ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ"
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ   ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Φωνή Κυρίου | Διακονία | Εορτολόγιο | Πολυμέσα

 

πίσω


Προοίμιον

Περί του μεγάλου Γέροντος Βαρσανουφίου

Περί του Οσίου Ιωάννου, του προφήτου, του άλλου Γέροντος

Περί της Ψυχωφελεστάτης Βίβλου των Οσίων

Χειρόγραφα καί α' εκδοση της Βίβλου Βαρσανουφίου καί Ιωάννου

Είδησις προς τους αναγινώσκοντας την βίβλον ταύτην

Α'. ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΗΣ ΜΗΡΩΣΑΒΗΣ

(α' - ιθ')

(κ' - λθ')

(μ' - νδ')

Β' ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΠΑΥΛΟ & ΘΕΟΔΩΡΟ.

(ν' - νθ')

Γ' ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΗΣΥΧΑΣΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

(ξθ' - οθ')

(π' - ρθ')

(ρι' - ρκθ')

(ρλ' - ρμα')

Δ' ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΥΟ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ Δ' ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ

(ρμβ' - ρν')

Ε' ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΕΥΘΥΜΙΟ

(ρνα' - ρξζ')

ς' ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΝΔΡΕΑ

(ρξη' - ροθ')

(ρπ' - ρπθ')

(σ' - σιη')

Δ' ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΔΥΟ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ

Δ' ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ.

 

ρμβ'

Ἀδελφός οἰκῶν ἐν κοινοβίῳ ἠρώτησε τόν μέγαν Γέροντα περί τῶν ἰδίων λογισμῶν.

 

Ἀπόκρισις

Ἀνόητος εἶ, διά τοῦτο κυριέυουσί σου λογισμοί, μάλιστα δέ τό δικαίωμα. Ὁ Κύριος θέλει ἵνα ἔχῃς πάντα ἄνθρωπον διαφέροντά σου, περί τοῦ φαγεῖν καί πιεῖν καί οἱουδήποτε πράγματος, ὑποτάγηθι αὐτῷ. Ἐάν δέ ᾖ πρᾶγμα βαρύ, γενοῦ γνώμης τοῦ Ἀββᾶ. Καί εἴ τι λέγει σοι ποίησον.

Καί περί ψαλμῳδίας καί ἀγρυπνίας εἴ τι λέγει σοι ποίησον καί ὅλα γίνεταί σοι εἰς σωτηρίαν ψυχῆς. Καί ἐάν συκοφαντήσῃ σε χαῖρε, συμφέρει γάρ σοι πάνυ˙ καί ἐάν θλίψῃ σε, ὑπόμεινον˙ «ὁ γάρ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται». Ἐπί πᾶσι δέ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ˙ ἡ γάρ εὐχαριστία πρεσβεύει ὑπέρ τῆς ἀδυναμίας πρός τόν Θεόν. Ἐν πᾶσι δέ ἀεί κατάκρινε σεαυτόν ἁμαρτάνοντα καί σφαλλόμενον καί οὐ κατακρίνει σε ὁ Θεός. Ταπεινώθητι ἐν πᾶσι καί εὑρίσκεις τήν παρά Θεοῦ χάριν.

Ἐάν μάθῃς ταῦτα, βοηθεῖ σοι ὁ Θεός εὑρεῖν δύναμιν. Τοῦτο γάρ θέλημα αὐτοῦ ἐστιν, ἵνα πᾶς ἄνθρωπος σωθῇ καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἔλθῃ.

 

ρμγ'

Τοῦ αὐτοῦ μεγάλου Γέροντος πρός τόν αὐτόν.

 

Ἀπόκρισις

Ἀδελφέ, μή βάλῃς σεαυτόν διακρῖναι τούς ἐρχομένους σοι λογισμούς καί γάρ οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου σου˙ καί ταράσσουσί σε ὡς θέλουσι τόν μή γινώσκοντα τήν μεθοδείαν αὐτῶν. Ἀλλ᾿ ἐάν ταράσσωσί σε, εἰπέ αὐτοίς˙ ἐγώ οὐκ οἶδα τίνες ἐστέ˙ ὁ γινώσκων Θεός, μή ἐάσῃ ὑμᾶς πλανῆσαί με. Καί ρίψον ἐνώπιον Θεοῦ τήν ἀδυναμίαν σου, λέγων˙ Κύριε, ἐν ταῖς χερσί σού εἰμι βοήθησόν μοι καί ἐξελοῦ με ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν. Τόν δέ βραδύνοντα λογισμόν καί πολεμοῦντά σε εἰπέ τῷ Ἀββᾶ σου καί διά τοῦ Θεοῦ θεραπεύει σε.

