«Ἐπετειακός Τόμος ἑκατονταετηρίδος

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων»

(1924-2024)

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου
καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Ἐξεδόθη ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἕνας καλαίσθητος τόμος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγ κηποννήσων μέ τίτλο «Ἐπετειακός Τόμος Ἑκατονταετηρίδος 1924-2024. Τόν Τόμο αὐτόν κοσμεῖ τό «Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα» τοῦ Παναγιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου  κ.κ. Βαρθολομαίου, τά «εἰσαγωγικῶς προλεγόμενα» τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, τό ἐξαίρετο πόνημα τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος γιά τούς Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων, καί ποικίλα ἄρθρα.

Ὅταν διαβάζη κανείς ἐπιφανειακά τόν Τόμο αὐτόν βλέπει ἀνάγλυφα καί παραστατικά τήν ἑκατονταετηρίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, θαυμάζει αὐτήν τήν ὡραιοτάτη Μητρόπολη καί τά Πριγκηπόννησα μέ τήν Γεραρά Θεολογική Σχολή Χάλκης, ἡ ὁποία γαλούχησε πολλούς Κληρικούς, Μητροπολίτας καί Πατριάρχας, γεραίρει τούς μακαριστούς Μητροπολίτας αὐτῆς γιά τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτέλεσαν ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων καί ποικίλων πειρασμῶν, ἀλλά καί ἐπαινεῖ τόν νῦν Μητροπολίτη Γέροντα Πριγκηποννήσων Δημήτριο γιά τό ἔργο του καί τήν δράση του στήν Ἱερά αὐτήν Μητρόπολη. Τό φωτογραφικό ὑλικό τοῦ Τόμου, ἀλλά καί τά ποικίλα ἄρθρα, ἐξαιρέτως δέ τό κείμενο πού ἀναφέρεται στούς κατά καιρούς Μητροπολίτας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταξιδεύουν τόν ἀναγνώστη στό βάθος τῆς ἱστορίας, ἔστω τῶν ἑκατόν χρόνων.

Ὅμως, ὁ Τόμος αὐτός ἔχει καί κάποια μυστικά καί δυνατά μηνύματα. Θά ἤθελα νά ὐπογραμμίσω τρία ἀπό αὐτά.

Τό πρῶτον, ὅτι τά τρία βασικά ὀνόματα πού κοσμοῦν τόν Τόμο, ἤτοι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος καί ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων, ἔχουν κοινή ἐκκλησιαστική καταγωγή, διότι εἶναι καρποί τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, καί δι’ αὐτοῦ συνδέονταν μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κυρό Ἀθηναγόρα.  Ὁπότε εἶναι καί οἱ τρεῖς ὁμογάλακτοι ἀδελφοί.

Τό δεύτερο μήνυμα εἶναι ὅτι καί οἱ τρεῖς διετέλεσαν συνεργάτες τοῦ μακαριστοῦ καί πολυσεβάστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, ἀπό διάφορες θέσεις στό Φανάρι, καί βοήθησαν νά λάμψη στό νοητό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ ταπεινή καί συνετή μορφή τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου.

