ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

Αφιέρωμα στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Αφιέρωμα στο Μοναχισμό

Αφιέρωμα στους Αγγέλους

Αφιέρωμα στο Μέγα Φώτιο

Αφιέρωμα στον 'Αγιο Ιωάννη Χρυσόστομο

Αφιέρωμα στην Αγία Βαρβάρα

Αφιέρωμα στην Κατοχή

Αφιέρωμα στο 1821

Αφιέρωμα στη Μεγάλη Σαρακοστή 

Αφιέρωμα στην εορτή των εισοδιων της Θεοτόκου

Αφιέρωμα στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Αφιέρωμα στην εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου

Αφιέρωμα στη Πεντηκοστή και το Αγιο Πνεύμα 

Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα

Αφιέρωμα στην εορτή των Αγίων Αποστόλων  

Αφιέρωμα στο Αγιο Πάσχα 

Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου

Αφιέρωμα στη Θεοτόκο

Αφιέρωμα στο Τριώδιο

Αφιέρωμα "Πνευματική και φιλανθρωπική διακονία"

Αφιέρωμα στην Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής

Αφιέρωμα στην άλωση της Κπόλεως

Τυπικό A ' Αγίου Όρους («Τράγος»)

Ιωάννη Τσιμισκή

Αναστ. Βαβούσκου, Κώδικας Νομοκανονικός, Ιεροί κανόνες, Βυζαντινό Δίκαιο, Κανονικά παραπτώματα , Θεσσαλονίκη 2016, εκδ. Μέθεξις, σελ. 808-818

Οι ενασκούμενοι εν τω Όρει του ΄Αθω ευλαβέστατοι μοναχοί, ο τε ευλαβέστατος Αθανάσιος μοναχός και Πρώτος του Όρους και Παύλος ο ευλαβέστατος μοναχός, εν τη Θεοφυλάκτω γενόμενοι πόλει, κατ' ενώπιον του φιλαγάθου βασιλέως ημών παραστάντες είπον· σκάνδαλά τινα και φιλονεικίαι εφ' ικανούς χρόνους γίνεσθαι μεταξύ αυτών τε και Αθανασίου του ευλαβεστάτου μοναχού του της βασιλικής Λαύρας, της ούτως λεγομένης τα Μελανά, Καθηγουμένου, ως ότι περικόπτονται τινες [.... έλεγον δε μηδέ μηχανήν προνοείσθαι εις το τοιαύτα διαλυθείναι και ειρήνη βραβευθήναι αυτοίς· ένθεν ο θεοστεφής και κραταιός Βασιλεύς ημών, ως υπό τοις του υιού του Θεού νόμοις ζων και φυλαττόμενος υπ' ευθύτητος, δια φροντίδος τιθέμενος το ειρηνεύειν τους μοναχούς και τον ειρηνικόν και γαλήνιον βίον βιοτεύειν ειπέρ τινας και μη προ [...] υπό κοσμικόν άγεσθαι κριτήριον, μηδέ παρ' αρχοντικών προσώπων τα κατ' αυτούς διεξετάζεσθαι και τα υπ' ενίων κατ' αυτών λεγόμενα τοις πολλοίς έκφορα γίνεσθαι· άλλως τε δε και δια το τα των μοναχών τοις μη δια βάθους δυνάμενα ικέσθαι· αλλά γαρ τα των μοναχών ήθη, αι τε διαφοραί και εγκλήσεις και αι κατ' αύτών αποφάσεις, διωρίσατο τη ημών μετριότητι επί του τόπου γίνεσθαι και αμφότερα τα μέρη ενώσαι και τα παρ' αυτών εναγόμενα ενωτίσασθαι και την ήκουσαν τοις πράγμασι διόρθωσιν συνεπιβάλεσθαι ημάς, κατά την των θείων κανόνων εισήγησιν. Και δη γενομένων ημών επιτοπίως, συμπαρόντων αμφοτέρων των διαδικαζομένων μερών, των τε Ηγουμένων απάντων του Όρους συνεδριαζομένων ημίν, πάσης τε της των αδελφών Συνάξεως συμπαρούσης, των τε πραγμάτων κινηθέντων και δοκιμασθέντων δι' ακριβούς ερεύνης μέχρι μιας ημερών εβδομάδος, ευρέθη κατά πάσαν υπόθεσιν αμφότερα τα μέρη ανεύθυνα, ει και παράδοξόν πως το λεγόμενον τω μη βαθέως και πνευματικώς επιστήσαι δυναμένω τοις πράγμασιν· η γαρ προχωρήσασα μεταξύ αυτών διαφορά εκ σατανικής ενεργείας συμβεβηκέναι διέγνωσται. Εντεύθεν ειρήνη βαθεία και αστασίαστος επεβραβεύθη αυτοίς τη του Θεού συνεργεία και χάριτι, πάντων των αμφισβητουμένων διαλυθέντων. Επί τούτοις και άλλας τινας υποθέσεις ευρηκότες διορθώσεως επιδεομένας κατά το ημίν εγχωρούν και τό θείοις κανόσι παριστάμενον ακριβές, την διόρθωσιν εποιήσαμεν.

