ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

28 Φεβρουαρίου


Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν καί ὁμολογητοῦ Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου.

῾Ο ῞Οσιος Κασσιανός ἐγεννήθηκε στήν Ρώμη ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί ἐπιφανεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐφρόντισαν νά τόν ἀναθρέψουν μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. ῾Η γνωριμία καί συναναστροφή του, ἀπό τήν παιδική του λικία, μέ ῾Αγίους ἀνθρώπους ἐπέδρασε εὐεργετικά στή διαμόρφωση τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ὅλου τρόπου ζωῆς του. ᾿Εσπούδασε τήν ἐπιστήμη τῆς φιλοσοφίας καί τῆς ἀστρονομίας καί ἐμελέτησε ἰδιαίτερα τά συγγράμματα τῶν Πατέρων καί τήν ῾Αγία Γραφή.

῾Ο ῞Οσιος ἀκολούθησε τό μοναχικό βίο, γενόμενος μοναχός σέ μιά σκήτη, καί ἐπισκέφθηκε τά μοναστήρια τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Θηβαΐδας, τῆς Νιτρίας, τῆς ᾿Ασίας καί τῆς Καππαδοκίας. ῾Ο ῞Αγιος Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης γράφει χαρακτηριστικά· «῾Ο ῞Αγιος μετέβη εἰς διαφόρους τόπους καί συνήντησε ἁγίους καί γνωστικωτάτους ῾Οσίους καί τάς ἀρετάς ὅλων συναθροίζει εἰς τόν ἑαυτόν του, ὡς ἄλλη φιλόπονος μέλισσα, ὥστε καί αὐτός ἔγινε εἰς τούς ἄλλους τύπος καί παράδειγμα παντός εἴδους ἀρετῆς. ῞Οθεν ἀνώτερος τῶν παθῶν γενόμενος καί τόν νοῦν καθαρίσας, ἐγνώρισε τήν τελείαν κατά τῶν παθῶν νίκην».

Στόν πρῶτο τόμο τῆς Φιλοκαλίας περιλαμβάνονται δύο λόγοι τοῦ ῾Οσίου Κασσιανοῦ, «Πρός Κάστορα ᾿Επίσκοπον, περί τῶν ὀκτῶ τῆς κακίας λογισμῶν, γαστριμαργίας, πορνείας, φιλαργυρίας, ὀργῆς, λύπης, ἀκηδίας, κενοδοξίας καί ὑπερηφανείας» καί «Πρός Λεόντιον γούμενον, περί τῶν κατά τήν Σκήτην ἁγίων Πατέρων καί λόγος περί διακρίσεως», πού δείχνουν τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς του καί τό ὀρθόδοξο φρόνημά του καί προξενοῦν μεγάλη ὠφέλεια. ῾Ο δέ ῞Οσιος ᾿Ιωάννης τῆς Κλίμακος πλέκει δίκαιο ἐγκώμιο στόν ῞Οσιο Κασσιανό στόν περί ὑπακοῆς Λόγο του.

῾Ο ῞Οσιος Κασσιανός ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.


Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Γερμανοῦ, τοῦ ἐκ Ρουμανίας.

῾Ο ῞Οσιος Γερμανός ἀσκήτεψε στή μονή Ντομπροτσιάνου τῆς Ρουμανίας καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἐτῶν 410-415 μ.Χ.


Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἐπισκόπου Δεφέλτου, τοῦ ῾Ομολογητοῦ.

῾Ο ῞Αγιος Γεώργιος εἶναι ἄγνωστος στούς Συναξαριστές. ᾿Αναφέρεται στό Λαυριωτικό Κώδικα Ε 152 φ. 367α. ᾿Αγωνίσθηκε ὡς ᾿Επίσκοπος τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ κατά τῶν αἱρετικῶν Μονοθελητῶν, τόν 7ο αἰώνα μ.Χ., καί ὑπέμεινε πολλές δοκιμασίες ἀπό τούς Σκύθες, γιά τήν προσήλωσή του στήν ὀρθόδοξη πίστη καί εὐσέβεια.


Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Μελετίου, ἐπισκόπου Χαρκώβ.

(Βλ. 12 Φεβρουαρίου).


Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν ᾿Αρσενίου, μητροπολίτου Ροστώβ.

῾Ο ῞Οσιος ᾿Αρσένιος (Ματσίεβιτς) ἐγεννήθηκε στή Ρωσία, ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς πόλεως Ροστώβ καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 1772.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,

ἐλέησον μᾶς. ᾿Αμήν.

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.