Τό τρίτο μήνυμα εἶναι  ὅτι καί οἱ τρεῖς αὐτές προσωπικότητες ἔπαιξαν σημαντικό ρόλο κατά τήν περίοδο μετά τήν κοίμηση τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καί τήν ἀνάδειξη τοῦ τότε Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Βαρθολομαίου σέ Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ἀλλά καί οἱ δύο ἀπό αὐτούς ὑπῆρξαν οἱ ἰσχυροί βραχίονες στό δύσκολο ἔργο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Ἡ κοινή ἐκκλησιαστική τους καταγωγή, ἡ συμπόρευσή τους στά μείζονα ἐκκλησιαστικά γεγονότα στόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ὡς συνεργάτες τοῦ  στυλοβάτου τοῦ θρόνου Χαλκηδόνος Μελίτωνος στόν Πατριάρχη Δημήτριο ὡς συνεργάτες του  ἀπό διαφορετικές θέσεις καί στήν συνέχεια οἱ τρεῖς ὡς συναθλητές στήν μετέπειτα ἐκκλησιαστική περίοδο, προσέφεραν καί προσφέρουν μεγάλες ὑπηρεσίες στόν θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἡ ἐπί τόσα χρόνια συνοδοιπορία  καί τῶν τριῶν στά ἐκκλησιαστικά θέσμια ὄχι μόνον βοήθησαν «ἐν τοῖς πράγμασιν» τόν Οἰκουμενικό Θρόνο, ἀλλά καί ἀπέκτησαν ἐκκλησιαστική πείρα «οὐ τήν τυχοῦσαν». Ἔτσι, εἶναι μιά κινητή ἐκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, εἶναι ζωντανά «ἀρχεῖα»  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, εἶναι αὐτοί πού θυσιάσθηκαν καί θυσιάζονται γιά τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔτσι, ὁ Τόμος αὐτός δείχνει τήν πολύχρονη καί πολυποίκιλη ἑνότητα ἀπό διάφορες θέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων Δημητρίου καί τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Μελίτωνος.  Ὅπως φαίνεται ἀπό τούς λόγους τοῦ καθενός ἀπό τούς τρεῖς πρός τούς ἄλλους εἶναι πολύ δυνατή αὐτή ἡ ἑνότητα καί ὠφελεῖ τόν Οἰκουμενικό Θρόνο καί τήν Ρωμηοσύνη. Ἐκφράζουν καί οἱ τρεῖς διάφορα χαρίσματα, ἤτοι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι «ἡ διοικητική διάνοια», ὁ Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Δημήτριος εἶναι ὁ «στοχαστής-διαλεκτικός», ὁ Μητροπολίτης Μελίτων εἶναι «ζωντανή μαρτυρία-καρδιακός ρυθμός». Ἡ ἑνότητα τῶν τριῶν αὐτῶν χαρισμάτων εἶναι δύναμη γιά τήν εὐστάθεια καί τήν προοπτική  τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Πέραν αὐτῶν ὁ καλαίσθητος αὐτός Τόμος κοσμεῖται κυρίως ἀπό τό περισπούδαστο κείμενο  τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Μελίτωνος μέ τίτλο «ἐννεακλάδου ἀναδενδράδος κλέος», πού ἀναφέρεται στούς ἐννέα Μητροπολῖτες Πριγκηποννήσων πού διέπρεψαν σέ αὐτήν τήν λαμπράν Μητρόπολη. Τό κείμενο αὐτό εἶναι ἔκφραση ἀγάπης πολλῆς στήν Μητέρα Ἐκκλησία, ὑπόδειγμα καλλιλογίας καί εὐπαιδεύτου συγγραφέως, ἀλλά καί γνώσεως ἑλληνικοῦ λόγου, σπανίας διατυπώσεως. Ἡ δέ ἀφιέρωση  καί προσφορά  ὡς δῶρον «φίλῳ Δημητρίῳ δίδωμι καί μᾶλα πρέπον τῷ προεστῶτι τοῦ τόπου στεφηφόρῳ ὅς ἔνδον οἰκεῖ τῆσδε Ἐκκλησίας», πού ὁ Σεβασμιώτατος Φιλαδελφείας Μελίτων υἱοθετεῖ τό ἐπίγραμμα τοῦ Ἰωάννου Μαυρόποδος τοῦ Εὐχαΐτων, δείχνει τά ἔκδηλα συναισθήματά του στόν φίλο του Δημήτριο.

Ὅλος  ὁ Τόμος   εἶναι μιά προσφορά στήν Ἐκκλησία καί ἀκόμη θέλω νά προσθέσω ὅτι ἀποτελεῖ τιμή, αἶνον καί εὐχαριστία γιά  τήν ἑνότητα τῶν τριῶν  αὐτῶν Ἀρχιερέων, πού ἐκφράζουν τήν ζωντανή ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τουλάχιστον μιᾶς πεντηκονταετίας συνεχοῦς νυχθημέρου προσφορᾶς. Καί ἄν σκεφθῆ κανείς ὅτι οἱ τρεῖς αὐτοί ἐξέχοντες ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες κληρονόμησαν τήν ἱστορία τοῦ κοινοῦ τους «πνευματικοῦ πατρός καί μέντορος», ἤτοι τοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μελίτωνος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἤδη ἀχθοφόρος πολυχρόνιας πείρας, τότε ἀντιλαμβάνεται ὅτι βρίσκεται μπροστά σέ μιά ζωντανή Βιβλιοθήκη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μέ ἀγῶνες, θυσίες, κενώσεις καί προσφορές.