Ετέρους τέ τινας των μοναχών κατ' αλλήλων αμφισβητήσεις και δίκας έχοντας ευρυκότες διελύσαμεν, τούτους ειρηνοποιήσαντες· επιστήσαντες δε τοις πράγμασιν ακριβέστερον, εύρομεν και εκ των συνάξεων σκάνδαλά τινα φιλονεικίας τε και ζιζάνια αναφύεσθαι. Επεί ουν τας συνάξεις ένεκά τινος ωφελείας αδελφών και παρακλήσεως παρά των επινοησάντων γινώσκομεν επινενοείσθαι, συνέβαινε δε ταύτας ειςτο εναντίον προβαίνειν, συνευδοκήσαμεν και συνωκονομήσαμεν κοινή γνώμη, αιτήσει τε και θελήσει πάντων των συνεδριαζόντων ημίν ευλαβεστάτων μοναχών και Ηγουμένων (ων τα ονόματα και αι υπογραφαί εν τω τέλει του Τυπικού διασημαίνονται), τας δύο συνάξεις άποκοπήναι του τε Πάσχα και της του Χριστού αγίας Γεννήσεως και άπαξ του ενιαυτού κατά την σεβασμίαν εορτήν της αχράντου Θεοτόκου και Θεομήτορος Κοιμήσεως επισυνάγεσθαι αυτούς και ποιείν την σύναξιν, φυλάττεσθαι και την ρόγαν μέχρι της ημέρας εκείνης.

Εισηγούμεθα ουν κατά την ωρισμένην εορτήν έρχεσθαι τον Πρώτον μετά μαθητών τριών και μόνον, τον δε ευλαβέστατον Αθανάσιον και Καθηγούμενον της Μεγάλης Λαύρας μετά δύο και τον μοναχόν Παύλον μεθ' ένός· τους δε λοιπούς ηγουμένους κελλιώτας και ησυχαστάς άπαντας άνευ υπουργών συνάγεσθαι, επειδή ως ευρήκαμεν εκ των υπουργών αι αταξίαι και αι φιλονεικίαι εγίνοντο ως επί το πλείστον. Ημείς μεν κατά το ενόν ως ημίν δοκεί τρόπον ιάσεως περιενοησάμεθα, όπως και το της εύλαβείας σεμνόν περινοηθείη τοις των μοναχών αμφοτέροις μέρεσι και ειρηναία κατάστασις καθόλου κυρωθείη εις το μη στασιάζειν αυτούς μήτε σχίσματα ή, μήτε εις το εξής πρόσκομμα γίνεσθαι τοις κοσμικοίς και μάλιστα τας θείας ενοχλείν ακοάς του φιλευσεβούς και κραταιού βασιλέως ημών. Ει δε γε του καιρού προϊόντος τελεία κατάστασις γένηται τη του Θεού συνεργία και χάριτι, βουληθώσι δε κοινή γνώμη πάντες και έτέραν σύναξιν γίνεσθαι, χαίρομεν επί τούτω και ημείς και αγαλλιώμεθα- πλην παρακαλούμεν δηλοποιηθήναι και ημίν δια γραφής αυτών, ίνα μη παρείσδυσιν λάβωσι καταλύειεν τι εκ του Τυπικού. Εισηγητέον ουν υμίν και τύπους φυλάττεσθαι τοιούσδε, οι και Θεώ ευάρεστοι, ως οίμαι, νομισθήσονται και τω φιλαγάθω Βασιλεί ημών ευαπόδεκτοι και τω ασκητικώ βίω επιτήδειοι και τη γνώμη πάντων και κρίσει εκτιθέντες των εν τω Όρει του ΄Αθω Καθηγουμένων.

