλεινῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453), ἕως τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς (1922), ἀφ’ ἑτέρου δέ καί τῶν νεοφανῶν ἁγίων τοῦ Κ΄ αἰῶνος, ἀνακηρυχθέντων καί ἁγιοκαταταχθέντων ὑπό τῆς τροφοῦ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου.

Στά πλαίσια τῆς παρούσας νέας ἐκδόσεως, πέραν τῆς τυποτεχνικῆς ἐπιμελείας, ἀναζητήθηκαν ἐκ νέου καί καλλιτεχνήθηκαν ἐπίτιτλα ἐπιμήκη μέ εἰκόνα, ἰχνογραφίες ἑορτῶν καί ἁγίων, ὁλοσέλιδες προμετωπίδες καί διακοσμητικά σχέδια, πού περικοσμοῦν τίς μεγάλες δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές, καθώς καί τίς μνῆμες μεγάλων Ἁγίων. Ὅλα αὐτά ἐποιήθησαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, ὑπό τοῦ ὁσιολογιωτάτου Γερμανοῦ μοναχοῦ.

Αἰσθανόμεθα ἰδιαίτερη χαρά, διότι ἡ νέα ἔκδοση συμβάλλει στήν καλλιέργεια τῆς ζώσας λατρευτικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν, στή διατήρηση καί ἀνανέωση τῆς κοινωνίας μας μέ τόν ἐν Τριάδι Θεό καί στή θεμελίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους.

Σχ.: 21Χ29 ἑκατ. Σελ. 752, Τιμή: 35 €