Φυσικά, ἀξίζει ὁ ἔπαινος στόν Φαναρίου Ἀγαθάγγελο, ὁ ὁποῖος κρατᾶ ἀναμμένο ἐκδοτικῶς τό Φανάρι, καί ἐξυμνεῖ Φαναριώτας διακόνους του.

Μέσα ἀπό αὐτήν τήν προοπτική εἶδα τόν καλαίσθητο αὐ τόν Τόμο καί δόξασα τόν ἐν Τριάδι Ἅγιον Θεόν.

Ὁ περικαλλής ναός τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου τῆς Νήσου Ἀντιγόνης

 
     
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 

Μικρό Εισοδικό στα Μυστήρια της Εκκλησίας μας
Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου
Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σε μια εποχή κατά την οποία τα ιερά μυστήρια καταντούν μέσα από νοοτροπίες ματαιοδοξίας και κενοδοξίας απλώς κοινωνικές τελετές, απογυμνωμένες από το λειτουργικό και μυστηριακό τους χαρακτήρα, είναι ουσιαστικό και σημαντικό να γνωρίσουμε τι συμβαίνει στην Εκκλησία κάθε στιγμή της λατρείας και της λειτουργικής ζωής.  Πρώτα μαθαίνουμε, μετά αγαπάμε και στην συνέχεια πιστεύουμε.

Για τον λόγο αυτό, η Αποστολική Διακονία προχώρησε στην έκδοση αυτού του κατηχητικού βιβλίου, υπό τον τίτλο  «Μικρό Εισοδικό στα Μυστήρια της Εκκλησίας μας»,  στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά Μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Το βιβλίο ακολουθεί το μονοτονικό σύστημα γραφής και είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό. Απευθύνεται σε νέους και οικογένειες, γενικότερα στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, που τόσο διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου.

Σχ. 21Χ22, Σελ.  128 σελ.- τετράχρωμο.
Προνομιακή τιμή: 2,90 €.

 
     
 

60 χρόνια εκκλησιαστικής διακονίας
στην Ελληνορθόδοξη Διασπορά
Μητροπολίτου Ανέων Μακαρίου (Παυλίδη)

Ένα μνημειώδες οδοιπορικό στις σημαντικότερες Μητροπόλεις της Διασποράς του Ορθοδόξου Ελληνισμού, μέσα από τα μάτια του συγγραφέως, ο οποίος διακόνησε αδιάλειπτα επί έξι και πλέον δεκαετίες την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Το έργο περιλαμβάνει τη διαδρομή του από την Ι. Μονή Κουτλουμουσίου, τις σπουδές στην Αθωνιάδα Σχολή και την περίφημη Θεολογική Σχολή της Χάλκης έως την εκκλησιαστική διακονία του στις σημαντικές Ι. Μητροπόλεις Θυατείρων, Αυστραλίας, Γερμανίας και Ελβετίας, την εποχή μάλιστα που η Μήτηρ Εκκλησία τις οργάνωνε κυριολεκτικά εκ του μηδενός. Στις σελίδες του έργου παρελαύνουν οι μεγαλύτερες αρχιερατικές μορφές της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας που σφράγισαν ποικιλοτρόπως τον εκκλησιαστικό και πνευματικό βίο της Εκκλησίας το β΄ ήμισυ του 20ου αιώνα, καθώς και εθνικοί ευεργέτες της Διασποράς που συνέβαλαν υλικοτεχνικά στην ανέγερση του οικοδομήματος που ονομάζεται Ελληνορθόδοξη Διασπορά. Η παράθεση πλούσιας ανέκδοτης αλληλογραφίας με τον Οικουμενικό Θρόνο, τις κρατικές Αρχές των χωρών, αλλά και των Ευεργετών, καθώς και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό καθιστούν το έργο ανεκτίμητη πηγή για τον ερευνητή της σύγχρονης Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