Τύπος Α'.

Χρήναι τοιγαρούν υπείλήφαμεν ως, ει γε άρά τι συμβαίη δεόμενον επιδιορθώσεως επί το κοινόν, είτε ειδικώς του Πρώτου, μη έχειν επ' αδείας τινά των Ηγουμένων επανακρίνειν ή διορθούσθαι τούτο, ή επιτιμάν ή κατά του επταικότος αποφαίνεσθαι· μήτε δε πάλιν τον Πρώτον έχειν επ' εξουσίας άνευ συνελεύσεως των Ηγουμένων του 'Ορους, βουλής τε και γνώμης αυτών ποιείν τι των μη αρεσκόντων αυτοίς, ει και μάλιστα επί λυσιτελεία του κοινού, είτε τινός άλλου προσώπου το γιγνόμενον δόξειε.

Τύπος Β'.

Τους εν ετέροις άποκειρομένους μοναστηρίοις, είτα εκείθεν εξερχομένους και το σεμνόν τούτο Όρος καταλαμβάνοντας και αξιουμένους υποδοχής, δίκαιον ηγούμεθα και βουλόμεθα μη εξουσίαν έχειν αυτούς, μήτε αγρούς ωνείσθαι μήτε τόπους αδεσπότους κατακρατείν εξ οικείας αυτών ορμής και θελήσεως, μήτε κελλίου επιστατείν άνευ της διακρίσεως και επιτροπής του Πρώτου και των Ηγουμένων.

Τύπος Γ'.

Προσήκει πάντας τους προς ημάς αφικνουμένους και επαγγελομένους την μοναχικήν κουράν αναδέχεσθαι, υποδοχής μεν τυγχάνειν τούτους παρά πάσι τοις Ηγουμένοις και μηδαμώς της πνευματικής συγχωρείσθαι μάνδρας, μη μέντοι αποκείρειν αυτούς εκ του παραχρήμα άχρις αν τω εκκλησιαστικώ κανόνι παραμείναντες επί ενιαυτόν ίνα τα μοναχικά παιδευθώσι και βέβαιον επιδείξαντας τον λογισμόν αυτών και ασάλευτον και δεικνυμένων αυτών τοιούτων, τότε τη κρίσει του ηγουμένου τούτους το σχήμα των μοναχών αμφιέννυσθαι· ει δε προσέλθοι κατά περίστασιν, ή κατά τινα άλλον τρόπον, ουκ έστι δε των ενδεχομένων εκδέξασθαι αυτόν τον ενιαυτόν, αλλ' απαιτεί παρευθύς αποτάξασθαι τον προσιόντα τούτο εις την του ηγουμένου κρίσιν ανατιθέμεθα. Αυτά δη ταύτα και εις το δια τινα ασθένειαν επειγόμενον του κουρευθήναι και το μοναχικόν ενδύσασθαι σχήμα προαιρούμενον προτρεπόμεθα, ίνα μη φθάσας ο θάνατος προ του ωρισμένου καιρού, ον εξεθέμεθα, απελθείν του βίου τούδε αυτόν μετάστησειε.

Τύπος Δ'.

Δει τον προσερχόμενον κοσμικόν τινι των Ηγουμένων, είτε προσκαρτερούντα εξαμηνιαίον χρόνον, είτε και ενιαυτόν, απαρεσκόμενον δια τινας προφάσεις και ευλογοφανείς αιτίας, του μη ωφελείσθαι αυτόν, εις έτερον Ηγούμενον πνευματικόν παραδίδοσθαι, ον αν αυτός εκλέξηται μαρτυρούμενον δηλονότι και παρ' άλλων προσώπων ανεπίληπτον είναι και ικανόν ψυχάς ωφελείν, μη εξείναι δε αυτώ υποχωρείν άνευ προτροπής ειδήσεώς τε και παραθέσεως του Προηγουμένου, αλλά τη βουλή αυτού και γνώμη παραδίδοσθαι εις ον αν ηρετίσατο.

Τύπος Ε'.