Καί περί ἐργοχείρου, εἴ τι ἀκούεις ποίησον καί σώζῃ ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ. Περί τῶν Ψαλμῶν, μή ἀφῇς τό μάθημα, ἐνέργεια γάρ ἐστι καί πύκτευσον τοῦ ἀποστηθίζειν˙ ὠφελεῖσαι γάρ πάνυ. Περί δέ τοῦ ἀκοῦσαι τά ὑπέρ τήν δύναμίν σου, μή ζητήσῃς˙ ἔχεις γάρ μαθήματα τέως κατά τά μέτρα σου τά ὠφελοῦντά σε.

 

ρμδ'

Τοῦ αὐτοῦ μεγάλου Γέροντος πρός τόν αὐτόν.

 

Ἀπόκρισις

Μή χλευασθῇς ἀφελῇ, (ἤτοι ἀνοήτως) οὐκ ἔνι πιστεῦσαι τοῖς ἐχθροῖς σου˙ ἐάν γάρ ἀμεριμνήσῃς καί ἀμελήσῃς ἔρχονται πάλιν˙ ὁ στρατιώτης γάρ ἐν καιρῷ εἰρήνης μελετᾷ τά τοῦ πολέμου. Βλέπε ὅτι ὁ Κύριος εἶπε τῷ ὄφει, αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν καί σύ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. Ἕως οὖν ἐσχάτης ἀναπνοῆς, οὐκ ὀφείλει ἀμεριμνῆσαι ἄνθρωπος. Πρόσεχε οὖν σεαυτῷ, ἀδελφέ, ἀπό τῆς ὀργῆς καί τῆς κενοδοξίας καί τοῦ ὕπνου καί τῶν λοιπῶν παθῶν, εἰδώς ὅτι ὁ ἐχθρός οὐ κοιμᾶται οὐδ᾿ ἀμελεῖ.

(σελ. 304) Ἀδελφέ, εἰ θέλεις σωθῆναι, κτῆσαι ταπείνωσιν, ὑπακοήν καί ὑποταγήν ἑκούσιον. Καί ὅταν ἀκούῃς τίποτε παρά τοῦ Γέροντος, εἴ τι ἄν ᾖ, εἰπέ αὐτῷ μετά ταπεινώσεως˙ εὖξαι ὑπέρ ἐμοῦ, Πάτερ, ὅπως δώῃ μοι ὁ Θεός σύνεσιν καί γρήγορσιν ἵνα μή θλίψω σε.

Ταῦτα φύλαξον καί σώζῃ.

 

ρμε'

Ὁ αὐτός ἀδελφός ἀσθενείᾳ περιπεσών καί ὑποπτεύων ἀποθανεῖν, ᾔτησε μετά ταπεινώσεως πολλῆς τόν αὐτόν μέγαν Γέροντα περί ἀφέσεως ἁμαρτιῶν˙ καί περί ὑπομονῆς τῆς ἐν τῇ νόσῳ ἕως τέλους. Καί ἀπεκρίνατο αὐτῷ οὕτως.

 

Μή λυπηθῇς, ἀδελφέ˙ ὁ γάρ ἐκτός ἁμαρτιῶν θάνατος, οὐκ ἔστι θάνατος, ἀλλά μετάβασις ἀπό θλίψεως εἰς ἀνάπαυσιν˙ ἀπό σκότους εἰς τό ἀνεκλάλητον φῶς καί εἰς τήν ζωήν τήν αἰώνιον. Καί λέγει δέ σοι ὁ Θεός ὁ μέγας Βασιλεύς, ἀφέωνταί σοι πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι σου, (σελ. 306) προηγουμένως διά τῶν εὐχῶν καί δεήσεων τῶν ἁγίων καί διά τήν σήν εἰς αὐτόν πίστιν, δώῃ σοι τήν ὑπομονήν ἕως τέλους.

 

ρμς.

Τοῦ αὐτοῦ πρός τόν αὐτόν μέγαν Γέροντα.

Δέσποτά μου, Πάτερ, ἐν ταῖς χερσίν εἰμι τοῦ Θεοῦ καί ταῖς σαῖς. Ποίησον οὖν τό ἔλεός σου ἕως τέλους μετ᾿ ἐμοῦ καί τάχυνον τοῦ ἀπολύσαι με παρατιθέμενός με τῷ Δεσπότῃ μου Χριστῷ˙ καί ὁδηγῶν ταῖς ἁγίαις σου εὐχαῖς καί παραπέμπων τόν ἀέρα καί τήν ὁδόν ταύτην ἥν οὐ γινώσκω.

