ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

πίσω


Δύο λόγια εισαγωγικά

Τα πρόσωπα των Τριών Ιεραρχών

Οι συγγραφείς των Τριών Ιεραρχών

Επίσημοι λόγοι για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Οι Πατέρες της Εκκλησίας ως ερμηνευταί των Αγίων Γραφών

Ο άνθρωπος κατά την Παλαιάν Διαθήκην καί Ο πνευματικός άνθρωπος κατά τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης

Απόψεις των Τριών Ιεραρχών για τον πλούτο και την φτώχεια

Οι Τρεις Ιεράρχες και το νόημα της εορτής των διά το έθνος

Σχόλιον εις την θεολογικήν οντολογίαν του Γρηγορίου Ναζιανζηνού

Συμβατική η γλώσσα της Θεολογίας

Θεός και σύγχρονη πραγματικότητα

Σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας κατά τους Τρεις Ιεράρχας

Η γνώσις του Θεού κατά την Αγίαν Γραφήν

Έτερα κείμενα περί των Τριών Ιεραρχών

Πατερικά μελετήματα, τομ. Α'

Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι περί Ιεροσύνης Λόγοι του

Πανόραμα 20 αιώνων χριστιανισμού

Έρως Ορθοδοξίας

Μορφές από τον τέταρτον αιώνα μ.Χ.

Εικόνες έμψυχοι

Λογική λατρεία

Οι Τρεις Ιεράρχες και η κρίση της σημερινής παιδείας

Η συμβολή της Καππαδοκίας στην Χριστιανική σκέψη

Το Μυστήριο του Χρίσματος κατά τον Ιερό Χρυσόστομο

Πρότυπα Χριστιανικής ζωής και συμπεριφοράς κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Ορθοδοξία και ορθολογισμός

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ
Βλ. Φειδᾶς

Αἱ περί Πολιτείας καί πολιτειακῆς ἐξουσίας ἰδέαι τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀποτελοῦν θεμελιώδεις προϋποθέσεις τῶν διατυπωθεισῶν ὑπ' αὐτῶν θέσεων περί τάς σχέσεις ἱερατικῆς καί πολιτειακῆς ἐξουσίας καί περί τήν ἐκ τῆς φύσεως καί τῆς ἀποστολῆς αὐτῶν ἀναντίρρητον ἀνάγκην συνεργασίας τῶν φορέων ἀμφοτέρων πρός τό γενικόν συμφέρον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Αἱ ἰδέαι αὐταί, ἐπισφραγισθεῖσαι διά τῶν γνωστῶν προσωπικῶν ἀγώνων καί θυσιῶν τῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν πρός διαφύλαξιν τῆς ἐσωτερικῆς αὐτονομίας τῆς Ἐκκλησίας, ἐμόρφωσαν τόν χαρακτῆρα τῆς περί τό θέμα τοῦτο ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας καί, ἐπηρεάσασαι σοβαρῶς τάς ἀντιστοίχους πολιτειακάς ἀντιλήψεις, ἀπετέλεσαν ἐφεξῆς ἀποφασιστικά κριτήρια οἱασδήποτε προσπαθείας ρυθμίσεως τοῦ θέματος τῆς σχέσεως Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Περί αὐτῶν θά ἠδύνατο πολλῷ μᾶλλον νά λεχθῇ τό ὑπό τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου περί τοῦ ἱεράρχου Βαβύλα λεχθέν, διότι οὗτοι ἐπηρέασαν σοβαρῶς "τῶν μετά ταῦτα ἱερᾶσθαι καί βασιλεύειν μελλόντων τά φρονήματα..., ὅτι τῆς γῆς καί τῶν ἐν τῇ γῇ πραττομένων κυριώτερος ἐπίτροπος ὁ τήν ἱερωσύνην λαχών τοῦ τήν ἀλουργίδα ἔχοντός ἐστι καί χρή τῆς ἐξουσίας ταύτης τό μέγεθος μή ἐλαττοῦν...".

Κριτική ἀξιολόγησις τῆς πολιτικῆς θεολογίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν θά ὑπερέβαινε τά περιωρισμένα χρονικά πλαίσια καί τόν σκοπόν τῆς παρούσης ὁμιλίας, ἀλλ' ἡ σπουδαιότης αὐτῆς θά ἠδύνατο νά ἀξιολογηθῆ εὐχερῶς, ἄν ἀναλογισθῇ τις τά ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς θεολογίας τοῦ Αὐγουστίνου διά τάς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἰς τήν Δύσιν. Ὁ ὑπό τοῦ Αὐγουστίνου ὀξύς διαχωρισμός τῆς ἐπιγείου ἀπό τήν οὐράνιον Πολιτείαν, τῆς Πολιτείας τοῦ Κάιν καί τῆς Πολιτείας τοῦ Ἄβελ, ὡδήγησεν ὁλόκληρον σχεδόν τήν πολιτικήν θεολογίαν τῆς Δύσεως εἰς τήν προβολήν τῆς ἰδέας τῆς ριζικῆς ἀντιθέσεως τῆς Πολιτείας τοῦ Διαβόλου καί τῆς Πολιτείας τοῦ Θεοῦ καί εἰς τήν διάφορον ἀξιολόγησιν τῆς περί τῶν δύο ἐξουσιῶν ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ἠξιολόγησαν τήν αὐτήν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν ὑπό τήν προοπτικήν ὄχι τῶν χωριζόντων, ἀλλά τῶν ἑνούντων τάς δύο ἐξουσίας στοιχείων, διό καί ἐθεμελίωσαν διάφορον βάσιν ρυθμίσεως τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἰς τήν Ἀνατολήν.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.