Ει τις μοναχός ευλόγως απαρέσκεται του συνδιάγειν τω Ηγουμένω αυτού δια τινας αιτίας βλάβην προξενούσας τη ψυχή αυτού, ει και τάχα απ' αυτού το μοναχικόν σχήμα είληφεν, αλλ' ουν ευρίσκει έτερον Ηγούμενον και γνώμη και βουλή και προτροπή του προηγουμένου πατρός παραδίδοσθαι αυτόν· μη εξείναι δε τινι Ηγουμένων παρεγγυώμεθα ετέρου ηγουμένου μαθητήν δέξασθαι άνευ της ηγουμένου αυτού ειδήσεως· ει δε τις φωραθείη ανδραποδίζων τον τοιούτον μαθητήν, μη παραδίδοσθαι αυτόν τω τοιούτω.

Τύπος ΣΤ'.

Ει τινι των Ηγουμένων έτι περιόντι αιρετόν καταφανείη πωλείν ή χαρίζειν ίδιον αγρόν ή και διαπέμπειν εν ω αν βούληται προσώπω, ει και μετά την εντεύθεν του βίου εκδημίαν τα αυτά διατάττεσθαι περί τω αυτών διαφερόντων, εξείναι αυτώ μετά πάσης άδειας τη ιδία δεσποτεία και εξουσία κεχρήσθαι προτρεπόμεθα μηδαμώς κωλύεσθαι· ει δε προς τον μαθητήν αυτού θελήσει καταπέμψαι την τοιούτου αγρού δεσποτείαν και κυριότητα, έξεστιν αυτώ και τούτω διαπέμπεσθαι και μη παρά τίνος εμποδίζεσθαι.

Τύπος Ζ'.

Ει τις των Ηγουμένων του Όρους μέλλων τελευτάν καταλείψει τινι των επιτρόπων τον αγρόν αυτού εις το καλώς και θεαρέστως τα περί αυτού διοικείσθαι και οικονομήσασθαι, μη εξείναί τινι αυτών εξουσίαν έχειν προσκυρούν τον του τελευτώντος αγρόν μήτε εν τη Μεγάλη Λαύρα, μήτε εν αλλοτρίω αγρώ, μήτε εν ιδίω, αλλά πιπράσκεσθαι ή χαρίζεσθαι εις αξιόλογον και ευλαβές πρόσωπον, ει γε άρα φαίνοιτο μη έχειν αγρόν έτερον- ωσαύτως και τα από χαριστικής διδόμενά τισι κατά τον ρηθέντα όρον τηρείσθωσαν από του παρόντος.

Τύπος Η'.

Όσοι από των ιδίων Ηγουμένων αποχωρούντες, ου προαιρούνται εισελθείν εν υποταγή πατρός κατά το παρ' ημών εκτεθέν Τυπικόν, αλλά βούλονται θρασέως και απαιδεύτως το Όρος άπαν περιϊέναι και μισθαρνείν, ούτοι άπαξ και δις και πολλάκις παραινείσθωσαν, και ει μη βούλονται πειθαρχείν, τοις επί τω συμφέροντι αυτών λέγουσιν, άκοντες και μη βουλόμενοι πνευματικοίς πατράσι παραδιδόσθωσαν.

Τύπος Θ'.

Εντελλόμεθα και παραινούμεν ώστε μη εξείναί τινι κατά τον αρχαίον των Πατέρων όρον θεατρίζειν ή εκπομπεύειν διαλογισμούς τινων και εξομολογήσεις· ει δε τις τούτο ποιών φωραθείη, οποίος ποτ' αν είη τοις κανόνων επιτιμίοις υποκείσθω.

Τύπος I'.

Όσοι των υποτακτικών πνευματικοί και ασκητικοί έφθασαν γεγονέναι δια της των αρετών εργασίας και οι Ηγούμενοι αυτών κρίνουσιν ικανούς είναι προς το της ησυχίας αποδύσασθαι στάδιον, συνεπιτρέπομεν και συνευδοκούμεν ημείς τούτους κατά μόνας καθίσαι και κατά την αρέσκειαν και κρίσιν των Ηγουμένων αυτών ασκείσθαι.

Τύπος ΙΑ'.

Περί των εισερχομένων αγνώστων ιερέων εισηγητέον, ώστε μη έχειν εξουσίαν ιερουργείν μήτε ιδία, μήτε κοινή της θείας κατατολμάν λειτουργίας, εκτός συστατικού γράμματος των Επισκόπων ή βεβαίας και αληθούς μαρτυρίας.

Τύπος IB ' .

