Νέες Εκδόσεις

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - «ΓΕΝΕΣΙΣ» (Κείμενο - Μετάφραση - Ανάλυση - Σχόλια),
υπό Ιερεμίου Φούντα, Αρχιμανδρίτου.

Με την ευχή και ευλογία του Παναγ. Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολο-μαίου και την έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κυκλοφορήθηκε, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο πρώτος τόμος της Σειράς «Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης» που περιέχει το πρώτο Βιβλίο της Π. Διαθήκης, τη Γένεση, με μετάφραση, ανάλυση και σχόλια του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ιερεμίου Φούντα, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο τόμος χωρίζεται σε δύο μέρη· το Α΄ Μέρος (για τον λαό) περιέχει κείμενο - μετάφραση - ανάλυση. Το Β΄ Μέρος (για τους θεολογούντας) περιέχει τον επιστημονικό, ερμηνευτικό σχολιασμό, «.... γραμμένο ιδιαίτερα για τους αγαπητούς φοιτητές της Θεολογίας των Πανεπιστημίων μας, που επιθυμούν, όπως μου λέγουν, να έχουν ένα σύγχρονο και σύντομο ολοκληρωμένο υπόμνημα της Παλαιάς Διαθήκης, βασιζόμενο στα δεδομένα της Επιστήμης των τελευταίων ετών».
«Κατά την ορθόδοξη θεολογία μας όχι μόνον της Καινής, αλλά και της Παλαιάς Διαθήκης το θέμα είναι ο Χριστός. Και τις δύο Διαθήκες τις ενώνει το Πρόσωπο του Μεσσία, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός».
Ο παρών κυκλοφορηθείς πρώτος τόμος είναι η απαρχή ενός συγχρόνου ερμηνευτικού έργου επί όλων των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ελλείπει πράγματι από τον χώρο μας.

Σχήμα 15Χ24, σελίδες 565.
Τιμή: 20 €.


Προς Έκδοσιν

Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,
Βίος - Μαρτύριο - Παρακλητικός Κανών,
Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου,
Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας.

 

«ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»,
(τόμος 2ος, Φεβρουάριος),
Επισκόπου Φαναρίου Αγαθαγγέλου,
Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας
.


Προσφορά

Εφέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την έκδοση της Βιβλιοθήκης των Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει περί τους 85 τόμους.
Η Αποστολική Διακονία, με την ευκαιρία της επετείου αυτής, προσφέρει στην προ- νομιακή τιμή των 300 Ευρώ τους τόμους 1 - 75, ενώ η κανονική τιμή εκάστου τόμου είναι 18 Ευρώ.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία για αποκτήσουμε αυτή την πολύτιμη σειρά με τη διδα-σκαλία των Πατέρων μας.


Ανακοινώσεις

«ΕΙΡΜΟΣ»,
Η Αποστολική Διακονία εγκαινίασε νέα θεολογική σειρά.
 

Η έκδοση και κυκλοφορία των έργων των νέων θεολόγων αποτελούσε επιθυμία ανεκπλήρωτη της Αποστολικής Διακονίας, η οποία, εκτός των άλλων εκδόσεων επιθυμεί να στηρίξει το επιστημονικό - συγγραφικό έργο τους. Η σύγχρονη θεολογική σκέψη, όπως εκφράζεται στα έργα των νέων θεολόγων, περισσότερο ή λιγότερο γνωστών στο αναγνωστικό κοινό, τα οποία είναι εγκεκριμένες διατριβές και πρωτότυπες μελέτες, αποτελούν το περιεχόμενο των εκδιδόμενων τόμων της νέας σειράς με τον τίτλο: «ΕΙΡΜΟΣ» (ένας τόμος ετησίως). Κυκλοφορήθηκε αρχές του έτους 2004 ο Α΄ Τόμος.
Οι επιθυμούντες να εγγραφούν συνδρομητές στην ως άνω Σειρά δύνανται να απευθύνονται στα Βιβλιοπωλεία:
Αθηνών, τηλ. 210 - 3310.977,
Θεσσαλονίκης, τηλ. 3210 - 275.126,
Πατρών, τηλ. 2610 - 223.110,
Στην κεντρική αποθήκη, τηλ. 210 - 7272.381, 210 - 7272.388


Προτάσεις

Η Αποστολική Διακονία το μήνα Φεβρουάριο σας προτείνει να διαβάσετε:

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ,
Βλασίου Ι. Φειδά, Ομοτ. Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ,
Ιωάννη Δ. Καραβιδόπουλου, Καθηγητού Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ,
Πρωτοπρ. Βασιλείου Θερμού, Δρος Θεολογίας - Παιδοψυχιάτρου.


