Νέες Εκδόσεις

«ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», τόμος Β´,
Ιωάννου Μ. Φουντούλη,
Ομοτ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από τις Εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Β´ τόμος, υπό τον τίτλο «Τελετουργικά Θέματα», του έργου του Ομοτ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννου Μ. Φουντούλη.
«Ο μικρός αυτός τόμος αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια εκείνου που εκδόθηκε το έτος 2002 στη σειρά "Λογική Λατρεία" με τίτλο: "Τελετουργικά θέματα" και υπότιτλο το αγιογραφικό: "Ευσχημόνως και κατά τάξιν". Περιέλαβε δε ο τόμος αυτός δώδεκα θέματα - εισηγήσεις του συγγραφέως σε διάφορα Συνέδρια, που αφορούσαν σε θέματα τελετουργικής δεοντολογίας. Ως "Τελετουργικά Θέματα Β´" εκδίδεται στο μετά χείρας τόμο μια νέα παρόμοια δωδεκάδα θεμάτων, από τα οποία άλλα μεν είναι κατ' ακρίβειαν "Τελετουργικά" και άλλα αφορούν στο λειτουργικό τυπικό ή στη γενικότερη προβληματική στο χώρο της θείας λατρείας. Αποτελούν μια κατά δύναμιν προσπάθεια προσεγγίσεως των πολλών και ποικίλων λατρευτικών προβλημάτων με στόχο πάντοτε την με φόβο Θεού και γνώση, ευσχήμονα και κατά τάξιν, τέλεση και συμμετοχή στη θεία λατρεία, με δύο λόγους στη λεγομένη και επιδιωκομένη "λειτουργική αναγέννηση" ή "λειτουργική ανανέωση"».

Οι τίτλοι των δώδεκα θεμάτων - κεφαλαίων του παρόντος τόμου είναι οι εξής:

1. Η γυναίκα στη λειτουργική ζωή και ενοριακή διακονία της Εκκλησίας.
2. Ο απόστολος Παύλος στη θεία λατρεία.
3. Η λειτουργική ανανέωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δυνατότητες και εμπόδια.
4. Σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα.
5. Θεία λατρεία και τέχνη. Σχέσεις λατρείας και τεχνών στον Ορθόδοξο ναό.
6. Ορθόδοξη γυναίκα και λατρεία.
7. Το «Πάσχα» των Χριστουγέννων.
8. Αγιορειτικά λειτουργικά Τυπικά.
9. Η αναβίωση του ασματικού τυπικού.
10. Η μεγάλη Τεσσαρακοστή και ο σύγχρονος άνθρωπος.
11. Ο ιερέας ως μυσταγωγός.
12. Παράδοση και εξέλιξη των ιερών αμφίων.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 185.
Τιμή 8 €.

 

«ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ»,
Η Αθηναία κυρά μέσα στο χώρο και το χρόνο της ιστορίας,
της Νάγιας Γάτου, αρχαιολόγου.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ανέλαβε την κεντρική διάθεση του βιβλίου που εξέδωσε το 2004 η αρχαιολόγος κυρία Νάγια Γάτου υπό τον τίτλο: «Αγία Φιλοθέη», Η Αθηναία κυρά μέσα στο χώρο και το χρόνο της ιστορίας.
Το βιβλίο προλογίζει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κύριος Χριστόδουλος, ο οποίος χαρακτηριστικώς γράφει:
«Πρόκειται για ένα λίαν ενδιαφέρον θρησκευτικό-ιστορικό αφήγημα, το οποίο σχετίζεται με την Αγία Φιλοθέη, μια από τις σημαντικότερες γυναικείες μορφές στο χώρο της Νεομαρτυρικής Αγιολογίας και του Εορτολογίου. Η οσιομάρτυς του Χριστού με τη σεμνότητα, τα ασκητικά της χαρίσματα και την πολύπλευρη δράση της στα δίσεκτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, κοσμεί την αγιοτόκο περιοχή μας και δίδει τη δική της διαχρονική προσωπική μαρτυρία. Μια μαρτυρία τελείας αυταπάρνησης, από αγάπη προς τον Τριαδικό Θεό και τον συνάνθρωπο. Με την αγία βιοτή έγινε πρότυπο τόσον στην τοπική, όσο και στην ευρύτερη Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Η περιώνυμος πόλις των Αθηνών καυχάται για τον πολύτιμο θησαυρό του λειψάνου της και τιμά ιδιαιτέρως την ίδια. Η προσφορά της ανεκτίμητη, η παρουσία της δε αποτελεί ευλογία και θεία δωρεά στον Ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο».

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 167.
Τιμή 7 €.

 

Προτάσεις

«ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», (τόμος 4ος, Απρίλιος)
του Επισκόπου Φαναρίου ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ.