Σχ. 18Χ25, Σελ. 568 Τιμ. 32€

 
     
 

Ράβδος η Μυστική-Μηνύματα
από την ακολουθία των Χαιρετισμών της Παναγίας

Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού

Δια της Υπεραγίας Θεοτόκου εκπληρώθηκε το μέγα μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Η Θεομήτωρ κατέστη η Χώρα του Αχωρήτου, «η φλεγομένη και ου καιομένη βάτος», όργανο σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Από τις αρχές του 7ου αι. οι πιστοί ψάλλουν και προσεύχονται με τους 24 οίκους των Χαιρετισμών, οι οποίοι συμπληρώθηκαν κατά τον 9ο αι. με τον κανόνα του Αγίου Ιωσήφ του υμνογράφου. Ο Ακάθιστος Ύμνος αποτελεί προσευχή μιμήσεως της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανάγει δε τους πιστούς στην πεμπτουσία της θείας Οικονομίας, την Ενσάρκωση του Θεανθρώπου και την ανύψωση του ανθρωπίνου γένους στην κατά χάριν θέωση. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει και ερμηνεύει με εύληπτο τρόπο τα μηνύματα των Δ΄ Στάσεων των Χαιρετισμών και τα Μηνύματα της Ακολουθίας του Ακάθιστου Ύμνου. Την έκδοση προλογίζει ο Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος.

Σχ. 17Χ24, Σελ.  304, Τιμ. 8€.

 
     
ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ
 

† Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Ιωάννου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος

Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου,
Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Μάρτιος,
Αθήνα 2005, σελ. 285-286

῾Ο ῞Οσιος ᾿Ιωάννης τῆς Κλίμακος ἐγεννήθηκε περί τό ἔτος 525 μ.Χ. καί ἦταν υἱός εὐσεβοῦς καί εὔπορης οἰκογένειας. ῎Ελαβε πλούσια μόρφωση, γι᾿ αὐτό καί τόν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλά σέ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τόν κόσμο, παραδόθηκε στήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στό ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τό θάνατό του.

Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικές κοινότητες στή Σκήτη καί Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δέ ἐγκαταστάθηκε σέ κελλί τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, πού ἀπεῖχε δύο ὧρες ἀπό τή μονή τῆς ῾Αγίας Αἰκατερίνης.

῾Ο βιογράφος τοῦ ῾Οσίου ᾿Ιωάννου, Δανιήλ ὁ Ραϊθηνός, μᾶς δίνει μερικές πληροφορίες γιά τό βίο του, κυρίως ὅμως μᾶς παρουσιάζει τό πῶς ἀναδείχθηκε δεύτερος Μωϋσῆς καθοδηγώντας τούς νέους ᾿Ισραηλίτες ἀπό τή γῆ τῆς δουλείας στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Μέ τή λίγη τροφή ἐνίκησε τό κέρας τοῦ τύφου τῆς οἰήσεως καί τῆς κενοδοξίας, πάθη πολύ λεπτά καί δυσδιάκριτα γιά τούς ἀνθρώπους πού ἐμπλέκονται στίς κοσμικές ἐνασχολήσεις. Μέ τήν ἡσυχία, νοερά καί σωματική, ἔσβησε τή φλόγα τῆς καμίνου τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας. Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό δικό του ἀγώνα ἐλευθερώθηκε ἀπό τή δουλεία στά εἴδωλα. ᾿Ανέστησε τήν ψυχή του ἀπό τό θάνατο πού τήν ἀπειλοῦσε. Μέ τήν ἀπονέκρωση τῆς προσπάθειας καί μέ τήν αἴσθηση τῶν ἀύλων καί οὐρανίων ἔκοψε τά δεσμά τῆς λύπης. ῾Ο ῞Οσιος ᾿Ιωάννης ἔγινε ὁ κατ᾿ ἐξοχήν ἄνθρωπος, ὁ ὑπό τοῦ Θεοῦ πλασμένος καί ὑπό τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἀνακαινισμένος. Καί μέ ὅσα ἔγραψε δέν μετέφερε σέ μᾶς μόνο τίς ἀνθρώπινες γνώσεις ἀλλά τήν ἴδια του τήν ὕπαρξη, γι᾿ αὐτό ὁ λόγος του εἶναι ἀφοπλιστικός καί θεραπευτικός.