New Publications

OLD TESTAMENT - «GENESIS» (Text - Translation - Analysis - Commentary),
by Archmandrite Jeremiah Foundas.

With the best wishes and the blessing of His All Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew as well as the approval of the Holy Synod of the Church of Greece, the Apostoliki Diakonia of the Church of Greece has placed into circulation the first volume of the Series titled "Interpretation of the Old Testament", which covers the first book of the Old Testament, GENESIS, complete with translation, analysis and commentary by the Rev. Archmandrite Jeremiah Foundas, Professor of Theology of the Athens University School of Theology.
The volume is divided into two sections : Part A (for the laity) consists of text - translation - analysis. Part B (for the theological reader) contains the scientific and interpretational commentary, «...written especially for the beloved students of Theology of our Universities whose desire - as I am told - is to possess updated and concise reference material on the Old Testament, based on the scientific data of recent years».
«In accordance with orthodox theology, not only in the New Testament but in the Old Testament as well, the central theme is Christ. Both Testaments are interlinked by the Persona of the Messiah, our Lord Jesus Christ».
The currently circulating first volume is the commencement of a contemporary interpretational work that covers all the books of the Old Testament; something that has indeed been missing in our area.

Dimensions : 15X24, 565 pages.
Price : 20 .


To be Published

SAINT BARBARA,
The Life - Martyrdom - Paracletic Hymns,
by Agathangelos, Bishop of Fanarion,
General Director of the Apostoliki Diakonia.

 

«BOOK OF SAINTS OF THE ORTHODOX CHURCH»,
(volume 2 - "February"),
by Agathangelos, Bishop of Fanarion,
General Director of the Apostoliki Diakonia.


Special Offer

This year marks the 50th anniversary of the publication of the Library of Hellenic Fathers and Ecclesiastic Authors. To this day, approximately 85 volumes have been placed into circulation. On the occasion of this anniversary, the Apostoliki Diakonia is offering volumes 1 to 75 at a preferential total value of 300, instead of the normal price of 18 per volume.
This is a unique opportunity for acquiring this invaluable series with the teachings of our Fathers


Announcements

«EIRMOS»,
The Apostoliki Diakonia has inaugurated a new theological series.
 

The publication and circulation of the works by young theologians has been an unfulfilled desire of the Apostoliki Diakonia, which, apart from its other publications, wishes to support their scientific-literary endeavors. Contemporary theological thought, as expressed in the works of young theologians more or less known to the reading public, which consist of their authorized dissertations and original studies, comprise the contents of the volumes under publication, of the series titled "EIRMOS" (one volume annually). Volume A was placed into circulation at the beginning of 2004.
Those wishing to register as subscribers for the above Series may contact the following Bookstores:
Athens, phone 210 - 3310.977,
Thessaloniki, phone 3210 - 275.126,
Patrae, phone 2610 - 223.110,
Main Warehouse Athens, phones 210 - 7272.381, 210 - 7272.388.


Suggestions

For the month of February, the Apostoliki Diakonia suggests the reading of the following :

APOSTOLIC SUCCESSION AND ORDINATION ACCORDING TO THE APOSTLE PAUL,
Vlasios I. Feidas, Professor Emeritus of the Athens University.

THE APOSTLE PAUL AND HELLENIC SOCIETY. PAST-PRESENT-FUTURE,
John D. Karavidopoulos, Professor of Theology Dept. of the Aristotelian University of Thessaloniki.

THE CHILD THAT WE CATECHIZE TODAY,
Protopresbyter Vasileios Thermos, Dr. of Theology - Child Psychiatrist.