Παρακινούμεν δε και τούτο κατά τον καιρόν της αγίας Τεσσαρακοστής πάντας τους τε κατά μόνας ασκούντας και τους εν τω κοινώ εν ησυχία καθέζεσθαι και μη παραβάλλειν έτερον τω ετέρω εκτός ευλόγου προφάσεως ή ανάγκης κατεπειγούσης ή και περί θεραπείας των πονηρών και αισχρών λογισμών· έτι μην μηδενί εξειναι των πνευματικών οράσθαι επιτηδεύοντα. Προς τούτοις ιχθύων μετάληψις εν ταις αγίαις ταύταις ημέραις το καθόλου μη εξέστω ημίν εκτός της σεβασμίας εορτής του της Ύπεραγίας Θεοτόκου Ευαγγελισμού και ασθενείας τινός ενοχλούσης.

Τύπος ΙΓ'.

Όσοι των μοναχών αγρούς κτησάμενοι πωλούσιν αυτούς, είτα πάλιν άλλους ωνούμενοι αύθις μεταπιπράσκουσι φιλαργυρίας ένεκα και αισχροκερδίας, ου παραιτούμενοι καπηλικώς εμπορεύεσθαι, τούτους είργεσθαι της τοιαύτης ψυχοβλαβούς εμπορίας παντί τρόπω διεντελλόμεθα ή πάντη εξελαύνεσθαι του Όρους, δηλαδή μη διορθουμένους μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν μηδέ από της πονηράς οδού έπιστρέφοντας.

Τύπος ΙΔ'.

Μηδενί συγχωρείσθω των αδελφών του Όρους εξέρχεσθαι και συντεκνίας ή αδελφοποιήσεις ποιείν μετά κοσμικών· και ει προλαβόντως τινές τοιούτόν τι κατεπράξαντο, μηκέτι εις τους οίκους αυτών απιέτωσαν, ή συναριστευέτωσαν ή συνδειπνήτωσαν ή όλως μετ' αυτών συμποσιαζέτωσαν.

Τύπος ΙΕ΄.

Περί του οίνου διοριζόμεθα γνώμη κοινή και προτρεπόμεθα. Επειδή περ αιρετόν υμίν τούτο κατεφάνη το πρακτέον εισηγήσασθαι· μηδένα τολμάν από του ποταμού του Ζυγού και ενδοτέρω επί το Όρος τούτο εις κοσμικούς πιπράσκειν, ως εκ τούτου συγχωρείσθαι τούς έξωθεν επιχωριάζειν τοις μοναχοίς πυκνότερον και της βιοτικής λύμης τούτους αναπληρούν. Αλλ' ει και περιττεύόν τι γεωργείη τις, τούτο μοναχοίς πιπρασκέτω, και παρά των ωνουμένων, ο μη έχει αντιλαμβανέτω· δια δε ενδεείς χρειών είναί τινας των εν τω Όρει μοναχών (ου γαρ εισίν άπαντες ανελλιπείς), ει και κοσμικοί τινες τύχοιεν, προς το Όρος φοιτήσαι μετά χρειών τινων, ων το Όρος επιδέεται, το τηνικαύτα δια την απαραίτητον χρείαν, και αυτοίς αντικαταλλάττεσθαι συγχωρείσθω ο οίνος.

Τύπος ΙΣΤ'.

Τους νεωτέρους και αγενείους και ευνούχους ένεκεν κουράς τω Όρει προσφοιτώντας παντελώς μη παραδέχεσθαι παρεγγυώμεθα μετά πάσης ασφαλείας· ει δε τις απαραίτητος και αναγκαία επισυμβαίη περίστασις, άνευ βουλής και γνώμης και επισκέψεως, του τε Πρώτου και των Ηγουμένων απάντων του Όρους μηδέν γίνεσθαι, μηδένα προσίεσθαι μηδέ αποκείρειν. Ει δε τις των Ηγουμένων των κελλιωτών καταφρονήσας των τυπωθέντων εισαγάγη εις τον αγρόν αυτού ή εις το κελλίον ευνούχον, ή παιδίον και παραγγελθείς άπαξ και δις ου την προσήκουσαν διόρθωσιν επιδείξαιτο, τούτον παντελώς του Όρους διώκεσθαι λυσιτελείν ηγούμεθα.

Τύπος ΙΖ'.