 

Ἀπόκρισις

Θεῷ τῷ καταξιώσαντι ὑπεραποθανεῖν ἡμῶν, τῷ Δεσπότῃ τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί πάσης πνοῆς, παρατίθημί σε, ἀδελφέ, τοῦ καταπραΰναι ἔμπροσθέν σου τόν φόβον τοῦ θανάτου καί τοῦ ἐνεμπόδιστου ποιῆσαι τήν ἀνάβασιν τῆς ψυχῆς σου καί μετά παρρησίας προσκυνῆσαι τήν ἁγίαν Τριάδαν, τοῦτ᾿ ἔστιν ἠλευθερωμένον˙ φοβούμενον δέ καί τρέμοντα κατά τούς Ἀγγέλους καί τοῦ ἀναπαῦσαί σε μετά τῶν ἁγίων αὐτοῦ.

 

ρμζ'

Ἄλλος ἀδελφός ἀσθενήσας, φθίσει περιπεσών, καί πάνυ κινδυνεύων, παρεκάλεσε τόν αὐτόν μέγαν Γέροντα εὔξασθαι ὑπέρ αὐτοῦ καί αἰτῆσαι αὐτῷ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

 

Ἀπόκρισις

Μή φοβηθῇς, ἀδελφέ, ἀλλά μᾶλλον χαρῇ ἡ ψυχή σου, καί εὐφρανθῇ ἐν Κυρίῳ. Καί πίστευσόν μοι μετά ἀληθείας ὅτι ἰδού συνεχώρησεν ὁ Θεός ὅλας σου τάς ἁμαρτίας κατά τήν αἴτησίν σου, ἀπό παιδός μέχρι (σελ. 308) τοῦ δεῦρο. Εὐλογητός ὁ θελήσας Θεός, ὅτι συνεχώρεσέ σοι ὅλας. Μή οὖν λυπηθῇς οὐδέν κακόν ἔχεις˙ πόνος ἐστί καί παύεται.

 

ρμη'

Πάλιν αὐτοῦ βαρηθέντος ἐπί πλεῖον παρεκάλεσαν τινές ἀδελφοί τόν ἄλλον γέροντα ἑρμηνεῦσαι αὐτοῖς τήν πρό ταύτης ἀπόκρισιν˙ ἤ περί ζωῆς εἶπεν ὁ Γέρων˙ ἤ περί θανάτου.

 

Ἀπόκρισις

Περί θανάτου ἐστί˙ δύναται δέ αἰτῆσαι αὐτῷ ζωήν, ἐάν πληροφορηθῇ ὑπό Θεοῦ.

 

ρμθ'

Ταῦτα ἀκούσαντες παρεκάλεσαν τόν μέγαν Γέροντα αἰτῆσαι αὐτῷ ζωήν.

 

Ἀπόκρισις

Ὁ Θεός μου ὁ ἀγαθός καί εὔσπλαγχνος, ἔτι καί ἔτι ἐμπλῆσοι ὑμᾶς τῆς χαρᾶς τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Περί δέ τοῦ ἀδελφοῦ ἀρκεῖ αὐτῷ εἴ τι κατηξιώθη λαβεῖν, ὅτι ἄφνω πλούσιος ἐγένετο, καί ἐκ δούλου ἐλεύθερος˙ ἀλλ᾿ εὐλογητός ὁ εὐδοκήσας καί προσδεξάμενος τήν παράκλησιν Θεός. Μηδέν οὖν εἴπητε τῷ ἀδελφῷ, ἵνα μή λυπηθῇ˙ ἀλλ᾿ ὑμεῖς φυλάξατε τό μυστήριον˙ οὐ γάρ ἐστιν αὐτῷ θάνατος, ἀλλά μετάβασις ἀπό θανάτου εἰς ζωήν τήν αἰώνιον, καί ἐκ θλίψεως εἰς ἀνάπαυσιν.

 

ρν'

Πάλιν τοῦ ἀδελφοῦ βαρηθέντος, καί πάνυ κάμνοντος, παρεκάλεσαν αὐτόν τόν μέγαν Γέροντα ποιῆσαι τόν Θεόν αἰτηθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ μετά τοῦ ἀδελφοῦ τάχιον τό ἔλεος.

 

Ἀπόκρισις τοῦ μελάγου Γέροντος.

Διά τοῦτο ἔμεινεν ἐν τῷ κόπῳ, ἵνα μή μείνῃ καθ᾿ ἑαυτήν ἡ γενομένη περί αὐτοῦ δέησις˙ καί ὁ Θεός τό συμφέρον αὐτῷ καί ἐποίησε καί ποιεῖ, εὐχαῖς ἁγίων. Ἀμήν.

Καί μετά τήν ἀπόκρισιν ταύτην ἐτελειώθη ἐν εἰρήνῃ ὁ ἀδελφός.

 

Για ενημέρωση σχετικά με τα νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το έργο μας παρακαλούμε συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Για τους όρους προστασίας δεδομένων δείτε εδώ.