Μετά ἀπό σαράντα χρόνια ἄσκηση στήν ἔρημο, σέ προχωρημένη πλέον ἡλικία, ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς μονῆς Σινᾶ, ἐνῶ πρός τό τέλος τοῦ βίου του ἀποσύρθηκε πάλι στήν ἔρημο, ὅπου ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη σέ λικία ἑβδομήντα ἐτῶν, κατά τό ἔτος 600 μ.Χ.

῾Η μνήμη του ἑορτάζεται, ἐπίσης, τήν Δ’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν.

῾Ο ῞Οσιος ᾿Ιωάννης ἔγραψε δύο περίφημα συγγράμματα· τήν « Κλίμακα» καί τό « Λόγο πρός τόν ποιμένα». ῾Η « Κλίμακα» εἶναι συνέχεια τῶν ἡσυχαστικῶν κειμένων τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Ο ῞Οσιος ᾿Ιωάννης παρουσιάζει τά στάδια τῆς τελειώσεως σέ τριάντα κεφάλαια. Τήν ἰδέα τῆς κλίμακος ἐμπνεύσθηκε ἀπό τό ὅραμα τοῦ ᾿Ιακώβ, τόν δέ ἀριθμό τριάντα ἀπό τήν ἡλικία τῆς ὡριμότητας κατά τήν ὁποία ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός ἄρχισε τή δημόσια δράση Του.

Κατ᾿ ἀρχάς περιγράφει τό πρῶτο στάδιο τῆς μοναχικῆς ζωῆς, πού συνίσταται στήν ἀναχώρηση ἀπό τόν κόσμο καί ἀπό καθετί πού ὑπενθυμίζει τόν κόσμο, τήν ξενιτεία. ῎Επειτα ἔρχεται ἡ περιγραφή τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἀσκητοῦ μεταξύ τῶν ἀρετῶν καί κακιῶν, οἱ ὁποῖες περιγράφονται ἀνάμεικτες· λύπη, ὑπακοή, μετάνοια, μνήμη θανάτου, κατά Θεόν πένθος, ἀοργησία, μνησικακία, καταλαλιά, σιωπή. Τά τελευταῖα κεφάλαια ὁμιλοῦν γιά τήν ἐν ἀγάπῃ τελείωση, τήν συχία καί τήν ἐσωτερική προσευχή.

 
 
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
 

Αφιέρωμα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή

 
     
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 

Το Νάμα Βασιλικόν στα βιβλιοπωλεία 
της Αποστολικής Διακονίας

Η Αποστολική Διακονία με μεγάλη ευαρέσκεια παρουσιάζει το Νάμα Βασιλικόν. Οίνος ερυθρός γλυκύς, που παράγεται από σταφύλια της ποικιλίας Αγιωργίτικο στην περιοχή της Νεμέας. 

Με σεβασμό στις υποδείξεις των Πατέρων, το Νάμα Βασιλικόν δεν περιλαμβάνει ενίσχυση με προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης και δεν παρουσιάζει ελαττώματα, όπως οξειδώσεις και υψηλή πτητική οξύτητα. Ομοίως, δεν προκαλεί ζάλη στους ιερείς μετά την κατάλυση. Γι’αυτόν τον λόγο καθίσταται οίνος ειδικός για χρήση στη Θεία Λειτουργία. Μπορείτε να αναζητήσετε το Νάμα Βασιλικόν στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας. 

Πληροφορίες: baselwinery@gmail.com, Λεωφόρος Λαυρίου 150, Παιανία 19002, τηλ. +30 210 6923211