Όσοι των αδελφών ιδιώται μεν όντες τω λόγω, πνευματικοί δε τη γνώσει έφθασαν γεγονέναι Ηγούμενοι, εχέτωσαν επ' αδείας κουρεύοντές τινας των προσιόντων αυτοίς, ώσπερ και οι λοιποί των Ηγουμένων και μη ειργέσθωσαν. Έτι ουν και αυτούς τους ηγουμένους μη γεγονότας δια το φθάσαι την διακονίαν αρπάσαι ταύτην, μη δυναμένους δε μηδέ εαυτούς διακυβερνάν τούτοις εντελλόμεθα πνευματικοίς παραβάλλειν πατράσι και της παρ' αυτών απολαύειν ωφελείας δια της των λογισμών εξαγορεύσεως.

Τύπος ΙΗ'.

Ει τις εν υποταγή ων τινος των Ηγουμένων, είτα από ξένης παραβάλλοι, θελήσει και γνώμη αυτού κελλίον οικοδομήσειεν, μη αναπαυόμενος δε βουληθείη υπαναχωρήσαι μη ενοχλούμενος παρά του ηγουμένου αυτού, λαμβανέτω την ημίσειαν της εξόδου του κελλίου αυτού· ει δε παρά του ηγουμένου θλιβόμενος βούλεται μεταναστεύσαι, λαμβάνειν την έξοδον αυτού ανελλιπώς παρεγγυώμεθα, είθ' ούτως υπαναχωρείν. Αυτά δε ταύτα περί τε χωραφίου και αμπελώνος διοριζόμεθα.

Τύπος ΙΘ΄.

Ει τις μοναχός εισελθών δουλεύοι τινι των Ηγουμένων επί εστοιχημένω ενιαυτώ έσωθεν δε του ωρισμένου καιρού τούτου κατολιγωρήσας υπαναχωρήσειεν, έξεστιν αυτώ λαμβάνειν τον μισθόν της δουλείας αυτού· ει δε και κακουργία τινί χρώμενος ο Ηγούμενος και μετά δουλείαν τετραμηνιαίου χρόνου ή εξαμηνιαίου πειραθείς, θλίψαι τον αδελφόν εν τω καταδιώκειν αύτόν αμισθεί, εξ ολοκλήρου λαμβάνειν τον μισθόν αυτόν προτρεπόμεθα· ει δε γε αντιδιατίθεται ο κατά πάθος αποστερών μη διδόναι μισθόν τω δουλεύσαντι, εναγέτω κατ' αυτού τοις Γέρουσι και ανυπερθέτως απαιτείσθω ο μισθός αυτού παρ' αυτών εξ ολοκλήρου και τω εγκαλούντι διδόσθω. Ωσαύτως και τον αστοιχήτως εισιόντα εν υποταγή και δουλεύοντα, διωκόμενον δε παρά του ηγουμένου, είτε θλιβόμενον παρ' αυτού και υπαναχωρούντα λαμβάνειν εξ ολοκλήρου την ρόγαν αυτού παρά του ηγουμένου εντελλόμεθα.

Τύπος Κ'.

Τας λεγομένας αγγαρείας εκκοπήναι προσηκόντως ηγησάμεθα τας παρά των κελλιωτών προς τους ηγουμένους γινομένας. Αύται γαρ κοσμικοίς ου μοναδικοίς εστ ώσι σύμβολα· ει δε τις εκοντί μη καταναγκάζοντός τινος αιρεσθείς αφίχθαι και βοηθήσαί τινι, εν τη εξουσία του δουλεύοντος κείσθω τούτο.

Τύπος ΚΑ'.

Τω την Μέσην επιστασίαν εγκεχειρισμένω Οικονόμω διεντελλόμεθα έχειν επ' αδείας, ει γαρ εφευρίσκει τινάς σκάνδαλα και φιλονεικίας διεγείροντας, τούτους εξελαύνειν της Μέσης· και γαρ ει τι παρ' αυτών συμβαίη ζιζάνιον γίνεσθαι και μη την προσήκουσαν διόρθωσιν παρά του Οικονόμου δέξηται, η αιτία εις αυτόν διαβήσεται· δε δια τινας δουλείας αναγκαίας ευρεθείη αποδημήσαι του Όρους, καταλιμπάνειν αντ' αυτού άνθρωπον ικανόν, κρείττονα πάντων διευθύνοντα τους μοναχούς προς ειρηναίαν κατάστασιν· ει δε και έξω της Μέσης συμβαίη σκάνδαλον κατά το Όρος γεγονέναι, οφείλειν τον Οικονόμον προτρεπόμεθα συμπαραλαμβάνειν τρεις ή τέσσαρας ηγουμένους εκ των πλησιαζόντων τω τόπω, εν ω το σκάνδαλον επισυμβέβηκε, και δι' ακριβούς ερεύνης την προσήκουσαν διόρθωσιν επιχορηγήσαι τω πράγματι.