Εκδόθηκε και κυκλοφορείται ο τέταρτος τόμος (Απρίλιος) του έργου του Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας Θεοφιλ. Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου: «Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
«Η παρούσα μελέτη... έχει ως μοναδικό σκοπό να παρουσιάσει, στη νεοελληνική γλώσσα, το βίο των Αγίων της Εκκλησίας μας και τη ζωή του Χριστού που αποκαλύπτεται μέσα από το λόγο, τη διδασκαλία, το ήθος, την πράξη, τη θεωρία, τη μαρτυρία και το μαρτύριο των φίλων του Θεού».
«Στην έκδοση αυτή συμπεριλάβαμε τους Νεομάρτυρες και Νεοφανείς Αγίους της πίστεώς μας. Στο νέφος των Μαρτύρων, που κοσμούν την Εκκλησία μας, εκτός από τους Μάρτυρες της Αρχαίας Εκκλησίας συμπεριλαμβάνονται και οι Νεομάρτυρες. Είναι τα εκλεκτά εκείνα τέκνα της Εκκλησίας, που ανεδείχθησαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας μέχρι και τις ημέρες μας σε όλες τις Τοπικές Εκκλησίες».

Σελίδες 358, σχήμα 17Χ24.
Τιμή: 20 €.

 

Η Αποστολική Διακονία σας προτείνει να διαβάσετε τα παρακάτω:

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Σχόλια στην Κυριακή των Βαΐων

Η πνευματικότητα της Μεγάλης Σαρακοστής

Η Νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής


New Publications

«RITUAL TOPICS», Volume Β ´,
by John M. Foundoulis,
Professor Emeritus of the School of Theology,
Aristotelian University of Thessaloniki.

Published and in circulation by the Publications of the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece is the 2 nd volume, titled "Ritual Topics", from the work of Mr. John M. Foundoulis, Professor Emeritus of the School of Theology of the Aristotelian University of Thessaloniki.
«This concise volume in some way comprises the continuation of the one that was issued in the year 2002, in the series "Logical Worship", titled "Ritual Topics" and sub-titled with the Scriptural quote "With Propriety and Order". This volume contained twelve themes-introductions by the author, taken from various Conventions that were related to ritual etiquette. Under the title "Ritual Topics B", this volume has been issued with a similar group of twelve topics, some of which are literally "Ritualistic", while the other topics pertain to the liturgical forms or the more general problematics in the area of divine worship. They comprise an attempted approach to the many and varied problems related to worship, always striving for a performing of -and participation in- divine worship, with a knowledge that resides in the fear of God, with due propriety and order; in brief, a striving for a so-called "liturgical renaissance" or "liturgical revival" ».

The titles of the twelve topics-chapters in this book are as follows :

1. Woman in liturgical life and parishional ministry of the Church.
2. The Apostle Paul in Divine Liturgy.
3. Liturgical revival in the Orthodox Church . Potentials and hindrances.
4. Contemporary liturgical problems.
5. Divine worship and art. The association of worship and arts in the Orthodox temple.
6. The Orthodox woman and worship.
7. The Christmas « Easter».
8. Liturgical Forms of the Holy Mountain.
9. The revival of the hymnal form.
10. The Great Lent period and contemporary man.
11. The priest as a steward of sacraments.
12. Tradition and evolution of the sacred vestments.

Dimensions: 14 x 21, 185 pages.
Price : 8 €.

 

«SAINT FILOTHEI»,
The Lady of Athens within the place and the space of History,
by Nayia Gatou, archaeologist.

The Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has undertaken the central distribution of the book that the archaeologist Mrs. Nayia Gatou published in 2004, titled: "Saint Filothei ", the Lady of Athens within the place and the space of History.
The book's Foreword is by His Beatitude the Archbishop of Athens and All Greece Christodoulos, who characteristically writes:
«This is indeed a very interesting , religious - historical narration which deals with the person of Saint Filothei , one of the most important female figures in the realm of Hagiology of Neo-Martyrs and the Book of Saints. This holy martyr of Christ, with her modesty, her ascetic charismas and her manifold activities during the dark years of the Turkish occupation, adorns our saint-bearing land and gives her own historical testimony; a testimony of complete self-denial, out of her love for the Triadic God and fellow-man. With her saintly lifestyle, she became a role model, not only within the local but also the broader Orthodox Christian Church. The renowned city of Athens can boast of a valuable treasure, in the form of her saintly relics and bestows special honor to her person. Her offer was priceless; and her presence constitutes a blessing and a divine gift to the Orthodox Christian world».

Dimensions : 14 x 21, 167 pages.
Price : 7 €.

 

Suggestions

«BOOK OF SAINTS OF THE ORTHODOX CHURCH», (volume 4, April )
by AGATHANGELOS, Bishop of Fanarion.

In circulation by the Apostoliki Diakonia Publications is the forth volume ( April ) of the work by its General Director, His Eminence the Bishop of Fanarion Agathangelos, «Book of Saints of the Orthodox Church».
«This study .... has the sole purpose of presenting in the colloquial Greek language the life of the Saints of our Church and the life of Christ as revealed through the word, the teachings, the morality, the actions, the theory, the witness and the martyrdom of the friends of God.»
« We have included in this volume the Latter-day martyrs and the recently revealed saints of our faith. In the host of Martyrs that adorn our Church - besides the Martyrs of the Ancient Church - are also included all the latter-day martyrs. These are the select children of the Church, who arose during the period of Turkish occupation and up until our times, in all Local Churches.»

358 pages, dimensions: 17x24.
Price: 20 .

 

The Apostoliki Diakonia suggests the reading of the following:

The Standing Hymn

Commentary on Palm Sunday

The spirituality of the Great Lent period

The fast of the Great Lent period