Τύπος ΚΒ'.

Επεί ουν προ χρόνων τινών δια την των εθνών έπιδρομήν ευρέθη τα κτήνη της μεγάλης μονής Κολοβού εις το Όρος ειίσελθόντα ειδήσει των εν τη Μεγάλη Λαύρα, προτρεπόμεθα μηκέτι τούτο γενέσθαι εκτός ανάγκης ή πάλιν επιδρομής εθνών. Το αυτό και παρά των λοιπών Ηγουμένων παραφυλάττεσθαι, ώστε μη ειδικώς εισάγειν αυτά. Περί των συνήθως εισερχομένων κτηνών τη κοινή γνώμη των Γερόντων, εις την αυτών γνώμην και προαίρεσιν ανατιθέμεθα, καν τε προαιρούνται εκκόψαι αυτά του μη εισάγεσθαι, καν τε μη.

Τύπος ΚΓ'.

Και περί ζευγαρίων παρεγγυώμεθα μη έχειν τινός ταύτα των Ηγουμένων, ει μη μόνον την Μεγάλην Λαύραν ζευγάριον εν δια την αναγκαίαν χρείαν της ζύμης και δια το πολυάνθρωπον αυτήν είναι, και του εκτός ζευγαρίου ανένδετον είναι την Λαύραν συνίστασθαι.

Τύπος ΚΔ'.

Περί των εν τω Όρει κοπτομένων δαδίων παρά των μοναχών, βουλόμεθα μη έξω του Όρους εκφέρειν και πιπράσκειν αυτά αλλ' εν τω Όρει πωλείσθαι- ει δε αναγκαία χρεία κατεπείγει, και εις κοσμικούς πιπρασκέτωσαν.

ΤύποςΚΕ'.

Περί των εισερχομένων οικοδόμων γνώμην διδόαμεν μη συνεισέρχεσθαι αυτοίς παιδία χάριν της συνεπιβολής και συνδρομής της προς έργον.

Τύπος ΚΣΤ'.

Περί της προβολής του Οικονόμου εντελλόμεθα, ίνα κατά την σεβασμίαν εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου περί την σύναξιν, ότε και τον λόγον οφείλει ποιείσθαι της εγχειρηθείσης αυτώ οικονομίας, ει μεν καλώς ευρίσκεσθαι διατιθέμενος περί αυτήν και ει γε αρέσκονται ο τε Πρώτος και πάντες οι Ηγούμενοι εις αυτόν, μενέτω εν τη διακονία αυτού ανενόχλητος, ει δε μη αρέσκονται, εξεούν αυτόν της τοιαύτης εγχειρήσεως και άλλον προβάλλεσθαι συγχωρούμεν.

Τύπος ΚΖ'.

'Επειδη των δύο συνάξεων εκκοπεισών επάναγκες περιττεύειν όπερ ώφειλον εις παράκλησιν των Γερόντων εξοδιάζεσθαι και ταύτα μίγνυσθαι τη ρόγα και τοις μοναχοίς διανέμεσθαι.

Τύπος ΚΗ'.

Περί δε της προβολής του Πρώτου τον εξ αρχής και άνωθι παρακολουθήσαντα τύπον φυλάττεσθαι προαιρούμεθα, βέβαιον και ακίνητον.

Τούτοις πάσι τοις τυπωθείσι και εκτεθείσιν άπαντας τους ηγουμένους και Μοναχούς του Όρους εμμένειν και μηδαμώς κατατολμάν τινα προς ανατροπήν χωρείν των του τοιούτου τυπικού κεφαλαίων συνεισηγησάμεθα· ει δε τις φωραθείη παρά φαύλον θέμενος, άπερ κοινή γνώμη και ου μόνον τη ημών ορμή τε και εξουσία εκτέθειται και τετύπωται, υποκείσθω τοις των θείων κανόνων επιτιμίοις ως καταπεπατηκώς την ιδίαν συνείδησιν και αφορμή σκανδάλου και βλάβης μεγίστοις πολλοίς γενόμενος. Διώρισται ταύτα και τετύπωται κοινή γνώμη και συναινέσει πάντων των του ΄Αθω ευλαβεστάτων Ηγουμένων παρά Ευθυμίου μοναχού της των Στουδίων ευαγεστάτης μονής· και προς τούτοις ένεκα του τελειοτέραν, ασφαλεστέραν τε και παγίαν αυτά λαβείν την βεβαίωσιν και διαμονήν εν τη κρίσει και επισκέψει Ιωάννου (Τζιμισκή) του φιλαγάθου κραταιού τε και ειρηνοποιού βασιλέως ημών ανατέθειται· και ως παρά της αυτού αηττήτου και κραταιάς βασιλείας ζώση φωνή διορισθέντων και αποσταλέντων και δια τιμίας και αγίας κελεύσεως των θείων βασιλικών γραμμάτων δεξαμενών ημών τα καθέκαστον εξετάσαι και άπασαν διαλύσαι και βασιλική σφραγίδι επισφάλισται. Εν έτει (971) Ι ωάννης εν Χριστώ τω Θεώ πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτωρ Ρωμαίων.

† Αθανάσιος Μοναχός και Πρώτος

† Αθανάσιος Μοναχός και Ηγούμενος της Μεγάλης Λαύρας

† Χριστόφορος Μοναχός και Ηγούμενος ο του Πρώτου

† Ιάκωβος Μοναχός Πρεσβύτερος και Ηγούμενος

† Θωμάς Μοναχός Πρεσβύτερος και Ηγούμενος

† Ιωάννης Μοναχός και Πρεσβύτερος

† Καλλίνικος Μοναχός Πρεσβύτερος και Ηγούμενος

† ΄Ανθιμος Μοναχός και Ηγούμενος

†Ι ωάννης Μοναχός και Ηγούμενος

† Η λίας Μοναχός Πρεσβύτερος και Ηγούμενος

† Αρσένιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Δανιήλ Μοναχός και Ηγούμενος

† Ιωάννης Μοναχός και Ηγούμενος

† Αντώνιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Θεοδόσιος Μοναχός και Ηγούμενος

† ΄Ανδρέας Μοναχός και Ηγούμενος

† Διονύσιος Μοναχός, Πρεσβύτερος και Ηγούμενος

† Θωμάς Μοναχός και Ηγούμενος

† Ι λαρίων Μοναχός και Ηγούμενος

† Γεώργιος Ζωγράφος

† Μεθόδιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Νίκανδρος Μοναχός και Ηγούμενος

† Ζαχαρίας Μοναχός και Ηγούμενος

† Θεόδουλος Μοναχός και ΄Αβλελ.

† Αθανάσιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Μιχαήλ Μοναχός και Ηγούμενος

† Γεώργιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Μιχαήλ Μοναχός, Πρεσβύτερος και Ηγούμενος

† Λουκάς Μοναχός και Οικονόμος

† Νικόδημος Μοναχά και Ηγούμενος

† Ιωάννης Μοναχός και Ηγούμενος

† Ιγνάτιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Στέφανος Μοναχός και Ηγούμενος

† Παύλος Μοναχός και Πρεσβύτερος Ξηροποταμίτης

†Α νδρέας Μοναχός και Ηγούμενος

† Αρσένιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Γαβριήλ Μοναχός και Ηγούμενος

† Δαμιανός Μοναχός και Ηγούμενος

† Βασίλειος Μοναχός και Ηγούμενος

† Νικηφόρος Μοναχός και Ηγούμενος

† Βασίλειος Μοναχός καί Ηγούμενος

† Συμεών Μοναχός και'Ηγούμενος

† Μάρκος Μοναχός και Ηγούμενος

† Κοσμάς Μοναχός και Εκκλησιάρχης

† Θεόφιλος Μοναχός και Ηγούμενος

† Νικόλαος και Καλλιγράφος

† Γεώργιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Κοσμάς Μοναχός και Ηγούμενος

† Δημήτριο Μοναχός και Ηγούμενος

† Λάζαρος Μοναχός και Ηγούμενος

† Συμεών Μοναχός και Ηγούμενος

† Αντώνιος Μοναχός και Ηγούμενος

† Θεόδουλος Μοναχός και Ηγούμενος

† Νικηφόρος Μοναχός και Πρεσβύτερος

† Σάββας Μοναχός και Ηγούμενος και Κουβουκλίσιος

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.